Német Szókörnyezeti Szótár

 

Az alábbi honlapunkon megtalálhatja a FOLYTATÁST:

www.nemetszotarak.jimdo.com

Szókörnyezet-ismeret

 

A könyv ezen fejezetében a vastagon szedett fő szavakhoz olyan, általában velük együtt előforduló bővítményeket adunk meg, amelyekkel a nyelvhasználatunkat színesíthetjük.

Ezeket a kifejezéseket mind írásban, mind szóban hasznosan alkalmazhatjuk.

 

 

e Aussprache, -, -n  KIEJTÉS

gute ~ jó ~

klare ~ tiszta ~

deutliche ~ érthető ~

reine ~ tiszta ~

richtige ~ helyes ~

dialektfreie ~ dialektustól mentes ~

schlechte ~ rossz ~

fehlerhafte ~ hibás ~

 

aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen   KIEJT, KIMOND

einen Satz/ein Wort klar ~ egy mondatot/szót tisztán~

deutlich ~ érthetően ~

laut ~ hangosan ~

leise ~ halkan ~

 

e Ausstellung, -, -en  KIÁLLÍTÁS

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet ~t előkészít

~ veranstalten, -ete, h. –et ~t megszervez

~ eröffnen, -ete, h. –t ~-t megnyit

~ besuchen, -te, h.-t ~-t látogat

 

e Auswahl -   VÁLASZTÉK

gute ~ jó ~

große ~ nagy ~

reiche ~ gazdag ~

gute ~ von Büchern könyvek széles ~-a

 

s Auto, -s, -s  AUTÓ

ein neues ~ új ~

modernes ~ modern ~

altes ~ régi ~

altmodisches ~ régimódi ~

gebrauchtes ~ használt ~

schnelles ~ gyors ~

eingefahrenes ~ bejáratott ~

reparaturbedürftiges ~ szervizre szoruló ~

 

 

s Bad, -(e)s, Bäder / s Badewasser, -s, - fürdő / fürdővíz

ein kaltes ~ hideg ~

ein warmes ~ meleg ~

ein laues ~ langyos ~

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-ben ül

ein ~ nehmen, nahm, h. genommen ~-t vesz

 

baden, -ete, h. ge-t/ein Wannenbad nehmen fürdőt vesz

kalt ~ hideg ~

lau ~ langyos ~

warm ~ meleg ~

heiß ~ forró ~

 

r Ball, -(e)s, Bälle labda

~ spielen, -te, h. ge-t labdázik

den ~ schlagen, schlug, h. geschlagen ~-t (meg)üt

werfen, warf, h. geworfen ~-t dob

treten ~-t megrúg, rugdal

stoßen, stieß, h. gestoßen ~-t (meg)üt

schießen, schoss, h. geschossen ~-t lő

stoppen, -te, h. ge-t ~-t megállít

berühren, -te, h.-t ~-t megérint

fangen, fing, h. gefangen ~-t megfog

halten, hielt, h. gehalten ~-t megállít

ab/geben, gab ab, h. abgegeben ~-t lead

ein/werfen, warf ein, h. eingeworfen ~-t bedob

 

 

s Band, -(e)s, Bänder szalag

ein schmales ~ vékony ~

breites ~ széles ~

langes ~ hosszú ~

kurzes ~ rövid ~

buntes ~ színes, tarka ~

seidenes ~ selyem ~

 

e Bank, -, -en bank, pénzintézet

staatliche Banken állami bankok

e Filiale einer Bank egy bank fiókja

eine Bank gründen, -ete, h. ge-t bankot alapít

Geld auf der Bank haben, hatte, h. gehabt pénzt bankban tart

Geld auf der Bank liegen, lag, h. gelegen pénzt bankban tart

ein Konto bei einer ~ haben, hatte, h. gehabt számlát vezet egy banknál

 

s Barometer, -s, - barométer, légnyomásmérő

das ~ steigt nő a ~/javuló időjárást jelez a ~

das ~ fällt esik a ~/romló időjárást jelez a~

das ~ steht auf/zeigt Regen a ~ esőn áll/esőt jelez

das ~ steht auf Sturm/zeigt Sturm a ~ viharon áll/vihart jelez

 

e Basis, -, Basen alap, bázis

eine feste ~ biztos ~

sichere ~ biztos ~

solide ~ megbízható, erős ~

gute ~ jó ~

reale ~ reális ~

 

r Bau, -(e)s, -ten / s Bauwerk, -(e)s, -e épület

ein einfacher ~ egyszerű ~

leichter ~ könnyű

solider ~ erős ~

fester ~ erős, szilárd ~

stattlicher ~ tekintélyes, kiváló ~

gewaltiger ~ hatalmas ~

imposanter ~ impozáns ~

kunstvoller ~ művészi ~

 

r Bauch, -(e)s, Bäuche  has

ein dicker ~ kövér ~

fetter ~ zsíros ~

spitzer ~ sovány ~

voller ~ tele ~

leerer ~ üres ~

 

bauen, -te, h. ge-t épít

(errichten, -ete, h. –et) (létesít)

(her/stellen, -te her, h. hergestellt) (gyárt, készít)

viel ~ sokat ~

schnell ~ gyorsan ~

gut ~ jól ~

schön ~ szépen ~

billig ~ olcsón ~

modern ~ modern módon ~

rationell ~ racionálisan, gazdaságosan ~

Häuser / Wohnungen / Städte ~ házakat / lakásokat / városokat~

Brücken / Wege / Straßen ~ hidakat / utakat / utcákat ~

Kanäle / Schiffe / Flugzeuge ~ csatornákat / hajókat/repülőket~

Maschinen / Wagen ~ gépeket / autókat ~

 

r Baum, -(e)s, Bäume fa

ein hoher ~ magas ~

kräftiger ~ erős ~

balaubter ~ lombos ~

blühender ~ virágzó ~

gesunder ~ egészséges ~

kranker ~ beteg ~

gefällter ~ kidőlt ~

 

bedanken, -te, h. –t / Dank sagen, -te, h. ge-t megköszön vkinek vmit

bei+D., für+A.

Ich habe mich (sehr, recht schön, herzlich, (Nagyon, szépen, kedvesen,

vielmals) bei ihm (für die Bücher) bedankt. sokszor) megköszöntem neki

(a könyveket).

 

e Bedeutung, -, -en jelentés

die ursprüngliche ~ az eredeti ~

eigentliche ~ a tulajdonképpeni ~

alte ~ a régi ~

ältere ~ a régebbi ~

neue ~ az új ~

neuere ~ az újabb

 

r Befehl, -(e)s, -e parancs

ein strenger ~ szigorú ~

dienstlicher ~ szolgálati, hivatalos ~

geheimer ~ titkos ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

befinden, befand, h. befunden érez

(fühlen, -te, h. ge-t) (érez)

Ich befinde mich wohl. Jól érzem magam.

schlecht. Rosszul érzem magam.

Wie befindest du dich? Hogy érzed magad?

 

begegnen, -ete, i. –et; +D. szembeszáll vkivel

einer Gruppe ~ egy csapattal ~

einem Auto ~ egy autóval ~

einem Löwen ~ egy oroszlánnal ~

 

r Beginn, -(e)s kezdet, kezdés

ein schwerer ~ nehéz ~

plötzlicher ~ hirtelen, azonnali ~

allmählicher ~ lassú, fokozatos ~

pünktlicher ~ pontos ~

vorzeitiger ~ idő előtti ~

verspäteter ~ megkésett ~

glücklicher ~ szerencsés ~

unglücklicher ~ szerencsétlen ~

neuer ~ új ~

 

behaupten, -ete, h. –et állít, kijelent

(erklären, -te, h. –t) (magyaráz)

(versichern, -te, h.-t) (állít, megerősít)

etwas kühn ~ vmit bátran ~

hartnäckig ~ makacsul ~

steif ~ keményen, mereven ~

fest ~ szilárdan ~

steif und fest ~ keményen és szilárdan ~

 

s Bein, -(e)s, -e láb

ein gebrochenes ~ törött ~

geschientes ~ sínbe rakott ~

amputiertes ~ amputált ~

lange / kurze / dicke Beine hosszú / rövid / vastag lábak

dünne / schlanke Beine vékony / sovány lábak

gerade / krumme Beine egyenes / görbe lábak

(an)geschwollene Beine (meg)dagadt lábak

behaarte Beine szőrös lábak

 

s Beispiel, -(e)s, -e (ausgewählte Probe) példa

ein überzeugendes ~ meggyőző ~

treffendes ~ találó ~

gutes ~ jó ~

lehrreiches ~ tanulságos ~

ein ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

ein ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

ein ~ nennen, nannte, h. genannt ~-t (meg)nevez

 

bekommen, bekam, h. bekommen (meg)kap

(erhalten, erhielt, h. erhalten) (megkap)

einen Brief ~ levelet ~

ein Geschenk ~ ajándékot ~

Gehalt / Lohn ~ fizetést / bért ~

(3 Wochen) Urlaub ~ (3 hét) szabadságot ~

Ich habe lange keine Antwort / keinen Nachricht Régóta nem kaptam választ/

von ihm ~. hírt róla.

 

r Berg, -(e)s, -e hegy

der Fuß / Gipfel / Hang des ~-es hegy lába / csúcsa / lejtője

Berg und Tal hegyre fel és völgybe le

Dieser ~ erhebt sich 900 m über den Ez a ~ 900 m-re a tengerszint

Meeresspiegel. felettre emelkedik.

einen ~ besteigen, bestieg, h. bestiegen egy ~et megmászik

einen ~ ersteigen, erstieg, h. erstiegen egy ~-et megmászik

einen ~ erklettern, -te, h. –t egy ~-et megmászik

einen ~ erklimmen, erklomm, h. erklommen egy ~-et megmászik

auf einen ~ steigen, stieg, i. gestiegen egy ~-re felmászik

auf dem /am / hinter dem ~ wohnen ~-en / ~-nél/ ~ mögött lakik

in die ~-e fahren, fuhr, i. gefahren/reisen, -te, i. ge-t a hegyekbe utazik

(ins Gebirge fahren) (a hegyekbe utazik)

 

r Bericht, -(e)s, -e közlemény, beszámoló, jelentés

ein guter ~ jó ~

erfreulicher ~ örömteli ~

genauer ~ pontos ~

packender ~ megkapó ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

r Beruf, -(e)s, -e hivatás, foglalkozás

ein schöner ~ szép ~

schwerer ~ nehéz ~

freier ~ szabad ~

 

berühmt híres, ismert

ein ~er Schriftsteller ~ író

~er Arzt ~ orvos

~er Gelehrter ~ tudós

~es Werk ~ mű

 

beschäftigen, -te, h.-t foglalkozik

diese Frage beschäftigt mich. Ez a kérdést foglalkoztat.

diese Angelegenheit ~. Ez az ügy ~.

dieses Problem ~. Ez a probléma ~.

dieser Gedanke ~. Ez a gondolat ~.

dieser Vorfall ~. Ez az eset ~.

 

e Beschäftigung, -, -en elfoglaltság, tevékenység

eine regelmäßige ~ haben, hatte, h. gehabt rendszeres elfoglaltsága van

eine ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

eine ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

 

r Bescheid, -(e)s, -e válasz, tájékoztatás

abschlägiger ~ elutasító ~

(un)günstiger ~ kedvező(tlen) ~

besetzen, -te, h. –t; +D./für +A. (le)foglal vkinek

(reservieren, -te, h.-t) (lefoglal)

eine Platz / Stuhl ~ egy helyet / széket ~

Das Theater war gut / voll besetzt. A színház teltházas volt.

 

besondere különös, különleges

ein ~-er Fall ~ eset

ein ~-er Erfolg ~ szerencse

ein ~-er Genuß ~ élvezet

~-e Merkmale ~ ismertetőjelek, tulajdonságok

~-e Kennzeichen ~ ismertetőjelek

 

besorgen, -te, h.-t; +D./für +A. megszerez, szerez

Brot / Fahrkarten ~ kenyeret / menetjegyet ~

ein Visum ~ vízumot ~

ein Hotelzimmer ~ szállodai szobát ~

Ich muß noch Zigaretten ~. Még cigarettát kell ~-nem.

 

e Besprechung, -, -en megbeszélés

die ~ dauerte sehr lange. A ~ nagyon sokáig tartott.

die ~ wurde unterbrochen / fortgesetzt. A ~-t megszakították/folytatták.

eine ~ haben, hatte, h. gehabt ~-e van

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet. ~-t előkészít

eine ~ an/setzen, -te an, h. ange-t ~-t elkezd.

 

bestätigen, -te, h.-t elismer, igazol, megerősít

eine Aussage ~ Egy állítást ~

ein Urteil ~ Egy döntést ~

eine Wahl ~ Egy választást ~

einen Auftrag ~ Egy megbízást ~

 

s Besteck, -(e)s, -e evőeszköz

verchromte Bestecke krómozott ~-ök

formschöne ~ szép formájú / csodaszép ~-ök

 

bestehen, bestand, h. bestanden helytáll, kiáll

einen Kampf ~ küzdelemben helytáll

ein Abenteuer ~ kalandban helytáll

eine Prüfung ~ vizsgát kiáll

er bestand die Probe. Kiállta a próbát.

 

 

 

r Besuch, -(e)s, -e látogatás

ein kurzer ~ egy rövid ~

ein langer ~ egy hosszú ~

täglicher ~ napi ~

mehrjähriger ~ többéves ~

regelmäßiger ~ rendszeres ~

der ~ der Schule iskolába járás

der ~ der Messe misére járás

der ~ einer Veranstaltung egy rendezvényen való

részvétel

 

betonen, -te, h. –t hangsúlyoz

ein Wort zu stark ~ egy szót túl erősen ~

(nicht) richtig ~ (nem) helyesen ~

genau ~ pontosan ~

 

r Betrag, -(e)s, -e összeg

ein großer ~ nagy ~

ein hoher ~ magas ~

ein geringer ~ alacsony ~

ein bestimmter ~ egy bizonyos ~

ein festgesetzter ~ egy meghatározott ~

 

 

r Betrieb, -(e)s, -e üzem

ein großer ~ egy nagy ~

ein wichtiger ~ fontos ~

 

 

s Bett, -(e)s, -en ágy

 

ein schweres ~ nehéz dunyha

ein leichtes ~ könnyű ~

ein dickes ~ vastag ~

dünnes ~ vékony ~

weiches ~ puha ~

~ machen, -te, h. ge-t ~-t megcsinál

~ auf/schütteln, -te auf, h. aufge-t ~-t felráz

~ lüften, -ete, h. ge-t ~-t kiszellőztet

~ beziehen, bezog, h. bezogen ~-t felhúz

~ ab/ziehen, zog ab, h. abgezogen ~-t lehúz

~ sonnen ~-t napra kitesz, napoztat

~ sömmern ~-t napra kitesz, szellőztet

ein schmales ~ keskeny ~

ein breites ~ széles ~

ein hölzernes ~ fából készült ~

ein eisernes ~ vasból készült ~

 

e Bewegung, -, -en mozdulat, mozgás

eine hastige ~ gyors ~

eine bedächtige ~ lassú, megfontolt ~

eine anmutige ~ kecses, bájos ~

eine eckige ~ szögletes, ügyetlen ~

eine gleichmäßige ~ egyenletes ~

eine gleichförmige ~ egyenletes ~

 

 

beweisen, bewies, h. bewiesen +D. bebizonyít, igazol vkinek

die Richtigkeit ~ a valóságot ~

die Wahrheit ~ az igazságot ~

eine Behauptung ~ egy állítást ~ vmivel,

(duch +A., mit Hilfe von+D.) vki/vmi segítségével)

 

 

bezahlen (meg/ki)fizet

Er bezahlt gut. Jól ~.

Er bezahlt schleckt Rosszul ~

Er bezahlt (un)pünktlich. Pontosan ~.

Er bezahlt unpünktlich. Pontatlanul ~

Herr Ober, ich möchte ~! Pincér, fizetni szeretnék!

 

s Bier, -(e)s, -e sör

helles ~ világos ~

dunkles ~ sötét ~

einfaches ~ egyszerű ~

starkes ~ erős ~

gut gekühlte Biere jól behűtött sörök

 

 

s Bild, -(e)s, -er kép

ein farbiges ~ színes ~

ein farbenprächtiges ~ színpompás ~

ein meisterhaftes ~ mesteri ~

ein gelungenes ~ jól sikerült ~

ein mißlungenes ~ nem jól sikerült ~

ein gerahmtes ~ bekeretezett ~

 

billig olcsó

Ein ~er Anzug egy ~ öltöny

~e Waren ~áruk

Ein ~er Preis (umg.) alacsony ár

Etw. sehr ~ kaufen vmit nagyon ~-n vesz

 

bißchen kicsi, kicsit

ein ~ Brot egy ~ kenyér

ein ~ Sand egy ~ homok

 

e Bitte, -, -n kérés

eine große ~ nagy ~

eine kleine ~ kis ~

eine bescheidene ~ szerény ~

eine herzliche ~ szívélyes ~

eine inständige ~ esdeklő ~

eine (un)erfüllbare ~ (nem) teljesíthető ~

letzte ~ utolsó kérés

 

 

blau kék

der blaue Himmel a kék ég

das blaue Meer a kék tenger

(die) blaue(n) Augen kék szem(ek)

Augen mit blauer Iris. kék szemek

schönes Blau szép kék

dunkles Blau sötétkék

lichtes Blau világoskék

helles Blau világoskék

ein Klein in ~ kék ruha

 

bleiben, blieb, i. geblieben marad

im Zimmer ~ szobában marad

in der Stadt ~ városban marad

in Bewegung ~ mozgásban marad

in Ruhe ~ nyugalomban marad

das Fenster bleibt offen / geöffnet. Az ablak nyitva marad.

das Fenster bleibt geschlossen. Az ablak zárva marad.

 

blicken, -te, h. ge-t tekint, pillant

(schauen, -te, h. geschaut) (néz, tekint, pillant)

finster ~ komoran, vészjóslóan ~

trübe ~ homályosan ~

heiter ~ derűsen, vidámat ~

freundlich ~ barátságosan ~

 

bloß fedetlen, csupasz

~e Füße csupasz lábak

~s Knie csupasz térd

~e Arme fedetlen karok

 

blühen, -te, h. ge-t virágzik

der Garten / die Wiese blüht a kert / a mező virágzik

der Flieder blüht az orgona virágzik

die Blumen / die Bäume blühen a virágok / a fák virágzanak

 

e Blume, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

zarte ~ törékeny, zsenge ~

frische ~ friss ~

frisch geschnittene ~ frissen vágott ~

welke ~ hervadt ~

verwelkte ~ elhervadt ~

 

s Blut, -(e)s vér

frisches ~ friss ~

gesundes ~ egészséges ~

krankes ~ beteg ~

konserviertes ~ konzervált, tartósított ~

 

e Blüte, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

bunte ~ tarka ~

welke ~ hervadt ~

befruchtete Blüten beporzott virágok

 

r Boden, -s, Böden talaj, föld

ebener ~ sima, egyenes ~

lehmiger ~ agyagos ~

sandiger ~ homokos ~

steiniger ~ köves ~

durchlässiger ~ áteresztő ~

nasser ~ nedves ~

schwerer ~ nehéz ~

fruchtbarer ~ termékeny ~

unfruchtbarer ~ terméketlen ~

 

e Bohne, -, -n bab

grüne / gelbe / weiße / türkische ~ zöld / sárga / fehér / török bab

 

s Boot, -(e)s, -e kis hajó, csónak

ein breites ~ széles ~

ein schmales ~ keskeny ~

ein schlankes ~ keskeny ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein leichtes ~ könnyű ~

ein neues ~ új ~

ein gepflegtes ~ ápolt, karbantartott ~

ein Überholungs~ pihenésre használt ~

ein reparaturbedürftiges ~ karbantartásra szoruló ~

 

e Börse, -, -n pénztárca

eine kleine ~ kicsi ~

eine schmale ~ vékony ~

eine gefüllte ~ tele ~

eine dicke ~ vastag ~

eine lederne ~ bőrből készült ~

 

böse mérges, gonosz, rossz

ein böser Mensch gonosz ember

ein böser Hund mérges kutya

eine böse Sache rossz, gonosz dolog

eine böse Tat gonosz tett

 

e Botschaft, -, -en hír

eine wichtige ~ fontos ~

eine frohe ~ jó ~

eine schlechte ~ rossz ~

eine schreckliche ~ szörnyű ~

 

r Boykott, -(e)s, -e bojkott, kizárás, megtagadás

etw./jm. mit ~ belegen, -te, h.-t vmit/vkit bojkottal súlyt

 

braun barna

~-e Haut ~ bőr

~-e Augen ~ szemek

ein dunkles Braun sötét~

ein helles Braun világos~

ein warmes Braun meleg~

 

brennen, brannte, h. gebrannt ég, éget

das Haus brennt ég a ház

die Scheune brennt ég az istálló

der Wald brennt ég az erdő

 

e Brille, -, -n szemüveg

blaue ~ kék ~

runde ~ kerek ~

 

s Brot, -(e)s, -e kenyér

trockenes ~ száraz ~

weiches ~ puha ~

hartes ~ kemény ~

frisch backenes ~ frissen sütött ~

alt backenes ~ régen sütött ~

verschimmeltes ~ penészes ~

weißes ~ fehér ~

graues ~ (in div. Regionen Deutschlands) barna~ (Németo. egyes régiói)

schwarzes ~ (Öst., Schw., Süddt.) barna ~ (Auszt.,Svájc,D-Ném.)

feines ~ finom ~

 

e Brücke, -, -n híd

eine schmale ~ keskeny ~

eine breite ~ széles ~

eine lange ~ hosszú ~

eine hohe ~ magas ~

eine schwandene ~ ingadozó ~

eine hölzerne ~ fából készült ~

eine steinerne ~ kőből készült ~

 

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér

mein leiblicher ~ vér szerinti ~-em

mein großer / kleiner ~ nagy / kicsi ~-em

mein älterer / jüngerer ~ idősebb / fiatalabb ~-em

 

e Brust, -, Brüste mell, mellkas

eine breite ~ széles ~

eine gewölbte ~ domború ~

eine schmale ~ keskeny ~

eine flache ~ lapos ~

 

brutal brutális

er ist ein brutaler Mensch. ő egy brutális ember.

 

s Buch, -(e)s, Bücher könyv

ein gutes / schlechtes ~ jó / rossz ~

ein spannendes / interessantes ~ izgalmas / érdekes ~

ein langweiliges ~ unalmas ~

ein heiteres / lustiges ~ vidám / kedves ~

ein antiquarisches ~ antikvár ~

ein dickleibiges ~ nagyon vastag ~

 

r Buchstabe, -ns, -n betű

kleine / große ~-n kicsi / nagy ~-k

geschriebene / gedruckte ~-n írott / nyomtatott ~-k

deutsche / lateinische ~-n német / latin ~-k

kyrillische / griechische ~-n cirill / görög ~-k

Zahlen in Buchstaben schreiben számokat betűvel kiír

 

e Bühne, -, -n színpad

eine kleine / große ~ kicsi / nagy ~

eine moderne ~ modern ~

 

r Bund, -(e)s, Bünde szövetség

geheimer ~ titkos ~

politischer ~ politikai ~

 

bunt tarka

~-e Tücher ~ kendők

~-e Kleider ~ ruhák

~-e Blätter ~ levelek

~-es Laub ~ lomb

~-e Kuh ~ tehén

ein ~-es Fell ~ bunda

 

r Bürger, -s, - polgár

~ unserer Stadt városunk ~-a(i)

~ unseres Staates államunk ~-a(i)

die Rechte der ~ kennen, kannte, h. gekannt ~-ok jogait ismeri

 

r Bus, Busses, Busse busz

der erste / zweite / dritte ~ nach… a …-ba közlekedő első /

második / harmadik ~

den Bus benutzen, -te, h.-t ~-t használ, busszal közlekedik

in den ~ steigen, stieg, i. gestiegen ~-ra felszáll

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-on ül

mit dem ~ fahren, fuhr, i. gefahren busszal megy, közlekedik

von dem ~ überfahren werden ~ által megelőzve

 

e Butter, - vaj

frische ~ friss ~

ranzige ~ avas ~

goldgelbe ~ aranysárga színű ~

gesalzene / ungesalzene ~ sózott / nem sózott ~

ein Stück ~ egy darab ~

~ und Brot vajas kenyér

~ und Käse sajtos kenyér

 

r Charakter, -s, -e karakter, jellem, jellegzetesség

ein guter ~ jó ~

ein edler ~ nemes ~

ein fester ~ erős ~

ein starker ~ erős ~

ein schwacher ~ gyenge ~

ein schwieriger ~ nehéz ~

ein schlechter ~ rossz ~

 

s Dach, -(e)s, Dächer tető

ein flaches ~ lapos ~

ein schräges ~ ferde ~

ein steiles ~ meredek ~

ein spitzes ~ csúcsos ~

ein niedriges ~ alacsony ~

ein hohes ~ magas ~

ein schadhaftes ~ sérült, megrongálódott ~

ein schützendes ~ védelmet nyújtó ~

 

e Dame, -, -n hölgy

eine alte ~ egy idős ~

eine junge ~ egy fiatal ~

eine ältere ~ egy idősebb ~

eine jüngere ~ egy fiatalabb ~

 

r Dampfer, -s, - gőzös hajó

ein schneller ~ gyors ~

ein moderner ~ modern ~

einen ~ bauen, -te, h. ge-t ~-t épít

eine ~ aus/rüsten, -ete aus, h. ausge-t ~-t felszerel

 

dankbar hálás

ein ~-es Publikum ~ közönség

 

danken, -te, h. ge-t; +D. megköszön vkinek

ja, ~! igen, ~!

nem, ~! nem, ~!

~ (dir) sehr! Nagyon köszönöm (neked)!

~ schön! Köszönöm szépen!

~ vielmals! Nagyon köszönöm!

~ tausendmal! Nagyon köszönöm!

 

s Datum, -s, Daten dátum

das heutige ~ a mai ~

 

e Decke, -, -n takaró, pokróc

eine dünne ~ vékony ~

eine dicke ~ vastag ~

eine weiche ~ puha ~

eine warme ~ meleg ~

eine wollene ~ pamut ~

eine seidene ~ selyem ~

eine damaste ~ damaszt ~

eine bunte ~ tarka ~

eine karierte ~ kockás ~

 

r Defekt, -(e)s, -e hiány, hiányosság

ein kleiner ~ kicsi ~

ein großer ~ nagy ~

ein leicht zu behebender ~ könnyen helyrehozható ~

ein schwer zu behebender ~ nehezen helyrehozható ~

 

e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés

eine spontane ~ spontán ~

eine eindrucksvolle ~ hatásos ~

 

denken, dachte, h. gedacht gondolkodik

er denkt scharf éleseszű

er denkt logisch logikusan ~

er denkt vorurteilsfrei előítélettől mentesen ~

 

deutlich világos, érthető

ein ~-er Wink ~ jelzés

eine ~-e Aufforderung ~ felhívás, felszólítás

ein ~-er Schrift ~ írás

eine ~-e Aussprache ~ kiejtés

(klar und) ~ reden, -ete, h. ge-t tisztán és világosan beszél

~ schreiben érthetően ír

~ sehen, sah, h. gesehen világosan lát

~ erkennen, erkannte, h. erkannt tisztán felismer

~ fühlen, -te, h. ge-t tisztán érez

~wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen világosan, tisztán érez/érzékel

~ sagen, -te, h. ge-t érthetően mond

~ aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen érthetően kiejt

 

deutsch német

~-e Sagen ~ monda

~-e (~sprechende) Schweiz ~ nyelvű Svájc

~-e Sprache ~ nyelv

~-er Sekt ~ pezsgő

~-er Käse ~ sajt

 

s Deutsch, -/-s a német nyelv

ein gutes ~ jó ~ nyelvtudás

ein schlechtes ~ rossz ~ nyelvtudás

akzentfreies ~ akcentus nélküli ~

 

dick kövér, vastag, sűrű

~-er Stoff vastag anyag

~-er Baumstamm vastag fatörzs

~-er Bauch kövér has

~-er Mann kövér férfi

eine ~-e Zigarre egy vastag szivar

ein ~-es Buch egy vastag könyv

ein ~-es Kleid egy vastag ruha

~-e Tränen nagy könnycseppek

 

r Dienst, -(e)s, -e szolgálat

~ leisten, -ete, h. ge-t ~-t nyújt

~ tun, tat, h. getan ~-ot tesz

~ erweisen, erwies, h. erwiesen ~-ot nyújt

jm. seine ~-e an/bieten, bot an, h. angeboten vkinek felajánlja a ~-át

 

diskret diszkrét

ein ~-er Mensch ~ ember

~-e Angelegenheiten ~ ügy

 

e Diskussion, -, -en vita

die Frage/das Problem zur ~ stehen a kérdést/problémát vitára

bocsát

eine ~ an/regen, -te an, h. ange-t ~-t kezdeményez

eine ~ in Gang bringen, brachte, h. gebracht ~-t megindít

eine Frage/ein Thema/einen Entwurf zur ~ stellen egy kérdést/témát/tervet

vitára bocsát

etw. in die ~ werfen, warf, h. geworfen vmit vitára bocsát

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum

ein altes ~ régi ~

ein vergilbtes ~ megsárgult ~

ein unleserliches ~ olvashatatlan ~

ein geheimes ~ titkos ~

wichtige, unersetzliche ~-e fontos, pótolhatatlan ~-ok

eine Sammlung von ~-en ~-ok gyűjteménye

ein ~ aus der Zeit Heinrichs IV. IV. Henrik idejéből való ~

 

e Dosis, -, Dosen dózis, adag

große / kleine ~ nagy / kicsi ~

eine homöopathische ~ homeopátiás ~

eine gefährliche ~ veszélyes ~

eine tödliche ~ halálos ~

 

r Draht, -(e)s, Drähte drót

einen ~ spannen, -te, h. ge-t ~-ot kifeszít

einen ~ ziehen, zog, h. gezogen ~-ot kihúz

einen ~ ab/kneifen, kniff ab, h. abgekniffen ¬~-ot fogóval levág/lecsíp

ein Grundstück mit ~ ein/zäunen, -te ein, h. einge-t telket drótkerítéssel bekerít

 

s Drama, -s, Dramen dráma

ein klassisches ~ klasszikus ~

ein packendes ~ megkapó ~

ein ~ schreiben, schrieb, h. geschrieben ~-t ír

ein ~ bearbeiten, -ete, h. –et ~-t feldolgoz

ein ~ inszenieren, -te, h. –t ~-t rendez (Pl. színházban)

ein ~ auf/führen, -te auf, h. aufge-t ~-t előad (Pl. színházban)

ein ~ spielen, -te, h. ge-t ~-t játszik

 

dünn vékony, sovány

ein ~-es Heft ~ füzet

ein ~-er Stoff ~ anyag

eine ~-e Schicht ~ réteg

~-e Haut ~ bőr

~-e Nadel ~ tű

 

r Durst, -(e)s szomjúság

großer / heftiger ~ nagy / nagyon erős ~

brennender ~ égető ~

quälender ~ kínzó ~

 

s Gedicht, -(e)s, -e vers, költemény

ein lyrisches ~ lírai ~

ein episches ~ epikus ~

ein dramatisches ~ drámai ~

 

e Geduld, - türelem

viel / wenig ~ sok / kevés ~

große / kleine ~ nagy / kis ~

 

e Gefahr, -, -en veszély

eine große / drohende ~ nagy / fenyegető ~

augenblickliche ~ pillanatnyi ~

akute ~ akut, éles veszély(helyzet)

 

s Gefühl, -(e)s, -e érzés

ein warmes / zärtliches ~ meleg / gyengéd ~

ein verhaltenes ~ elnyomott, visszafolytott ~

ein tiefes ~ mély ~

ein niederdrückendes ~ nyomasztó ~

ein schmerzliches ~ fájdalmas ~

ein beängstigendes ~ félelmetes ~

ein wehes ~ fájó ~

ein seltsames ~ különös ~

ein merkwürdiges ~ figyelemreméltó, furcsa ~

 

s Gehalt, -(e)s, Gehälter fizetés, bér

hoches ~ magas ~

niedriges ~ alacsony ~

ausreichendes ~ kielégítő ~

 

s Geheimnis, -ses, -se titok

ein großes ~ nagy ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein drückendes ~ nyomasztó, terhes ~

ein offenes ~ nyílt ~

ein öffentliches ~ nyílt ~

 

gehen, gang, i. gegangen megy, halad

aufrecht ~ egyenesen ~

gerade ~ egyenesen ~

krumm ~ görbén, ferdén ~

schnell / langsam ~ gyorsan / lassan ~

leise ~ lassan ~

sicher ~ biztosan ~

vorsichtig ~ óvatosan ~

breitbeinig ~ terpeszben ~

barfuß ~ mezítláb ~

zu Fuß ~ gyalog ~

 

gehören, -te, h. gehört; +D. tartozik vkihez, valakié

das Haus / das Auto gehört mir. a ház / az autó az enyém

der Garten / der Schmuck gehört dir. a kert / az ékszer a tiéd

 

r Geist, -(e)s, -er szellem, értelem

ein großer / hoher ~ nagy ~

ein edler / schöner ~ nemesi / szép ~

ein freier ~ szabad ~

ein starker ~ erős ~

ein unruhiger ~ nyugtalan ~

 

gelb sárga

 

ein ~-es Tuch ~ kendő

ein ~-es Glas ~ pohár

gelbe Rüben ~répa

das ~-e Fieber ~láz

 

e Gelegenheit, -, -en alkalom, lehetőség

eine gute / günstige ~ jó / kedvező ~

eine seltene/ einmalige ~ ritka / egyszeri ~

eine verpaßte ~ elszalasztott ~

sich gerade bietende ~ most adódó ~

eine nie wiederkehrende ~ egy soha visszanemtérő ~

 

genau pontos

eine ~-e Waage ~ mérleg

 

s Genie, -s, -s zseni, lángész

ein großes ~ nagy ~

ein verkanntes ~ rosszul értékelt, nem elismert ~

ein verkommenes ~ elhanyagolt ~

 

genug elég

~ Geld / Arbeit / Zeit elég pénz / munka / idő

Geld / Arbeit / Zeit ~ elég pénz / munka / idő

 

gerade egyenes

ein ~-er Weg ~ út

eine ~-e Strecke ~ szakasz

 

s Gerät, -(e)s, -e gép, eszköz, készülék

ein modernes ~ modern ~

ein einfaches ~ egyszerű ~

ein kompliziertes ~ komplikált, bonyolult ~

ein elektrisches ~ elektromos ~

ein mechanisches ~ mechanikus ~

ein empfindliches ~ érzékeny ~

 

s Geschenk, -(e)s, -e ajándék

ein wertvolles / schönes / großes ~ értékes / szép / nagy ~

ein geeignetes / passendes / unpassendes ~ megfelelő / megfelelő / nem

megfelelő ~

ein wertloses / nichtiges ~ értéktelen / semmitmondó ~

 

geschickt ügyes

ein ~-er Arbeiter / Schlosser / Arzt ~ munkás / lakatos / orvos

ein ~-er Politiker / Spieler / Tänzer ~ politikus / játékos / táncos

 

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcker íz, ízlés, zamat

ein süßlicher ~ édeskés ~

ein schlechter ~ rossz ~

ein ekelhafter ~ förtelmes ~

ein häßlicher ~ szörnyű

 

s Gesicht, -(e)s, -er arc

ein hübsches / schönes / interessantes ~ aranyos / szép / érdekes ~

ein häßliches / geistvolles ~ szörnyű / szellemes ~

ein ausdrucksvolles / langweiliges ~ kifejező / unalmas ~

ein ernstes / heiteres ~ komoly / vidám ~

ein frohes / fröhliches ~ boldog / vidám ~

ein hartes / strenges / gutmütiges ~ kemény / szigorú / jóindulatú~

ein breites / schmales / längliches / ovales / rundes~ széles / keskeny / hosszúkás /

ovális / kerek ~

ein feistes ~ elhízott, kövér ~

ein niedliches / liebliches ~ aranyos / kedves ~

ein frisches / rotes / blasses / bleiches ~ friss / piros / sápadt / sápadt ~

 

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés

ein dienstliches / politisches ~ szolgálati / politikai ~

ein fachliches / wissenschaftliches ~ szakmai / tudományos ~

ein philosophisches ~ filozófiai ~

 

gesund egészséges

eine ~-e Gesichtsfarbe ~ arcszín

ein ~-es Aussehen ~ kinézet

ein ~-er Junge ~ fiú

~-e Tiere ~ állatok

 

e Gewalt, -, -en hatalom

die staatliche ~ állami ~

die vollziehende ~ végrehajtó ~

die elterliche ~ szülői ~

 

s Gewicht, -(e)s, -e súly

das richtige / falsche ~ a helyes / helytelen ~

 

r Glaube(n), -ns hit

ein starker / tiefer / blinder ~ erős / mély /vak ~

 

s Glück, -(e)s szerencse

das blinde ~ vak ~

das wechselhafte / launische ~ változó / szeszélyes ~

ein großes / unerhörtes / unverdientes ~ nagy / hallatlan / meg nem

érdemelt ~

 

glücklich szerencsés, boldog

ein ~-er Spieler ~ játékos

eine ~-e Wiederkehr ~ visszatérés

ein ~-er Tag ~ nap

 

s Gold, -(e)s arany

gelbes / rotes ~ sárga / vörös ~

glänzendes / gleißendes / feines ~ csillogó / ragyogó / finom ~

gediegenes / reines ~ színtiszta / tiszta ~

24-karätiges ~ 24 karátos ~

Geräte / Schmuck auf/von ~ ~-ból készült eszközök/ékszer

 

r Gott, -es, Götter Isten

~ dienen, -te, h. ge-t ~-t szolgál

~ loben, -te, h. ge-t ~-t dicsér

~ preisen, pries, h. gepriesen ~-t dicsőít

~ an/rufen, rief an, h. angerufen ~-t hív

~ fürchten, -ete, h. ge-t ~-től fél

 

gratulieren, -te, h.-t; +D., zu+D. gratulál vkinek vmiért

mündlich ~ szóban ~

schriftlich ~ írásban ~

 

e Grenze, -, -n határ

eine alte / neue / offene / befestigte ~ régi / új / nyílt / megerősített ~

 

groß nagy

ein ~-er / der größere Teil egy nagy / a nagyobb rész

die größere Hälfte a nagyobbik fél

ein ~-es Stück egy nagy darab

die ~-en Zehe nagylábujjak

eine ~-e Stadt nagy város

ein ~-er Mann magas férfi

ein ~-er Herr magas úr