Szóképzés/-építés

 

 

 

r Autokrat, -en, -en (gr.) autokrata, diktátor (ffi)

e Autokratie, -, -n önkényuralom

e Autokratin, -, -nen diktátor (nő)

autokratisch önkényes

 

r Automat, -en, -en (gr-lat-fr.) automata

e Automatik, - automata, automatika

e Automation, - automatizálás, gépiesítés

e Automatisation, - automatizálás, gépiesítés

e Automatisierung, - automatizálás, gépiesítés

automatisch automata, önműködő

automatisieren, -te, h.-t automatizál

 

autonom (gr.) független, autonóm

e Autonomie, - függetlenség, autonómia

r Autonomist, -en, -en autonomista, függetlenséget akaró (ffi)

e Autonomistin, -, -nen autonomista, függetlenséget akaró (nő)

 

r Autor, -s, -en szerző (ffi)

e Autorin, -, -nen szerző (nő)

 

e Autorität, -, -en (lat.) tekintély

autoriativ tekintélyes, mérvadó

autoritär tekintélyelvű, tekintélyen alapuló

 

r Bäcker, -s, - pék, cukrász (ffi)

e Bäckerei, -, -en pékség, sütöde, pékárubolt

e Bäckerin, -, -nen pék, cukrász (nő)

 

e Bagatelle, -, -n (fr.-it.) kicsinység, jelentéktelen dolog

bagatellisieren, -te, h.-t bagatellizál, kicsinyít

 

e Baisse, -, n (lat-fr.) ár(folyam)csökkenés, bessz

r Baissier, -s, -s csökkenésre spekuláló tőzsdei spekuláns

 

e Bakterie, -, -n (gr.-lat.) baktérium

bakteriell bakteriális, baktériumos

r Bakteriolog, -n, -n bakteriológus (ffi)

e Bakteriologie, - baktériumkutatás

e Bakteriologin, -, -nen bakteriológus (nő)

s Bakterium,- s, …-ien baktérium

s Bakterizid, -s, -e baktériumölő

bakteriologisch bakteorológiai

bakterizid baktérium ellenes

 

r Balkan balkán

balkanisieren, -te, h.-t balkanizál, balkánosít

e Balkanisierung, - balkánosítás

e Balkanistik, - balkanisztika

e Balkanologie, - balkanisztika

r Balkanologe, -n, - n balkanológus (ffi.)

e Balkanologin, - balkanológus (nő)

e Balkanologie, - balkanológia

 

e Ballade, -, -n (gr-lat-it-fr-eng.) ballada

balladenhaft balladaszerű

balladesk balladai, balladaszerű

 

s Ballett, -(e)s, -e balett

e Balletteuse, -, -n balett táncosnő

e Ballerina/-ine, -, …nen balerina, szóló balett táncosnő

r Ballerino, -s, -s szóló balett táncos (ffi)

 

r Balsam, -s, -e (hebr-gr-lat.) balzsam

e Balsamierung, - bebalzsamozás

balsamieren, -te, h.-t; mit+D. balzsamoz vmivel

balsamisch balzsamos

 

e Bank, -, -en bank, pénzintézet

r Banker, -s, -s bankár, bankszakember

r Bankier, -s, -s bankár, tőzsdeügynök

s Banking, -s, -s banki ügyletek, banki forgalom

 

r Bankrott, -(e)s, -e csőd, csődbejutás

bankrott csődbe jutott, tönkrement

r Bankrotteur, -s, -e csődbejutott személy (ffi)

e Bankrotteurin, -, -nen csődbejutott személy (nő)

bankrottieren, -te, h.-t csődbe megy, tönkremegy

 

r Barbar, -en, -en (gr-lat.) barbár (ffi)

e Barbarei, -, -en barbárság

e Barbarin, -, -nen barbár (nő)

barbarisch barbár

 

r/s Barock, -(s) barokk művészeti stílus

barock barokk stílusú

barockal barokk stílusnak megfelelő

barockisieren, -te, h.-t barokk stílust utánoz

 

r Bauer, -n/-s, -n paraszt (ffi)

e Bäuerin, -, -nen parasztasszony

bäuerlich parasztos, paraszti

 

beachten, -te, h. –t figyel, figyelembe vesz

beachtenswert figyelemre méltó

e Beachtung, -, -en figyelembevétel

 

r Beamter, -s, - hivatalnok, tisztviselő (ffi)

e Beamterin, -, -nen hivatalnok, tisztviselő (nő)

e Beamtenschaft, -, -en hivatalnokok, tisztviselők összessége

s Beamtentum, -s hivatalnokság

 

s Bearbeiten, -s feldolgozás

r Bearbeiter, -s, - feldolgozó, ügyintéző (ffi)

e Bearbeiterin, -, -nen feldolgozó, ügyintéző (nő)

e Bearbeitung, - feldolgozás

bearbeiten, -ete, h.-et feldolgoz, elintéz

 

r Bedacht, -(e)s óvatosság, körültekintés

bedächtig óvatos, megfontolt

e Bedächtigkeit, - óvatosság, megfontoltság

bedachtsam óvatos, megfontolt

 

s Bedauern, -s részvét, sajnálkozás

bedauerlich sajnálatos

bedauerlicherweise sajnálatos módon

bedauern, -te, h.-t sajnál

bedauernswert sajnálatos, sajnálatra méltó

 

bedecken, -te, h.-t befed, beborít

bedeckt fedett, borult

e Bedeckung, -, -en fedés, borítás

 

s Bedenken, -s, - meggondolás, megfontolás, aggály

(sich) bedenken, bedachte, h. bedacht meggondol, megfontol

e Bedenklichkeit, - aggály, fenntartás

bedenkenswert megfontolandó

bedenklich kétes, aggasztó

 

bedeuten, -ete, h. -et jelent, jelentőséggel bír

bedeutend jelentős

bedeutsam jelentős, fontos

e Bedeutsamkeit, - jelentőség

e Bedeutung, -, -en jelentés

 

bedienen, -te, h.-t kiszolgál, felszolgál

r Bediener, -s, - ki-/felszolgáló (ffi)

e Bedienerin, -, -nen ki-/felszolgáló (nő)

e Bedienung, -, -en kiszolgálás

 

bedingen, -te, h. –t feltételez

e Bedingung, -, -en feltétel

bedingungslos feltétel nélküli, feltétlen

 

e Bedrohung, -, -en fenyegetés

bedrohen, -te, h.-t; mit+D. fenyeget vmivel

bedrohend fenyegetően

bedrohlich fenyegető

e Bedrohlichkeit, -, -en fenyegetés, veszélyesség

 

s Bedürfnis, -ses, -se szükséglet, igény, vágy

bedürfen, bedurfte, h. bedurft; +G. szüksége van vmire

bedürfnislos igénytelen

bedürftig szüksége van vmire, rászorult

r/e Bedürftige, -en, -en, ein-r rászoruló (ffi/nő)

e Bedürftigkeit, -, -en rászorultság

 

e Beeinflussung, -, -en befolyásolás, ráhatás

e Beeinflussbarkeit, - befolyásolhatóság

beeinflussbar befolyásolható

beeinflussen, -te, h. –t; mit+D. befolyásol vkivel/vmivel

 

beenden, -ete, h. –et befejez, abbahagy

beendigen, -te, h. –t befejez, abbahagy

e Beendigung, - befejezés

e Beendung, - befejezés

 

r Befehl, -(e)s, -e parancs, utasítás

befehlen, befahl, h. befohlen; jn. zu+D/an+A. parancsol vkit vmire/vhová

befehlerisch akaratos, parancsoló

befehligen, -te, h. -t vezényel, parancsnokol, vezet

 

befinden, befand, h. befunden vmilyennek talál; vhol tartózkodik

s Befinden, -s hogylét, állapot

befindlich lévő, található

 

befördern, -te, h.-t támogat

r Beförderer, -s, - támogató

e Beförderung, -, -en támogatás

 

befragen, -te, h.-t (meg)kérdez

e Befragung, -, -en (meg)kérdezés, kikérdezés

 

befreien, -te, h. –t meg-/felszabadít, kiszabadít

vkit/vmit

r Befreier, -s, - felszabadító, megmentő

e Befreiung, -, -en meg-/felszabadítás, megmentés

 

begaben, -te, h.-t megajándékoz

begabt tehetséges

e Begabung, -, -en tehetség, képesség

 

begegnen, -ete, h.-et; +D. találkozik vkivel (véletlenül)

e Begegnung, -, -en találkozás

 

begehen bejár

begehbar bejárható

e Begehbarkeit, - bejárhatóság

 

s Begehr, -s, -e kívánság, vágy, óhaj

begehren, -te, h.-t kíván, óhajta, kér

s Begehren, -s, - kívánalom, óhaj

begehrenswert kívánatos

begehrlich kívánatos

 

begeistern, -te, h.-t lelkesít

r/e Begeisterte, -n, -n, ein-r vmiért lelkesedő (ffi/nő)

e Begeisterung, - lelkesedés

sich begeistern, -te sich, h. sich -t. lelkesedik

 

e Beglaubigung, -, -en hivatalos igazolás, hitelesítés

beglaubieren, -te, h.-t hitelesít, igazol

beglaubigen, -te, h.-t hitelesít vmit

beglaubigt hiteles, hivatalos

 

begleiten, -ete, h.-et elkísér, kísér

r Begleiter, -s, - kísérő (ffi)

e Begleiterin, -, -nen kísérő (nő)

e Begleitung, -, -en kíséret

 

begreifen, begriff, h. begriffen felölel, magába foglal, megért

begreifbar felfogható, érthető

begreiflich felfogható, érthető

begreiflicherweise érthető módon

e Begreiflichkeit, -, -en felfoghatóság, érthetőség

 

begründen, -ete, h.-et megalapoz, megalapít

r Begründer, -s, - alapító (ffi)

e Begründerin, -, -nen alapító (nő)

begründet megalapozott, indokolt

e Begründung, -, -en igazolás, indoklás, alapozás

 

begrüßen, -te, h.-t köszönt, üdvözöl

e Begrüßung, -, -en köszönés, üdvözlés

 

begünstigen, -te, h.-t támogat, elősegít, kedvezményez

begünstigend kedvező

e Begünstigte, -, -n kedvezményezett

r Begünstigter, -s, - kedvezményezett

e Begünstigung, -, -en kedvezmény, előnyben részesítés

 

behandeln, -te, h.-t; +A. kezel vkit, bánik vkivel

e Behandlung, -, -en kezelés, bánásmód

 

e Behauptung, -, -en állítás, kijelentés

behaupten, -ete, h.-t állít, kijelent

 

beherrschen, -te, h.-t uralkodik, (tökéletesen) tud

sich beherrschen, -te sich, h. sich -t uralkodik magán

r Beherrscher, -s, - uralkodó

e Beherrschung, -, -en uralkodás, tudás

 

behindern, -te, h.-t megakadályoz, gátol

behindert gátolt, fogyatékos, akadályozott

r/e Behinderte,-n, -n, ein -r fogyatékkal élő, fogyatékos

e Behinderung, -, -en akadály, akadályozás

 

e Behörde, -, -n hatóság

behördlich hatósági

behördlicherseits hatóságilag, hatóságok részéről

 

bei/fügen, -te bei, h. beigefügt mellékel, csatol

e Beifügung, -, -en mellékelés, függelék

 

s Beispiel, -s, -e példa

beispielgebend példaadó, példamutató

beispielhaft példás, példaszerű

beispiellos példátlan

beispielsweise például

 

bekämpfen, -te, h.-t; +A. harcol, küzd, legyőz vkit/vmit

r Bekämpfer, -s, - ellenség, ellenző

e Bekämpfung, -, -en leküzdés

 

bekannt ismert, ismeretes

r/e Bekannte, -n, -n, ein-r ismerős (ffi/nő)

e Bekanntheit, -, -en ismertség

bekanntlich tudvalevően, mint ismeretes

e Bekanntschaft, -, -en ismeretség

 

bekennen, bekannte, h. bekannt bevall, beismer

s Bekenntnis, –ses, -sse vallomás, beismerés, hitvallás

bekenntnismäßig vallomásnak/hitvallásnak megfelelő

 

beklagen, -te, h.-t sajnál, fájlal

sich beklagen; bei+D., über+A. panaszkodik vkinek vmiről

beklagenswert siralmas, panaszos, szánalmas

r/e Beklagte, -en, -en alperes

 

bekräftigen, -te, h.-t megerősít

e Bekräftigung, -, -en megerősítés

 

bekümmern, -te, h.-t bánkódik, búsul, elszomorít

e Bekümmernis, -, -sse aggodalom, szomorúság, gond

 

belasten, -ete, h.-et (meg)terhel, sújta

belastbar terhelhető

e Belastbarkeit, -, -en terhelhetőség

belastend terhelő

e Belastung, -, -en terhelés

 

r Beleg, -(e)s, -e nyugta, bizonylat

belegbar bizonyítható

belegen, -te, h.-t bizonyít, alátámaszt

e Belegenheit, -, -en bizonyítás, alátámasztás

 

beleidigen, -te, h.-t; +D. + durch+A. (meg)sért, megbánt, sérteget

vkit vmivel

beleidigend sértő, bántó

r Beleidiger, -s, -s sértő, megbántó fél

e Beleidigung, -, -en sértés, megbántás, becsületsértés

 

belieben, -te, h.-t kíván, óhajt

s Belieben, -s, -s kedv, tetszés, óhaj

beliebig tetszés szerint

e Beliebtheit, -, -en kedveltség, népszerűség

 

beliefern, -te, h.-t szállít, áruval ellát

e Belieferung, - szállítás

 

belohnen, -te, h.-t; mit+D. megdícsér, megjutalmaz vmivel

e Belohnung, -, -en dicséret, jutalom

 

belüften, -ete, h.-t szellőztet

e Belüftung, - szellőztetés, szellőzés

 

s Bemerken, -s, -s észrevétel

bemerken, -te, h.-t észrevesz, megjegyez

bemerkbar észrevehető

bemerklich észrevehető

e Bemerkung, -, -en észrevétel, megjegyzés

 

bemühen, -te, h.-t fáradozik, terhel

sich bemühen, -te s., h. s.-t igyekszik, fárad vmivel

e Bemühung, -, -en fáradozás, törekvés, erőfeszítés

 

benachrichtigen, -te, h.-t informál

e Benachrichtigung, -, -en informálás, értesítés

 

sich benehmen, benahm s., h.s. benommen viselkedik

s Benehmen, -s magatartás, viselkedés

 

benutzen, -te, h.-t használ

benutzbar használható

e Benutzbarkeit, -, -en használhatóság

r Benutzer, -s, - használó, felhasználó (ffi)

e Benutzerin, -, -nen használó, felhasználó (nő)

e Benutzung, -, -en használat, alkalmazás, felhasználás

 

beobachten, -te, h.-t megfigyel, figyelemmel kísér

beobachtbar megfigyelhető

e Beobachtbarkeit, -, -en megfigyelhetőség

r Beobachter, -s, - megfigyelő, szemlélő (ffi)

e Beobachterin, -, -nen megfigyelő, szemlélő (nő)

e Beobachtung, -, -en megfigyelés

 

bequem kényelmes, kellemes

e Bequemheit, -, -en kényelem, kényelmesség

bequemlich kényelmes, kényelemszerető

e Bequemlichkeit, -, -en kényelem, kényelmesség

 

beraten, beriet, h. beraten tanácsol, tanácsot ad

r Berater, -s, - tanácsadó (ffi)

e Beraterin, -, -nen tanácsadó (nő)

e Beratung, -, -en tanácsadás

 

berechtigen, -te, h.-t; +A, zu+D. feljogosít, felhatalmaz vkit vmire

r/e Berechtigte, -n, -n, ein -r jogosult (ffi/nő)

e Berechtigung, -, -en jogosultság

 

bereinigen, -te, h.-t kitisztít, tisztít

e Bereinigung, - kitisztítás, tisztítás

 

bereit kész, készenlétben lévő

bereiten, -ete, h.-t elkészít, megcsinál

e Bereitschaft, -, -en készenlét

 

r Berg, -(e)s, -e hegy

bergab hegyről lefelé, völgymenetben

bergabwärts hegyről lefelé, völgymenetben

bergan hegynek felfelé

bergauf hegynek felfelé

bergaufwärts hegynek felfelé

 

r Bericht, -(e)s, -e beszámoló, tudósítás, jelentés

berichten, -ete, h.-et; über+A. értesít, jelent, tudósít vmiről

 

r Beruf, -s, -e hivatás, foglalkozás, szakma

beuflich hivatalos, szakmai

berufsgemäß hivatásszerű, hivatásos

berufslos állástalan, foglalkozás nélküli

 

beruhen, -te, h.-t nyugszik, alapul

sich beruhen, -te s., h.s.-t; auf+A. nyugszik, alapul vmin

beruhigen, -te, h.-t megnyugtat

sich beruhigen, -te s., h. s.-t megnyugszik

e Beruhigung, - megnyugtatás

 

berücksichtigen, -te, h.-t figyelembe vesz

e Berücksichtigung, - figyelembevétel

 

berühmt híres, ismert

e Berühmtheit, -, -en híresség, ismert személy

 

berühren, -te, h.-t megérint

e Berührung, -, -en érintkezés, érintés

 

beschäftigen, -te, h.-t foglalkoztat, dolgoztat

sich beschäftigen, -te sich, h. sich -t foglalkozik, dolgozik

e Beschäftigung, -, -en foglalkozás

beschäftigungslos foglalkozás nélküli

 

beschleunigen, -te, h.-t gyorsít, siettet

sich beschleunigen, -te s., h.s.-t felgyorsul, gyorsul

e Beschleunigung, -, -en gyorsulás, gyorsítás, siettetés

 

beschließen, beschloss, h. beschlossen határoz, eldönt

r Beschließer, -s, - elhatározó (ffi)

e Beschließerin, -, -nen elhatározó (nő)

r Beschluss, -es, Beschlüsse határozat

beschlussfähig határozatképes

e Beschlussfähigkeit, - határozatképesség

 

beschränken, -te, h.-t korlátoz, megszorít

sich beschränken, -te sich, h.s.-t korlátozódik, szorítkozik

beschränkt korlátozott, korlátolt

e Beschräcktheit, - korlátoltság

e Beschränkung, -, -en korlátozás, megszorítás, megkötés

 

beschreiben, beschrieb, h. beschrieben leír

beschreibbar leírható

e Beschreibbarkeit,- , -en leírhatóság

e Beschreibung, -, -en leírás

 

beschuldigen, -te, h.-t; +G. megvádol, vádol, gyanusít vmivel

r Beschuldiger, -s, -s vádló

r/e Beschuldigte, -n, -n, ein -r vádlott, gyanusított (ffi/nő)

e Beschuldigung, -, -en vád, gyanúsítás

 

e Beschwerde, -, -n panasz, teher, reklamáció

beschwerdefrei panaszmentes

e Bescherden (Pl.) panaszok, panaszkodások, reklamációk

 

r Besitz,-es tulajdon, birtoklás

besitzen, besaß, h. besessen birtokol

r Besitzer, -s, - tulajdonos (ffi)

e Besitzerin, -, -nen tulajdonos (nő)

besitzerlich tulajdonosi, birtokosi

besitzlos vagyontalan

s Besitztum, -(e)s, Besitztümer birtok

 

besonder(er/e/es) különös, sajátos, szokatlan

e Besonderheit, -, -en különlegesség, sajátosság

besonders különösen

 

r Bestand, -es, Bestände fennmaradás, állandóság, állomány

beständig tartós, állandó

e Beständigkeit, -, -en tartósság, állandóság

bestandlos múló

 

bestätigen, -te, h.-t igazol, bizonyít

r Bestätiger, -s, -s igazoló

e Bestätigung, -, -en igazolás, állítás, bizonyítás

 

bestellen, -te, h.-t megrendel, rendel

r Besteller, -s, - megrendelő (ffi)

e Bestellerin, -, -nen megrendelő (nő)

e Bestellung, -, -en rendelés, megrendelés

 

besteuern, -te, h.-t megadóztat

besteuerbar adóztatható

e Besteuerung, - adóztatás, megadóztatás

 

bestimmen, -te, h.-t meghatároz, megállapít

bestimmbar meghatározható

e Bestimmbarkeit, - meghatározhatóság

bestimmt határozott, meghatározott

e Bestimmtheit, -, -en határozottság, bizonyosság

e Bestimmung, -, -en meghatározás, elhatározás

 

bestrafen, -te, h.-t megbüntet

e Bestrafung, -, -en büntetés

 

bestrahlen, -te, h.-t sugároz, besugároz

e Bestrahlung, -, -en besugárzás, kisugárzás

 

s Bestreben, -s törekvés

sich bestreben, -te s., h.s.-t törekszik, igyekszik, küzd

e Bestrebung, -, -en törekvés, célkitűzés

 

r Besuch, -(e)s, -e látogatás, meglátogatás

besuchen, -te, h.-t látogat, meglátogat

r Besucher, -s, - látogató (ffi)

e Besucherin, -, -nen látogató (nő)

 

beteiligen, -te, h.-t részesedik, részesít

sich beteiligen, -te s., h.s.-t; an+D. részesedik, részt vesz vmiben

r/e Beteiligte, -n, -n, ein-r részes, résztvevő

e Beteiligung, -, -en részesedés, érdekeltség

 

r Betracht, -(e)s figyelembe vétel

betrachten, -ete, h.-et figyelembe vesz, megszemlél

r Betrachter, -s, - néző, szemlélő (ffi)

e Betrachterin, -, -nen néző, szemlélő (nő)

e Betrachtung, -, -en megtekintés, (meg)vizsgálás

beträchtlich jelentős, jelentékeny, figyelemreméltó

 

r Betreff, -(e)s, -e tárgy, téma

betreffen, betraf, h. betroffen érint

betreffend illetőleg, illetve

r/e Betreffende, -n, -n, ein-r illető

betreffs +G. illetően

 

r Betrieb, -(e)s, -e üzem, vállalat, gyár

betrieblich üzemi, vállalati

betriebsam tevékeny, serény

e Betriebsamkeit, - serénykedés

betriebsbereit működőképes, működtethető

betriebsfähig üzemképes, működőképes

e Betriebsfähigkeit, - üzemképesség, működőképesség

 

betreffen, betraf, h. betroffen érint

betroffen érintett

r/e Betroffene, -n, -n, ein-r érintett

 

r Betrug, -s, -e csalás

berügen, betrog, h. betrogen; +A. /+ mit+D. becsap vkit, (meg)csal vkit vkivel

r Betrüger, -s, - csaló (ffi)

e Betrügerin, -, -nen csaló (nő)

e Betrügerei, -, -en csalás, szélhámoskodás

betrügerisch csalárd, csalóka

 

betrunken ittas

r/e Betrunkene, -n, -n, ein-r iszákos, részeges ember

e Betrunkenheit, - részegség

 

beurteilen, -te, h.-t megítél, bírál

r Beurteiler, -s, - megítélő, bíráló ember

e Beurteilung, -, -en ítélet, bírálat

 

bevölkern, -te, h.-t benépesít, betelepít

e Bevölkerung, -, -en népesség, lakosság, benépesítés

 

bevollmächtigen, -te, h.-t meg-/felhatalmaz

r/e Bevollmächtigte, -n, -n, ein -r meghatalmazott (ffi/nő)

e Bevollmächtigung, -, -en meghatalmazás, felhatalmazás

 

bewegen, -te, h.-t mozgat

sich bewegen, -te sich, h. sich -t mozog

bewegbar mozgatható

beweglich mozgatható, mozgó, mozgékony

e Beweglichkeit, -, -en mozgékonyság, flexibilitás

e Bewegung, -, -en mozgás

bewegungslos mozdulatlan

 

r Beweis, -es, -e bizonyíték, bizonyítás

beweisbar bizonyítható

e Bewesibarkeit, - bizonyíthatóság

beweisen, bewies, h. bewiesen bebizonyít, bizonyít

 

bewerben, bewarb, h. beworben pályázik, versenyez

sich bewerben, bewarb s,h.s.beworben um+A. pályázik, jelentkezik vmire

r Bewerber, -s, - pályázó (ffi)

e Bewerberin, -, -nen pályázó (nő)

e Bewerbung, -, -en pályázat

 

bewilligen, -te, h.-t engedélyez

e Bewilligung, -, -en engedély, engedélyezés

 

bewohnen, -te, h.-t; +A. lakik vmit

bewohnbar lakható

e Bewohnbarkeit, - lakhatóság

r Bewohner, -s, - lakó (ffi)

e Bewohnerin, -, -nen lakó (nő)

e Bewohnerschaft, - lakosság

 

bewusst tudatos, öntudatos, szándékos

e Bewusstheit, - tudatosság

bewusstlos ájult, eszméletlen

e Bewusstlosigkeit, - eszméletlenség

s Bewusstsein, -s tudat

 

bezaubern, -te, h.-t elvarázsol, elbűvöl

bezaubernd elbűvölő

e Bezauberung, - elbűvölés

 

r Bibliograf, -en, -en (gr.) életrajzíró (ffi)

e Bibliografie, -, -n bibliográfia, könyvészet

bibliografieren, -te, h.-t életrajzot ír

e Bibliografin, -, -nen életrajzíró (nő) 

e Bibliothek, -, -en (gr-lat.) könyvtár

e Bibliothekar, -s, -e könyvtáros (ffi)

e Bibliothekarin, -, -nen könyvtáros (nő)

bibliothekarisch könytárosi

 

e Biege, -, -n hajlat, görbület

biegen, bog, h. gebogen (meg)hajlít, görbít

sich biegen, bog s., h. sich gebogen hajlik, görbül

biegsam hajlékony, görbül

e Biegsamkeit, - hajlékonyság

e Biegung, -, -en hajlat, görbület, kanyarulat

 

e Bilanz, -, -en (lat-it.) mérleg

bilanzieren, -te, h.-t mérleget készít

e Bilanzierung, -, -en mérlegkészítés

 

billig olcsó

e Billigkeit, - olcsóság

 

e Biochemie, - biokémia

r Biochemiker, -s, - biokémikus (ffi)

e Biochemikerin, -, -nen biokémikus (nő)

biochemisch biokémiai

 

e Biologie, - (gr-lat.) biológia

r Biologe, -n, -n biológus (ffi)

e Biologin, -, -nen biológus (nő)

biologisch biológiai

 

r Bischof, -(e)s, Bischöfe püspök

bischöflich püspöki

e Bischofsamt püspöki hivatal/méltóság

 

bitter keserű

r Bitter, - keserű pálinka, gyomorkeserű

e Bitterkeit, -, -en keserűség

bitterlich kesernyés, keserves

e Bitternis, -, -se keserűség

 

blind vak

r/e Blinde, -n, -n, ein -r vak ember (ffi/nő)

e Blindheit, - vakság

blindlings vakon, vaktában

 

blöd hülye, buta, bamba

e Blödheit, - hülyeség, butaság

r Blödsinn, -(e)s hülyeség

blödsinnig bárgyú, bamba, gyengeelméjű

 

e Blockade, -, -n blokád, ostromzár

blockieren, -te, h.-t elzár, blokkol

e Blockierung, - eltorlaszolás, elzárás

 

s Blut, -(e)s vér

blutarm vérszegény

bluten, -ete, h. ge-t vérzik

r Bluter, -s, - vérzékeny ember (ffi)

e Bluterin, -, -nen vérzékeny ember (nő)

blutig véres

-blütig -vérű

e Blutung, -, -en vérzés

 

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.) bomba

s Bombardement, -s, -s (öst-schw.) bombázás

e Bombardierung, - bombázás

bombardieren, -te, h.-t bombáz

bomben, -te, h. ge-t bombáz

bombenfest bombabiztos

r Bomber, -s, - bombázó repülőgép

 

e Botanik (gr.-lat.) botanika

r Botaniker, -s, - botanikus (ffi)

e Botanikerin, -en botanikus (nő)

botanisch botanikus, növénytani

botanisieren, -te, h.-t botanizál, növényt gyűjt

 

e Botschaft, -, -en nagykövetség

r Botschafter, -s, - nagykövet (ffi)

e Botschafterin, -, -nen nagykövet (nő)

 

s Boxen, -s ökölvívás, bokszolás

boxen, -te, h. ge-t bokszol

r Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló (ffi)

r Boxerin, -, -nen ökölvívó, bokszoló (nő)

boxerisch ökölvívást érintő

 

r Boykott, -(e)s, -s (eng.) bojkott, kizárás

r Boykotteur, -s, -e bojkottáló (ffi)

e Boykotteurin, -, -nen bojkottáló (nő)

boykottieren, -te, h -t bojkottál, kizár

e Boykottierung, - bojkottálás, kizárás

 

e Börse, -, -n tőzsde

börsenartig tőzsdei

börsenfähig tőzsdeképes

r Börsianer, -s, - tőzsdés, tőzsdei spekuláns

 

s Brasilien Brazília

r Brasilianer, -s, - brazil (ffi)

e Brasilianerin, -, -nen brazil (nő)

brasilianisch brazíliai, brazil

 

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér

s Brüderchen, -s, - (fiú) testvérke, kistestvér

brüderlich testvéries, testvériesen

e Brüderlichkeit, - testvériség, testvériesség

 

brutal (lat.) brutális

brutalisieren, -te, h.-t brutalizál

e Brutalität, -, -en brutalitás

 

r Buddha, -s, -s (sansk.) buddha

r Buddhismus, - buddhizmus

r Buddhist, -en, -en buddhista (ffi)

e Buddhistin, -, -nen buddhista (nő)

buddhistisch buddhista

 

s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.) költségvetés

budgetieren, -te, h.-t költségvetést készít

 

s Büro, -s, -s (lat-fr.) hivatal, iroda

r Bürokrat, -en, -en bürokrata, hivatalnok (ffi)

e Bürokratie, -, -n bürokrácia

e Bürokratin, -, -nen bürokrata, hivatalnok (nő)

bürokratisch bürokratikus

bürokratisieren, -te, h.-t bürokrata módon intéz

r Bürokratismus, - bürokratizmus

 

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.) kávézó, kávéház

e Cafeteria, -, -s / …ien kávéház

r Cafetier, -s, -s kávéház tulajdonos (ffi)

e Cafetiere, -, -n kávéház tulajdonos (nő)

 

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka

r Cellist, -en, -en csellista, gordonkás (ffi)

e Cellistin, -, -nen csellista, gordonkás (nő)

 

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.) bajnok

s Championat, -(e)s, -e bajnokság

e Championship, -, -s bajnokság

 

s Chaos, - káosz, zűrzavar

chaotisch kaotikus, zűrzavaros

 

r Charakter (gr.-lat.) karakter, jellem

charakterisieren, -te, h.-t karakterizál, jellemez

charakteristisch jellemző, jellegzetes

charakterlich jellem-, jellembeli

e Charakteristik, -, -en jellemző vonások

s Charakteristikum -,-ka jellemzők

e Charakterologie jellemtan

r Charakterologe, -n, -n karakterológus (ffi)

e Charakterologie, - karakterológia

e Charakterologin, -, -nen karakterológus (nő)

charakterologisch karakterológiai

 

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.) sofőr (ffi)

e Chauffeurin, -, -nen sofőr (nő)

e Chauffeuse, -,- n (schweiz.) sofőr (nő)

chauffieren, -te, h. -t tehergépkocsit vezet

 

e Chemie, - (arab-roman.) kémia, vegytan

s Chemikal, -s, -ien vegyszer

e Chemikalie, -, -n vegyszer

r Chemikant, -en, -en vegyész (ffi)

e Chemikantin, -, -nen vegyész (nő)

r Chemiker, -s, - kémikus (ffi)

e Chemikerin, -, -nen kémikus (nő)

chemisch kémiai

chemisieren, -te, h. –t kémiailag kezel

 

r Chirurg, -en, -en (gr-lat.) sebész (ffi)

e Chirurgie, -, -n sebészet

e Chirurgin, -,- nen sebész (nő)

chirurgisch sebészeti

 

r Choreograf /-ph (gr.-lat.) koreográfus (ffi)

e Choreografie, -, -en koreográfia

e Choreografin, -, -en koreográfus (nő)

choreografieren, -te, h.-t koreografál

choreografisch koreográfiai

 

s Christentum, (e)s kereszténység

christianisieren, -te, h.-t keresztény hitre térít

christlich keresztény(i)

 

e Chronik, -, -en (gr-lat.) krónika

chronikalisch krónka formájában megírt

r Chronist, -en, -en krónikás (ffi)

e Chronistik, - krónika írás

e Chronistin, -,- nen krónikás (nő)

 

darstellen, stellte dar, h. dargestellt bemutat, ábrázol, alakít

darstellbar bemutatható

e Darstellbarkeit, - bemutathatóság

r Darsteller, -s, - szereplő, alakító (ffi)

e Darstellerin, -, -nen szereplő, alakító (nő)

darstellerisch alakító, ábrázoló

e Darstellung, -, -en alakítás, ábrázolás

 

s Debüt, -s, - s első fellépés, első szereplés

r Debütant, -en, -en először fellépő (ffi)

e Debütantin, -, -nen először fellépő (nő)

debütieren, -te, h. -t először fellép, debütál

 

e Deduktion, -, -nen (lat) levonás

deduktiv levezető

deduzierbar csökkenthető

deduzieren, -te, h. -t csökkent, levon

 

e Deflation, -, -en (lat) defláció, árszínvonal csökkenése

deflationär deflációs, pénzforgalmat csökkentő

deflationieren, -te, h. -t pénzforgalmat csökkent

deflationistisch deflációs

deflatorisch deflációs

 

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.) dekoráció

r Dekorateur, -s, -e dekoratőr

e Dekorateurin, -, -nen dekoratőr (nő)

e Dekoration, -, -en dekoráció

dekorativ dekoratív

dekorieren, -te, h. –t dekorál

e Dekorierung, -, -en dekorálás

 

r Delegat, -en, en (lat.) delegátus

e Delegation, -, -en delegáció

delegieren, -te, h. -t delegál, hatáskört átruház

r/e Delegierte, -n, -n delegált, küldött (ffi/nő)

e Delegierung, -, -en delegálás

 

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.) demokrata (ffi)

e Demokratie, -, -n demokrácia

e Demokratin, -, -nen demokrata (nő)

demokratisch demokratikus

demokratisieren, -te, h. -t demokratizál

r Demokratismus, - demokratizmus

 

r Demonstrant, -en, -en (lat.) demonstráló, tüntető (ffi)

e Demonstrantin, -, -nen demonstráló, tüntető (nő)

e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés

demonstrativ tüntető

r Demonstrator, -s, -en tüntető (ffi)

e Demonstratorin, -, -nen tüntető (nő)

demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A. demonstrál, tüntet vmiért; vmi ellen

 

e Demut, - alázat, alázatosság

demutsvoll alázatos

demütig alázatos

demütigen, -te, h.-t megaláz

e Demütigung, -, -en megalázás, lealacsonyítás

 

e Depression, -, -nen depresszió, lehangoltság

depressiv depresszív, lehangoló

e Depressivität, - depresszivitás, lehangoltság

deprimieren, -te, h. –t lehangol, elkedvetlenít

deprimierend lehangoló

 

s Detail, -s, -s részlet

detaillieren, -te, h.-t részletez

detailliert részletes, kimerítő

e Details (Pl.) aprólékos részletek

 

r Detektiv, -s, -e detektív, nyomozó (ffi)

e Detektei, -, -en detektíviroda, nyomozóiroda

e Detektivin, -, -nen detektív, nyomozó (nő)

detektivisch nyomozói

 

e Detonation, -, -en (lat-fr.) robbanás, detonáció

r Detonator, -s, -en detonátor, robbantó

detonieren, -te, i.-t felrobban, robban

 

r Diabetes, - (gr-lat.) cukorbetegség

r Diabetiker, -s, - cukorbeteg (ffi)

e Diabetikerin, -, -nen cukorbeteg (nő)

diabetisch cukorbeteg, diabetikus

 

e Diagnose, -, -n (gr-fr.) diagnózis

r Diagnostiker, -s, - diagnózist felállító orvos

e Diagnostik, - diagnózis

diagnostizieren, -te, h.-t diagnózist felállít

 

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.) dialektus, nyelvjárás

dialektal dialektusban, népiesen

dialektisch dialektusban, népiesen

r Dialektologe, -n, -n dialektológus, nyelvjáráskutató

e Dialektologie, - nyelvjáráskutatás, dialektológia

dialektologisch dialektológiai

 

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.) párbeszéd, dialógus

dialogisch párbeszédes

dialogisieren, -te, h.-t párbeszédessé tesz

 

e Diät, - (gr.) fogyókúra, diéta

e Diätetik, -, -en diatetika, táplálkozástudomány

s Diätetikum, -s, …ka diétának megfelelő táplálék

diätetisch diétás

 

r Dichter, -s, - költő (ffi)

dichten, -ete, h. ge-t verset költ, versel

e Dichterin, -, -nen költő (nő)

dichterisch költői

 

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.) didaktika, oktatástan

r Didaktiker, -s, - didaktikus (ffi)

e Didaktikerin, -, -nen didaktikus (nő)

didaktisch didaktikus

e Didaktisierung, -, -en didaktizálás

 

e Differenz, -, -en (lat.) különbség, nézeteltérés

different különböző

differenzieren, -te, h.-t; von+D. megkülönböztet, különválaszt vmitől

e Differenzierung, -, -en különbségtétel, megkülönböztetés

 

r Diktator, -s, -en (lat.) diktátor (ffi)

diktatorial diktátori

e Diktatorin, -, -nen diktátor (nő)

diktatorisch diktatorikus

e Diktatur, -, -en diktatúra, önkényuralom

 

e Dimension, -, -en dimenzió

dimensional dimenziós

dimensionieren, -te, h.-t dimenzionál

e Dimensionierung, -, -en dimenzionálás

 

s Diplom, -s, -e (gr-lat.) diploma

r Diplomand, -en, -en diplomázó (ffi)

e Diplomandin, -, -nen diplomázó (nő)

diplomiert / dipl. okleveles / okl.

 

r Diplomat, -en, -en (gr-lat-fr.) diplomata (ffi)

e Diplomatie, - diplomácia, diplomáciai testület

e Diplomatik, - diplomatika

e Diplomatin, -, -nen diplomata (nő)

diplomatisch diplomáciai

 

r Direktor, -s, -en (lat.) igazgató (ffi)

e Direktion, -, -en igazgatóság

s Direktorat, -(e)s, -e igazgatóság

direktorial igazgatói

e Direktorin, -, -nen igazgató (nő)

s Direktorium, -s, …ien igazgatóság, ügyvezetés

 

r Dirigent, -en, -en karmester (ffi)

e Dirigentin, -, -nen karmester (nő)

dirigieren, -te, h.-t irányít, vezényel

 

diskret diszkrét, tapintatos

e Diskretion, -, -en diszkréció, tapintatosság

 

e Diskussion, -, -en (lat.) társalgás, vita

diskutabel vitatható

r Diskutant, -en, -en vitatkozó (ffi)

e Diskutantin, -, -nen vitatkozó (nő)

diskutieren, -te, h.-t; über+A. vitatkozik, tárgyal vmiről

 

e Disziplin, -, -en (lat.) fegyelmezettség, tudományág

disziplinarisch szigorú, fegyelemmel kapcsolatos

disziplinell fegyelmi

disziplinieren, -te, h.-t fegyelmez

disziplinär fegyelmi

e Disziplinierung, -, -en fegyelmezés

 

r Dividend, -en, -en osztó szám

dividieren, -te, h.-t eloszt, oszt

 

r Doktor, -s, -en (lat) doktor, orvos

r Doktorand, -en, -en doktorandusz, orvostanhallgató (ffi)

e Doktorandin, -, -nen doktorandusz, orvostanhallgató (nő)

s Doktorat, -(e)s, -e doktorátus

doktorieren, -te, h.-t doktorál

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum

e Dokumentation, -, -en dokumentáció

dokumentieren, -te, h.-t dokumentál

 

r Dolmetscher, -s, - tolmács (ffi)

dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol

e Dolmetscherin, -, -nen tolmács (nő)

e Dolmetschung, -, -en tolmácsolás

 

s Dorf, -(e)s, Dörfer falu

s Dörfchen, -s, - falucska, kicsi falu

dörfisch falusi

r Dörfler, -s, - falusi ember (ffi)

e Dörflerin, -, -nen falusi ember (nő)

dörflich falusi

 

s Drama, -s, …men (gr-lat.) dráma

e Dramatik, - dráma

dramatisch drámai

dramatisieren, -te, h.-t dramatizál

r Dramaturg, -en, -en dramaturg (ffi)

e Dramaturgie, -, -n dramaturgia

e Dramaturgin, -, -nen dramaturg (nő)

dramaturgisch dramaturgiai

 

dringend sürgős

dringlich sürgős

e Dringlichkeit, -, -en sürgősség

 

r Duft, -(e)s, Düfte illat

duften, -ete, h. ge-et; nach+D. illatozik

duftig illatos

 

dunkel sötét

s Dunkel, -s sötétség

e Dunkelheit, - sötétség

 

e Durchreise, -, -en átutazás

durch/reisen, reiste durch, i. durchgereist átutazik

r/e Durchreisende, -en, -en, ein -r átutazó (ffi/nő)

 

r Durst, -es szomjúság

dürsten, -ete, h. ge-et szomjazik

durstig szomjas

e Durstigkeit, -, -en szomjúság

durstlöschend szomjúságcsillapító

 

s Dyn (gr.) din

e Dynamik, -, -en dinamika

dynamisch dinamikus

dynamisieren, -te, h.-t dinamizál

r Dynamismus, -, -men dinamizmus

 

echt igazi, valódi, eredeti

e Echtheit, -, -en valódiság, eredetiség

 

e Ecke, -, -n sarok, szöglet

eckig szögletes, sarkos

e Eckigkeit, -, -en sarkosság, összeférhetetlenség

 

e Edition, -, -en kiadó, (könyv-/zenemű) kiadás

editieren, -te, h.-t kiad, szerkeszt

r Editor, -s, …oren (könyv) kiadó

editorisch kiadói

 

r Effekt, -(e)s, -e (lat.) hatás

effektiv hatásos

effektivieren, -te, h.-t hatékonnyá tesz

e Effektivität, - hatékonyság

e Effekten (Pl.) értékpapírok

 

 

r Ego, -, s (lat.) ego

r Egoismus, -, …men egoizmus

r Egoist, -en, -en egoista (ffi)

e Egoistin, -, -nen egoista (nő)

egoistisch egoista

 

e Egozentrik,- önzőség

r Egozentriker, -s, - önző (ffi)

e Egozentrikerin, -, -nen önző (nő)

egozentrisch egoista, egocentrikus

e Egozentrizität, - önzőség

 

ehrlich becsületes, tisztességes, őszinte

e Ehrlichkeit, -, -en becsületesség, őszinteség

 

eigen saját, különleges

e Eigenart, -, -en sajátság, sajátosság

eigenartig sajátos, különös

e Eigenheit, -, -en sajátosság, különlegesség, jellegzetesség

eigens külön, különösen

 

s Eigentum, -s, Eigentümer birtok, tulajdon

r Eigentümer, -s, - tulajdonos (ffi)

e Eigentümerin, -, -nen tulajdonos (nő)

 

sich eignen, -ete s., h. s. geeignet für+A., zu+D. alkalmas vmire

e Eignung, -, -en alkalmasság

 

ein/berufen, berief ein, h. einberufen behív

e Einberufung, -, -en katonának behív

r Einberufene, -n, -n katonai szolgálatra behívott

 

ein/brechen, brach ein, h. eingebrochen; in+A. betör vhová

r Einbrecher, -s, - betörő (ffi)

e Einbrecherin, -,- nen betörő (nő)

 

einfach egyszerű

e Einfachheit, - egyszerűség

 

ein/fahren, fuhr ein, i. eingefahren (jármű) behajt

e Einfahrt, -, -en behajtás, bejárás

 

r Einfall, -(e)s, Einfälle ötlet

ein/fallen, fiel ein, i. eingefallen +D. vkinek az eszébe jut

einfallslos ötlettelen, fantáziátlan

e Einfallslosigkeit, - ötlettelenség

einfallsreich ötletes

r Einfallsreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

 

e Einheit, -, -en egység, azonosság

einheitlich egységes

e Einheitlichkeit, -, -en egységesség

 

ein/holen, holte ein, h. eingeholt pótol, utolér

e Einholung, - pótlás, utolérés

 

sich einigen, -te sich, h. sich ge-t megegyezik

e Einigkeit, -, -en egyetértés, megegyezés

e Einigung, -, -en egyetértés, megegyezés

 

r Einkauf, -s, Einkäufe bevásárlás, vásárlás

ein/kaufen, h. bevásárol

r Einkäufer, -s, - bevásárló, vásárló

 

ein/richten, h. berendez, felszerel

e Einrichtung, -, -en berendezés, felszerelés

 

ein/wandern, -te ein, i. eingewandert bevándorol

r Einwanderer, -s, - bevándorló (ffi)

e Einwandererin, -, -nen bevándorló (nő)

e Einwanderung, -, -en bevándorlás

 

ein/wohnen, -te ein, h. eingewohnt lakik

r Einwohner, -s - lakos (ffi)

e Einwohnerin, -, -nen lakos (nő)

 

r Eislauf, -s, Eisläufe korcsolyázás

r Eisläufer, -s, - korcsolyázó (ffi)

e Eisläuferin, -, -nen korcsolyázó (nő)

 

r Eklektiker, -s, - (gr.) eklektikus, több stílusból önállót alkotó

gondolkodó (ffi)

e Eklektikerin, -, -nen eklektikus, több stílusból önállót alkotó

gondolkodó (nő)

eklektisch eklektikus, több stílusú

r Eklektizismus, - eklektikusság

eklektizistisch eklektikus

 

s Elastik, -s, -s rugalmasság

elastisch rugalmas, elasztikus

e Elastizität, - rugalmasság, visszapattanás

 

elegant (lat-fr.) elegáns, divatos

r Elegant, -s, -s feltűnően divatosan öltözött férfi

e Eleganz, - elegancia

 

e Elektrifikation, -, -en (gr-nlat) (schw.) elektromosítás, villamosítás

elektrifizieren, -te, h.-t elektromosít, villamosít

e Elektrifizierung, -, -en elektromosítás, villamosítás

e Elektrik, - elektromosság

r Elektriker, -s, - villanyszerelő (ffi)

e Elektrikerin, -, -nen villanyszerelő (nő)

elektrisch elektromos

elektrisieren, -te, h.-t villamosít

e Elektrizität, -, -en elektromosság, villamosság

 

e Elektronik (gr.) elektronika

r Elektroniker elektronikus

elektronisch elektronikus

 

e Ellipse, -, -n (gr-lat.) ellipszis

ellipsoid ellipszishez hasonló

s Ellipsoid, -(e)s, -e ellipszoid

elliptisch elliptikus

e Elliptizität, - elliptikusság

 

e Emanze, -, -n emancipált nő

e Emanzipation, -, -en egyenjogúság, emancipáció

emanzipativ egyenjogú, emancipált

emanzipatorisch egyenjogúsító

emanzipieren, -te, h.-t egyenjogúvá tesz, emancipál

emanzipiert egyenjogú, emancipált

 

r Emigrant, -en, -en (lat.) emigráns, kivándorló (ffi)

e Emigrantin, -, -nen emigráns, kivándorló (nő)

e Emigration, -, -en emigráció, kivándorlás

emigrieren, -te, i.-t emigrál, kivándorol

 

e Emotion, -, -en (lat.) emóció, lelki rezdülés

emotional emocionális, érzelmi, érzelmes

r Emotionalismus,- emocionalizmus

e Emotionalität, - érzelmes viselkedés

emotionell érzelmi, érzelmes

emotiv érzelmi, érzelmes

 

e Empathie, - (gr-eng.) empátia, beleérzési képesség

empathisch empatikus

 

r Empfang, -(e)s, Empfänge átvétel, fogadás

empfangen, empfing, h. empfangen fogad, átvesz

r Empfänger, -s, - átvevő, fogadó (ffi)

e Empfängerin, -, -nen átvevő, fogadó (nő)

empfänglich fogékony

 

empfehlen, empfahl, h. empfohlen; +D. ajánl vkinek

empfehlbar ajánlható

empfehlenswert ajánlatos

e Empfehlung, -, -en ajánlat

 

empfinden, empfand, h. empfunden érez

empfindlich érzékeny

e Empfindlichkeit, - érzékenység

empfindsam érzékeny, érzelmes

e Empfindsamkeit, - érzékenység, érzelmesség

e Empfindung, -, -en érzés

empfindungslos érzéketlen

e Empfindungslosigkeit, - érzéketlenség

 

empirisch (gr-lat.) empirikus, tapasztalati

r Empirismus, - empirizmus, tapasztalati ismeretszerzés

r Empirist, -en, -en tapasztalati ismeretszerző (ffi)

e Empiristin, -, -en tapasztalati ismeretszerző (nő)

empiristisch empirikus

 

e Energie, -, …ien (gr-lat-fr.) energia

energiearm energiaszegény, gyenge

energiegeladen energiával telített

energieintensiv energiaigényes

energielos gyenge

energiereich energiában gazdag

energiesparend energiatakarékos

energisch energikus

 

s Engagement, -s, -s alkalmazás, szerződtetés

engagieren, -te, h.-t alkalmaz, szerződtet

 

England Anglia

r Engländer, -s, - angol (ffi)

e Engländerin, -, -nen angol (nő)

englisch angol

s Englisch angol nyelv

 

enorm óriási, roppant nagy

e Enormität, -, -en nagyság

 

entdecken, -te, h.-t felfedez

r Entdecker, -s, - felfedező

e Entdeckung, -, -en felfedezés

 

entfernen, -te, h.-t eltávolít

sich entfernen, -te s., h.s.-t eltávolodik

e Entfernung, -, -en távolodás, távolság

 

entschädigen, -te, h.-t kárpótol, kártalanít

e Entschädigung, -, -en kárpótlás, kártértés

 

entscheiden, entschied, h. entschieden; dönt, határoz

für +A.; gegen+A. vmi mellett; vmi ellen

entscheidend döntő

e Entscheidung, -, -en döntés, határozás

 

entwerten, -ete, h.-t értéktelenít, jegyet érvényesít

e Entwertung, -, -en értéktelenedés, jegyérvényesítés

 

entwickeln, -te, h.-t (ki-)fejleszt, kidolgoz

sich entwickeln, -te sich, h. sich –t fejlődik, kifejlődik

r Entwickler, -s, - fejlesztő (ffi)

e Entwicklerin, -, -nen fejlesztő (nő)

e Entwicklung, -, -en fejlődés, fejlesztés

 

entzünden, -ete, h.-t meggyújt

entzündbar gyúlékony

e Entzündbarkeit, - gyúlékonyság, tűzveszélyesség

entzündlich gyúlékony

e Entzündung, -, -en gyújtás, gyulladás

 

e Epidemie, -, -ien járvány

epidemisch járványos

 

sich ereignen, -ete sich, h. sich ereignet (meg-)történik, előfordul

s Ereignis, -ses, -se esemény

ereignislos eseménytelen

ereignisvoll eseményekben gazdag, eseménydús

 

erfahren, erfuhr, h. erfahren megtapasztal, megtud

e Erfahrung, -, -en tapasztalat, tapasztalás

erfahrungsgemäß tapasztalat szerinti

 

erfinden, erfand, h. erfunden feltalál, kitalál

r Erfinder, -s, - feltaláló (ffi)

e Erfinderin, -, -nen feltaláló (nő)

erfinderisch találékony

e Erfindung, -, -en találmány, feltalálás

 

r Erfolg, -(e)s, -e siker, eredmény

erfolglos eredménytelen

e Erfolglosigkeit, -, -en eredménytelenség

erfolgreich sikeres, eredményes

erfolgsorientiert sikerorientált

 

erfordern, -te, h.-t megkövetel

erforderlich megkívánt, szükséges

e Erforderlichkeit, - szükségesség

s Erfordernis, -ses, -se követelmény, előfeltétel

e Erforderung, -, -en követelmény

 

erfrieren, erfror, i. erfroren megfagy, elfagy

e Erfrierung, -, -en fagyás

 

erfrischen, h.-t felfrissít, felpezsdít

sich erfrischen, h. sich -t felfrissül, felpezsdül

e Erfrischung, -, -en felfrissülés

 

erfüllen, -te, h.-t teljesít, bevált

erfüllbar teljesíthető

e Erfüllbarkeit, - teljesíthetőség

e Erfüllung, -, -en teljesülés, teljesítés

 

ergänzen, -te, h.-t; mit+D. kiegészít, pótol vmivel

e Ergänzung, -, -en kiegészítés, pótlás

 

erhöhen, -te, h.-t felemel, magasít

sich erhöhen, -te s., h.s.-t emelkedik

e Erhöhung, -, -en emelés, növelés

 

erinnern, -te, h.-t; an+A. emlékeztet vmire/vkire

sich erinnern, -te sich, h. sich -t; an+A. emlékezik vmire/vkire

erinnerlich emlékezete

e Erinnerung, -, -en emlékezet, emlékezés, emlék

 

erkennen, erkannte, h. erkannt felismer

erkennbar felismerhető

e Erkennbarkeit, - felismerhetőség

 

erklären, -te, h.-t megmagyaráz, magyaráz, kijelent

erklärbar megmagyarázható

e Erklärbarkeit, -, -en magyarázhatóság

erklärlich megmagyarázható

e Erklärung, -, -en magyarázat, kijelentés

 

erkunden, -ete, h.-t felderít, kikutat

r Erkunder, -s, - felderítő

sich erkundigen, -te sich, h. sich –t; nach+D. tudakozódik, érdeklődik vmiről

e Erkundigung, -, -en érdeklődés, tudakozódás

e Erkundung, -, -en felderítés

 

erlauben, -te, h.-t megenged, engedélyez

e Erlaubnis, - engedély

 

erledigen, -te, h.-t elintéz

e Erledigung, -, -en elintézés

 

ernähren, -te, h.-t táplál, etet

sich ernähren, -te s., h.s.-t táplálkozik

e Ernährung, -, -en táplálkozás

 

erobern, -te, h.-t meghódít, elfoglal

r Eroberer, -s, - hódító

e Eroberin, -, -nen hódító

e Eroberung, -, -en hódítás, elfoglalás

 

eröffnen, -ete, h.-t megnyit

 

 

 

 

 


 

e Gegenseite, -, -n ellenkező oldal, másik oldal

gegenseitig kölcsönös, viszonos

e Gegenseitigkeit, - kölcsönösség, viszonosság

 

r Gegenstand, -(e)s, Gegenstände tárgy

gegenstandslos tárgytalan

e Gegenstandslosigkeit, - tárgytalanság

 

e Gegenwart, - jelen

gegenwärtig jelen, jelenlegi

gegenwartsnah(e) időszerű

 

r Gegner, -s, - ellenfél, ellenség

e Gegnerin, -, -nen ellenfél, ellenség

gegnerisch ellenséges

e Gegnerschaft, - ellenségeskedés

 

geheim titkos

s Geheimnis, -sses, -sse titok

geheimnisvoll titokzatos

 

e Geige, -, -n hegedű

geigen, -te, h. ge-t hegedül

r Geiger, -s, - hegedűs (ffi)

e Geigerin, -, -nen hegedűs (nő)

 

r Geist, -es, -er szellem, kísértet

geisterhaft kísérteties

geistern, -te, h. ge-t kísért

 

r/e Gelehrte, -n, -n, ein-r tudós, tanult ember (ffi/nő)

gelehrig tanulékony

e Gelehrigkeit, - tanulékonyság

e Gelehrsamkeit, - tanulékonyság

e Gelehrtheit, - tanultság, tudomány(osság)

 

gelten, galt, h. gegolten érvényben van vmi

gelten, galt, h. gegolten; als+A. számít vmilyennek

geltend érvényes, hatályos

e Geltung, - érvényesség, hatály

 

s Gemüt, - (e)s, -er kedély

e Gemütlichkeit,- kedélyesség, meghittség gemütlich kedélyes

gemüt(s)voll kedélyes

gemütsarm kedélytelen

gemütlos kedélytelen

 

genau pontos, pontosan

e Genauigkeit, - pontosság

 

genehmigen, -te, h.-t jóváhagy, engedélyez

e Genehmigung, -, -en jóváhagyás, engedélyezés

 

e Genetik, - (gr-nlat.) genetika, származástan

r Genetiker, -s, - genetikus kutató (ffi)

e Genetikerin, -, -nen genetikus kutató (nő)

genetisch genetikai

 

genießen, genoss, h. genossen élvez

genießbar élvezhető

e Genießbarkeit,- élvezhetőség

r Genießer, -s, - élvező, élvhajhász, ínyenc

e Genießerin, -, -nen élvező, élvhajhász, ínyenc

genießlich élvezetes

 

r Geograf/-graph, -en, -en (gr-lat.) földrajztudós (ffi)

e Geografie/-graphie, - földrajz

e Geografin/-graphin, -, -nen földrajztudós (nő)

geografisch/-graphisch földrajzi

 

e Geometrie, -, -ien geometria, mértan

geometrisch geometriai, mértani

 

e Geophysik, - geofizika

geophysikalisch geofizikai

r Geophysiker, -s, - geofizikus (ffi)

e Geophysikerin, -, -nen geofizikus (nő)

 

gerecht igazságos, jogos, becsületes

e Gerechtigkeit, - igazság, jogosság, becsület

 

s Gericht, -(e)s, -e bíróság

gerichtlich bírósági

e Gerichtsbarkeit, -, -en bíráskodás, igazságszolgáltatás

 

gering csekély, kevés, kicsit

geringfügig csekély, jelentéktelen

e Geringfügigkeit, -, -en csekélység, jelentéktelenség

 

r Germanismus, -, …men (lat.) germanizmus

germanisieren, -te, h.-t germanizál, németesít

r Germanist, -en, -en német nyelvvel foglalkozó szakember

(ffi)

e Germanistik, - germanisztika

e Germanistin, -, -nen német nyelvvel foglalkozó szakember

(nő)

germanistisch germán

 

r Geruch, -(e)s, Gerüche szag, illat

geruchlos szagtalan

e Geruchlosigkeit, - szagtalanság

geruchsfrei szagtalan, illattalan

 

gesamt összes, egész

e Gesamtheit, -, -en összesség, teljesség

 

gesandt küldött

r Gesandte, -n, -n küldött, követ

e Gesandtin, -, -nen küldött, követ

e Gesandtschaft, -, -en küldöttség, követség

gesandtschaftlich küldöttségi, követségi

 

s Geschäft, -(e)s, -e ügy, dolog, üzlet

geschäftig dolgos, szorgos

e Geschäftigkeit, - dolgosság, szorgalom

geschäftlich üzleti

 

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcke(r) íz, ízlés, ízlelés

geschmacklos ízetlen, íztelen, ízléstelen

e Geschmacklosigkeit, - íztelenség, ízetlenség, ízléstelenség

geschmackvoll ízletes, ízléses

 

geschwind gyors, sebes

e Geschwindigkeit, -, -en gyorsaság, sebesség

 

 

s Gesetz, -es, -e törvény, szabály, jogrend

r Gesetzgeber, -s, - törvényhozó

e Gesetzgebung, -, -en törvényhozás

gesetzlich törvényes

e Gesetzlichkeit, - törvényesség

gesetzlos törvénytelen, törvénnyel szembeni

e Gesetzlosigkeit, - törvényellenesség, jogtalanság

gesetzwidrig törvényellenes, törvénybe ütköző

e Gesetzwidrigkeit, - törvényellenesség, törvénytelenség

 

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés, társalgás

gesprächig beszédes, bőbeszédű

e Gesprächigkeit, - beszédesség, bőbeszédűség

 

gesund egészséges

e Gesundheit, - egészség

gesundheitlich egészségi, egészségügyi

 

getreu hűséges, hű

getreulich hűségesen, hűen

 

e Gewalt, -, -en hatalom, erőszak

gewaltig hatalmas, erős, roppant nagy

gewaltsam erőszakos

 

e Gewerkschaft, -, -en szakszervezet

r Gewerkschaftler, -s, - szakszervezeti tag (ffi)

e Gewerkschaftlerin, -, -nen szakszervezeti tag (nő)

gewerkschaftlich szakszervezeti

 

gewinnen, gewann, h. gewonnen nyer

r Gewinner, -s, - nyertes, nyerő (ffi)

e Gewinnerin, -, -nen nyertes, nyerő (nő)

 

s Gewissen, -s, - lelkiismeret

gewissenhaft lelkiismeretes

e Gewissenhaftigkeit, - lelkiismeretesség

gewissenlos lelkiismeretlen

e Gewissenlosigkeit, - lelkiismeretlenség

 

e Gewohnheit, -, -en szokás

gewohnheitsgemäß szokás szerint

gewohnt szokott, szokásos

 

gewöhnen, -te, h.-t rászoktat

sich gewöhnen, -te s., h.s. gewöhnt; an+A. rászokik vmire

gewöhnlich megszokott

e Gewöhnlichkeit, - megszokottság, mindennapiság

e Gewöhnung, - hozzászoktatás

 

s Gift, -(e)s, -e méreg

giften, -ete, h. ge-t; mit+D. mérgez, mérgesít vmivel

giftig mérges, mérgező

e Giftigkeit, - mérgező hatás, mérgesség

 

r Gigant, -en, -en óriás

gigantisch óriási, gigantikus

 

r Glanz, -es, -e fény, fényesség, csillogás

glanzerfüllt fényben úszó, ragyogó

glänzen, -te, h. ge-t fénylik, csillog, ragyog

glänzend fénylő, csillogó, ragyogó

glanzlos fénytelen

glanzvoll fényes, ragyogó

 

r Glaube, -ns, -n hit, hiedelem, vallás

glauben, -te, h. ge-t; an+A. hisz vkiben/vmiben

glaubhaft hihető, hiteles, szavahihető

e Glaubenhaftigkeit, - hihetőség, hitelesség

gläubig vallási, vallásos

r/e Gläubige, -n, -n, ein -r hívő (ffi/nő)

 

gleichberechtigt egyenjogú

e Gleichberechtigung, -, -en egyenjogúság

 

global (lat.) globális

globalisieren, -te, h.-t globalizál

e Globalisierung, -, -en globalizáció

 

s Glück, -(e)s szerencse, boldogság

glücken, -te, h/i. ge-t sikerül

glücklich sikeres

glücklicherweise szerencsére

glücklos szerencsétlen

 

e Gotik, - (fr.) gótika

gotisch gótikus

s Gotisch, -(s) gót (nyelv, írás)

s Gotische, -n gótikus jelleg

r Gotizismus, -, …men góticizmus

gotizistisch góticista

 

s Gott, -(e)s, Götter Isten

e Gottheit, -, -en istenség

e Göttin, -, -nen istennő

göttlich isteni

gottlos istentelen, istentagadó

 

r Graf, -en, -en gróf (ffi)

grafen, -te, h. ge-t grófi rangra emel

e Grafin, -, -nen grófnő

gräflich grófi

e Grafschaft, -, -en grófság

 

e Grafik/-phik, -, -en (gr-lat.) grafika

r Grafiker/-phiker, -s, - grafikus (ffi)

e Grafikerin/-phikerin, -, -nen grafikus (nő)

grafisch grafikus

 

r Grafologe/-phologe, -n, -n grafológus, írásszakértő (ffi)

e Grafologie/-phologie, - grafológia

e Grafologin/-phologin, -, -nen grafológus, írásszakértő (nő)

grafologisch/-phologisch grafológiai

 

e Grammatik, -, -en (gr-lat.) nyelvtan

grammatikalisch nyelvtani

r Grammatiker, -s, - nyelvtannal foglalkozó (ffi)

e Grammatikerin, -, -nen nyelvtannal foglalkozó (nő)

grammatisch nyelvtani

 

r Gratulant, -en, -en gratuláló (ffi)

e Gratulantin, -, -nen gratuláló (nő)

e Gratulation, -, -en gratuláció

gratulieren, -te, h.-t; +D + zu+D. gratulál vkinek vmiért

 

r Graus,- es, -e iszonyat, irtózat

graus iszonyatos, borzalmas

grausam kegyetlen, irtózatos

e Grausamkeit, -, -en kegyetlenség

grausen, -te, -h. ge-t irtózik, retteg

grausig iszonyatos, irtózatos, borzalmas

 

e Grenze, -, -n határ

grenzen, -te, h. ge-t ; an+A. határos, érintkezik vmivel

grenzend határos

grenzenlos határtalan

e Grenzenlosigkeit, -, -en határtalanság

 

grob durva, goromba

e Grobheit, -, -en durvaság, gorombaság

r Grobian, -(e)s, -e durva ember

gröblich durva, nyers

 

e Gruppe, -, -n csoport

gruppenweise csoportosan

gruppieren, -te, h.-t csoportosít, tömörít

sich gruppieren, -te sich, h. sich -t csoportosul, tömörül

e Gruppierung, -, -en csoportosulás, tömörülés

 

gründen, -ete, h. ge-t alapoz, alapít, megalapoz

r Gründer, -s, - alapító (ffi)

e Gründerin, -,- nen alapító (nő)

gründlich alapos

e Gründlichkeit, - alaposság

 

gut jó

s Gute, -n jó dolog

gütig jóságos, szíves

gütlich jóságos, barátságos

gutmütig jólelkű, jó természetű

 

gültig érvényes, hatályos

e Gültigkeit, - érvényesség

 

r Gymnast, -en, -en (gr.) tornatanár (ffi)

e Gymnastik, - torna, gimanisztika

r Gymnastiker, -s, - tornász (ffi)

e Gymnastikerin, -, -nen tornász (nő)

e Gymnastin, -, -nen tornatanár (nő)

gymnastisch gimnasztikai

 

s Haar, -(e)s, -e haj, szőr(zet)

haaren, -te, h. ge-t megkopaszt

haarig hajas, szőrös

haarlos kopasz, szőrtelen

 

e Haft, - őrizetbevétel, letartóztatás

r Häftling, -s, -e fogoly, fegyenc

 

haften, -ete, h. ge-t; für+A. szavatol, jótáll vmiért

e Haftung, -, -en felelősség, szavatosság

 

r Halluzinant, -en, -en (lat.) hallucináló (ffi)

e Halluzinantin, -, -nen hallucináló (nő)

e Halluzination, -, -en hallucináció

halluzinativ hallucinációval kapcsolatos

halluzinatorisch hallucinációval kapcsolatos

halluzinieren, -te, h.-t hallucinál

 

r Halt, -(e)s, -e támasz, tartás

haltbar tartós

e Haltbarkeit, - tartósság

halten, hielt, h. gehalten; für+A. tart vmilyennek

haltlos ingatag

 

e Hand, -, Hände kéz

handbreit tenyérnyi

händevoll teli kézzel

 

r Handel, - kereskedelem, üzlet, ügylet

handelbar alkudható

handeln, -te, h. ge-t tárgyal, értekezik

handelsmäßig üzletszerű, üzleti

r Händler, -s, - kereskedő (ff)

e Händlerin, -, -nen kereskedő (nő)

 

s Handwerk, -s, -e kézműipar, mesterség

r Handwerker, -s, - mesterember, kézműves (ffi)

e Handwerkerin, -, -nen kézműves (nő)

handwerklich kézműves, kézműipari, szakszerű

 

e Harmonie, -, …ien (gr-lat.) harmónia

harmonieren, -te, -h.-t; mit+D. harmonizál vmivel

harmonisch harmonikus

 

s Haus, -es, Häuser ház, otthon

s Häuschen, -s, - házikó

hausen, -te, h.ge-t lakik, tanyázik

 

r Haushalt, -es, -e háztartás

haus/halten, hielt haus, h. hausgehalten háztartást vezet, gazdálkodik

r Haushalter/-hälter, -s, - családfő (ffi)

e Haushälterin, -, -nen gazd(a)asszony, hátartás vezetője

 

heftig heves, erős

e Heftigkeit, -, -en hevesség, erősség

 

heilen, -te, h. ge-t gyógyít, orvosol

heilen, -te, i. ge-t gyógyul

heilbar gyógyítható

r Heiler, -s, - gyógyító (ffi)

e Heilerin, -, -nen gyógyító (nő)

e Heilung, -, -en gyógyulás, gyógyítás

 

heilig szent

heiligen, -te, h. ge-t szentel, megszentel

r/e Heilige, -n, -n, ein-r szent (ffi/nő)

e Heiligkeit, -, -en szentség

 

heimlich titkos, rejtett

e Heimlichkeit, -, -en titkolt dolog, titok

 

s Heim, -(e)s, -e otthon, lakás

e Heimat, -, -en haza, szülőföld

heimatlich hazai, otthoni, honi

heimatlos hazátlan, hontalan

heimelig otthonos, meghitt

heimisch hazai, otthoni

heimlos otthontalan

 

heizen, -te, h. ge-t fűt

e Heizung, -, -en fűtés

 

e Hektik, - (gr-lat.) idegeskedés

r Hektiker, -s, - ideges ember (ffi)

e Hektikerin, -, -nen ideges ember (nő)

hektisch ideges, kapkodó, sietős

 

r Held, -en, -en hős

heldenhaft hősies

r Heldenmut, -s hősiesség

e Heldin, -, -nen hősnő

 

hemmen, -te, h. ge-t megakadályoz, akadályoz

s Hemmnis, -ses, -se akadály(ozás), gát(lás)

e Hemmung, -, -en akadály(ozás), gát(lás)

hemmungslos gátlástalan

 

r Herr, -(e)n, -en úr, uralkodó, gazda, tulajdonos

herrenlos gazdátlan

e Herrin, -, -nen úrnő

herrisch parancsoló, büszke, uras

e Herrschaft, -, -en uralom, uralkodás

herrschen, -te, h. ge-t uralkodik

r Herrscher, -s, - uralkodó (ffi)

e Herrscherin, -, -nen uralkodó (nő)

 

s Herz, -ens, -en szív

herzlich szíves, szívélyes

herzlos szívtelen

 

r Herzog, -(e)s, -e/Herzöge herceg (ffi)

e Herzogin, -,- nen hercegnő (nő)

herzoglich hercegi

s Herzogtum, -(e)s, Herzogtümer hercegség

 

heraus/fordern, -te heraus, h. herausgefordert kihív, provokál

r Herausforderer, -s, - kihívó

e Herausforderin, -, -nen kihívó

herausfordernd kihívó

e Herausforderung, -, -en kihívás

 

heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben kiad, kiszolgáltat

e Herausgabe, -, -n kiadás

r Herausgeber, -s, - kiadó

e Herausgeberin, -, -nen kiadó

 

r Herzog, -(e)s, Herzöge herceg

e Herzogin, -, -nen hercegnő

herzoglich hercegi

s Herzogtum, -s, Herzogtümer hercegség

 

e Hexe, -, -n boszorkány

hexen, -te, h. ge-t varázsol, boszorkánykodik

hexenartig boszorkányos

e Hexerei, -, -en boszorkányság, varázslat

 

e Hilfe, -, -n segély, segítségnyújtás

hilfreich segítő

hilfsbedürftig segítségre szoruló

hilfsweise segítségképpen

 

r Hintergrund, -es, Hintergründe háttér

hintergründig rejtett, titkos

 

r Hirt, -en, -en pásztor (ffi)

s Hirtentum, -(e)s pásztorkodás, pásztorság

e Hirtin, -, -nen pásztor (nő)

 

e Historie, -, -n történet, történelem

e Historik, - történettudomány

r Historiker, -s, - történész (ffi)

e Historikerin, -, -nen történész (nő)

historisch történelmi, történeti

 

e Hitze, - hőség

hitzen, -te, h. ge-t izzít, melegít, hevít

hitzig forró, égető

 

r Hof, -(e)s, Höfe udvar

höfisch udvari

höflich udvarias, lovagias

e Höflichkeit, -, -en udvariasság

 

hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf. remél vmit

hoffentlich remélhetőleg

e Hoffnung, -, -en remény, reménység

hoffnungslos reménytelen

e Hoffnunglosigkeit, -, -en reménytelenség

hoffnungsvoll reményteljes, nagyreményű

 

s Holz, -es, Hölzer fa(anyag)

holzen, -te, h. ge-t fát kivág, erdőt irt

hölzern fából való

holzfrei famentes

holzig fás

 

s Hotel, -s, -s szálloda, hotel

r Hotelier, -s, -s szállodavezető, szállodatulajdonos

e Hotellerie, -, -n szállodaipar

 

humanisieren, -te, h.-t (lat.) humanizál, emberiessé tesz

e Humanisierung, -, -en humanizálás, emberiessé tétel

r Humanismus, - humanizmus

r Humanist, -en, -en humanista (ffi)

e Humanistin, -, -nen humanista (nő)

humanistisch humanista

humanitär emberbaráti

e Humanität, - humanitás, emberbarátiság

 

r Humor, -s, -e (lat-fr-eng.) humor

humorig humoros

r Humorist, -en, -en humorista (ffi)

e Humoristin, -, -nen humorista (nő)

humoristisch humoros, mulatságos

 

r Hunger, -s éhség

hungern, -te, h. ge-t éhezik, koplal

hungrig éhes

 

e Hygiene, - higiénia

hygienisch higiénikus, egészséges

 

e Hypothese, -, -n (gr-lat.) hipotézis, feltevés

hypothetisch hipotetikus

 

e Hysterie, -, …ien (gr-nlat.) hisztéria

r Hysteriker, -s, - hisztérikus (ffi)

e Hysterikerin, -, -nen hisztérikus (nő)

hysterisch hisztérikus

 

ideal (gr-lat.) eszményi, ideális

s Ideal, -s, -e eszmény, ideál

idealisch ideálnak megfelelő

 

r Idealismus, - (gr-lat-nlat.) idealizmus

r Idealist, -en, -en idealista (ffi)

e Idealistin, -, -nen idealista (nő)

idealistisch idelaista

e Idealität, - idealitás

 

e Idee, -, -n ötlet

ideell eszmei, gondolati

ideenarm ötletszegény

e Ideenarmut, - ötletszegénység

ideenreich ötletes, ötletgazdag

s Ideenreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

 

e Identifikation, -, -en (lat-nlat.) azonosítás

identifizerbar azonosítható

identifizieren, -te, h.-t azonosít

e Identifizierung, -, -en azonosítás

identisch azonos

e Identität, -, -en azonosság, azonosítás

 

r Ideologe, -n, -n ideológus (ffi)

e Ideologie, -, …ien ideológia

e Ideologin, -, -nen ideológus (nő)

ideologisch ideológiai

ideologisieren, -te, h.-t ideologizál

 

s Idyll, -(e)s, -e idill

idyllisch idilli, idillikus

 

illegal (lat.) illegális, törvényellenes

e Illegalität, -, -ne illegalitás, törvényellenesség

 

e Illusion, -, -en (lat-fr.) illúzió, érzékcsalódás

illusionär illuzionista

r Illusionist, -en, -en illúzionista (ffi)

e Illusionistin, -, -nen illúzionista (nő)

 

e Illustration, -, -en (lat.) illusztráció, ábra

illustrativ illusztratív, illusztráló

r Illustrator, -s, …oren illusztrátor (ffi)

e Illustratorin, -, -nen illusztrátor (nő)

illustrieren, -te, -h.-t illusztrál

 

s Imitat, -(e)s, -e (lat.) imitáció, utánzat

e Imitation, -, -en imitáció, utánzat

imitativ imitatív, utánzó

r Imitator, -s, …oren imitátor, utánzó (ffi)

e Imitatorin, -, -nen imitátor, utánzó (nő)

imitatorisch utánzó

imitieren, -te, h.-t imitál, utánoz

 

immun (lat.) immunis, ellenálló

immunisieren, -te, h.-t; gegen+A. immunissá tesz, ellenállóvá tesz

vmi ellen

e Immunisierung, -, -en immunizálás

e Immunität, -, -en immunitás, ellenállóképesség

r Immunologe, -n, -n immunologús szakorvos (ffi)

e Immunologie, - immunológia

e Immunologin, -, -nen immunológus szakorvos (nő)

immunologisch immunológiai

 

r Import, -(e)s, -e import, bevitel

r Importeur, -s, -e importőr, importáló

importieren, -te, h.-t importál, behoz

 

inaktiv (lat.) inaktív, passzív

e Inaktivität, - inaktivitás, passzivitás

inaktivieren, -te, h.-t inaktivizál

 

r Indianer, -s, - (lat.) indián (ffi)

e Indianerin, -, -nen indián (nő)

indianisch indián

r Indianist, -en, -en indián nyelvet és kultúrát kutató (ffi)

e Indianistik, - indiánokról szóló tan

e Indianistin, -, -nen indián nyelvet és kultúrát kutató (nő)

 

e Industrie, -, -ien ipar

industrialisieren, -te, h.-t iparosít

industriell ipari

 

e Infektion, -, -en fertőzés

infektiös fertőző

infizieren, -te, h.-t; mit+D. fertőz vmivel

 

e Inflation, -, -en infláció

inflationär inflációs

inflationistisch inflációs, inflációt előidéző

 

e Informatik, - (lat.) informatika

r Informatiker, -s, - informatikus (ffi)

e Informatikerin, -, -nen informatikus (nő)

 

e Information, -, -en (lat.) információ

informationell információs, információt érintő

informativ informatív, tájékoztató

r Informator, -s, …oren informátor (ffi)

e Informatorin, -, -nen informátor (nő)

informatorisch információs

informieren, -te, h.-t; über+A. informál vmiről

 

e Infrastruktur, -, -en (lat.) infrastruktúra

infrastrukturell infrastrukturális

 

r Inhalt, -(e)s, -e tartalom

inhaltlich tartalmi

inhaltslos tartalmatlan

inhaltsreich tartalmas

 

r Initiant, -en, -en kezdeményező (ffi)

e Initiantin, -, -nen kezdeményező (nő)

e Initiation, -, -en kezdeményezés

initiativ javasló, kezdeményező

e Initiative, -, -n kezdeményezés

r Initiator, -s, …oren kezdeményező (ffi)

e Initiatorin, -,- nen kezdeményező (nő)

initiatorisch kezdeményező

 

s Inland, -(e)s belföld

r Inländer, -s, - belföldi ember

inländisch belföldi, hazai

 

r Innenminister, -s, - belügyminiszter (ffi)

e Innenministerin, -, -nen belügyminiszter (nő)

s Innenministerium, -s, …ien belügyminisztérium

 

e Innenpolitik, - belpolitika

r Innenpolitiker, -s, - belpolitikus (ffi)

e Innenpolitikerin, -, -nen belpolitikus (nő)

innenpolitisch belpolitikai

 

s Inserat, -(e)s, -e apróhirdetés, hirdetés

r Inserent, -en, -en hirdető

e Inserentin, -, -nen hirdető

inserieren, -te, h.-t hirdet, újságban közzétesz

 

r Inspekteur, -s, -e felügyelő (ffi)

e Inspekteurin, -,- nen felügyelő (nő)

e Inspektion, -, -en felügyelet, ügyelet

r Inspektor, -s, -en felügyelő, ellenőr (ffi)

e Inspektorin, -, -nen felügyelő, ellenőr (nő)

 

r Instinkt, -(e)s, -e (lat.) ösztön

instinktiv ösztönösen

instinkthaft ösztönös

instinktuell ösztönös

 

s Institut, -(e)s, -e intézmény, intézet

e Institution, -, -en intézmény

institutionalisieren, -te, h.-t intézménnyé formál

e Institutionalisierung, - intézménnyé formálás

institutionell intézményi

 

r Instrukteur, -s, -e (lat-fr.) utasításokat adó (ffi)

e Instrukteurin, -, -nen utasításokat adó (nő)

e Instruktion, -, -en instrukció, utasítás

 

s Instrument, -(e)s, -e (lat.) hangszer

instrumental instrumentális, hangszerekre írt (zene)

instrumentalisieren, -te, h.-t hangszerel

r Instrumentalist, -en, -en hangszeren játszani tudó (ffi)

e Instrumentalistin, -, -nen hangszeren játszani tudó (nő)

e Instrumentation, -, -en hangszerelés

r Instrumentator, -s, …oren hangszerelést végző (ffi)

e Instrumentatorin, -, -nen hangszerelést végző (nő)

instrumentatorisch hangszerelési

 

r Inszenator, -s, -en (lat-gr-fr.) rendező (ffi)

e Inszenatorin, -, -nen rendező (nő)

inszenatorisch rendezői

inszenieren, -te, h.-t rendez

e Inszenierung, -, -en rendezés

 

e Integration, -, -en (lat.) integráció, csatlakozás

integrieren, -te, h.-t; in+A integrál vhová

integrierend integrálandó

 

r Intellekt, -(e)s (lat.) értelem, szellem

intellektual intellektuális, értelmi

r Intellektualismus, - intellektualizmus

intellektualistisch intellektuális

e Intellektualität, - intellektualitás

intellektuell intellektuális, értelmi

r/e Intellektuelle, -n, -n, ein -r intellektuális ember (ffi/nő)

 

e Intelligenz, -, -en intelligencia, értelmesség

intelligent intelligens, értelmes

 

intensiv intenzív, erős

intensivieren, -te, h.-t felerősít, intenzívebbé tesz

e Intensivierung, - intenzívebbé tétel

e Intensivität, - intenzivitás

 

s Interesse, -s, -n érdeklődés, érdekeltség

interessant érdekes

r Interssent, -en, -en érdeklődő (ffi)

e Interessentin, -, -nen érdeklődő (nő)

sich interessieren, -te sich, h. s.-t; für+A. érdeklődik vmi iránt

e Interessiertheit, - érdekeltség

 

international (lat.-nlat.) nemzetközi

internationalisieren, -te, h.-t nemzetközivé tesz

e Internationalisierung, -, -en nemzetköziesítés

r Internationalismus, -, …men internacionalizmus, nemzetköziség

r Internationalist, -en, -en internacionalista (ffi)

e Internationalistin, -, -nen internacionalista (nő)

e Internationalität, - internacionalitás

 

s Interview, -s, -s (lat-fr-eng.) interjú

interviewen, -te, h.-t; +A. interjút készít valakivel

r Interviewer, -s, - interjút készítő (ffi)

e Interviewerin, -, -nen interjút készítő (nő)

 

e Intuition, -, -en (lat.) intuíció, előérzet

r Intuitionismus, - intuicionizmus

intuitiv intuitív

 

s Inventar, -(e)s, -e leltár

inventarisieren, -te, h.-t leltároz

e Inventur, -, -en leltározás, raktárállomány

 

investieren (lat.), -te, h.-t; in+A. invesztál, befektet vmibe

e Investierung, -, -en befektetés

r Investigator, -s, -en befektető (ffi)

e Investigatorin, -, -nen befektető (nő)

e Investition, -, -en befektetés

investiv befektetés szempontjából előnyös

s Investment, -s, -s befektetés

 

e Ironie, -, …ien irónia, gúny

r Ironiker, -s, - ironizáló (ffi)

e Ironikerin, -, -nen ironizáló (nő)

ironisch ironikus, gúnyos

ironisieren, -te, h.-t ironizál, kigúnyol

 

r Irrtum, -(e)s, Irrtümer tévedés

irrtümlich téves, helytelen

irrtümlicherweise tévesen, helytelenül

 

e Jagd, -, -en hajsza, vadászat

jagdbar vadászható

e Jagdbarkeit, - vadászhatóság

 

s Jagen, -s - vadászat

jagen, -te, h.ge-t vadászik

r Jäger, -s, - vadász (ffi)

e Jägerei, - vadászat

e Jägerin, -, -nen vadász (nő)

 

r Jammer, - jajgatás, siránkozás

jämmerlich nyomorúságos, siralmas

jammern, -te, h. ge-t; über+A. jajgat, siránkozik vmin

jammervoll nyomorúságos

 

s Journal, -s, -e újság

r Journalismus, - újságírás

r Journalist, -en, -en újságíró (ffi)

e Journalistik, - újságírás

e Journalistin, -, -nen újságíró (nő)

journalistisch újságírói

 

r Jubel, -s ujjongás

jubeln, -te, h. ge-t ujjong, örvendezik

 

r Jubilar, -s, -e (hebr-lat.) jubilált, ünnepelt (ffi)

e Jubilarin, -, -nen jubilált, ünnepelt (nő)

s Jubiläum, -s, …äen jubileum, évforduló

jubilieren, -te, h.-t jubilál, évfordulót ünnepel

jubilierend ujjongó, örvendező

 

e Jugend, - ifjúkor, fiatalkor, ifjúság

jugendhaft fiatalos

jugendlich fiatalos

 

e Justiz, - igazságszolgáltatás

justiziabel/-tiabel jogilag orvosolható

r Justiziar/-tiar, -s, -e jogász, jogtanácsos (ffi)

e Justiziarin/-tiarin, -, -nen jogász, jogtanácsos (nő)

justiziell/-tiell jogilag

s Justiziariat/-tiariat, -(e)s, -e jogtanácsosi hivatal

 

s Juwel, -s, -en ékszer

r Juwelier, -s, -e ékszerész (ffi)

e Juwelierin, -, -nen ékszerész (nő)

 

s Kabarett, -s, -s kabaré

r Kabarettier, -s, -s kabaré műsorvezetője

r Kabarettist, -en, -en kabarészínész (ffi)

e Kabarettistin, -, -nen kabarészínész (nő)

kabarettistisch kabaréi

 

r Kaiser, -s, - császár (ffi)

e Kaiserin, -, -nen császár (nő)

kaiserlich császári

s Kaisertum, -(e)s császárság

 

r Kalk, -(e)s, -e mész

kalken, -te, h. ge-t meszel

kalkhaltig mésztartalmú

kalkig meszes

 

r Kamm, -(e)s, Kämme fésű

s Kämmchen,- s, - fésűcske

sich kämmen, -te s., h.s. ge-t fésülködik

kämmen, -te, h. ge-t fésül

 

r Kampf, -(e)s, Kämpfe harc, küzdelem

kampflos harc nélkül

kampflustig harcias

kampfunfähig harcképtelen

kämpfen, -te, h. ge-t harcol

r Kämpfer, -s, - harcos

kämpferisch harcias

 

r Kanal, -s, …äle (semit-gr-lat-it.) csatorna

e Kanalisation, -, -en csatornázás

kanalisieren, -te, h.-t csatornázik

e Kanalisierung, -, -en csatornázás

 

r Kandidat, -en, -en (lat.) jelölt, pályázó (ffi)

e Kandidatin, -, -nen jelölt, pályázó (nő)

e Kandidatur, -, -en jelöltség, kandidatúra

kandidieren, -te, h.-t; für+A. jelentkezik, pályáz vmire

 

r Kandis, - (arab-it.) kandiscukor

kandieren, -te, h. –t kandíroz

e Kanditen (Pl.) (öst.) kandírozott gyümölcsök

 

e Kanone, -, -n ágyú

e Kanonade, -, -n ágyúzás

r Kanonier, -s, -e tüzér

 

r Kantor, -s, -en (lat.) kántor, templomi énekkar vezetője

s Kantorat, -(e)s, -e kántori hivatal

e Kantorei, -, -en kántori hivatal

e Kantorin, -, -nen kántor (nő)

 

e Kanzlei, -, -en (lat.) hivatal, kancellária

r Kanzler, -s, - kancellár (ffi)

e Kanzlerin, -, -nen kancellár (nő)

 

e Kapazität, -, -en kapacitás

kapazitativ kapacitív

kapazitiv kapacitív

 

s Kapital, -s, -e (lat-it.) tőke

e Kapitalisation, -, -en tőkésítés

kapitalisieren, -te, -h.-t tőkésít

e Kapitalisierung, -, -en tőkésítés

r Kapitalismus, - kapitalizmus

r Kapitalist, -en, -en tőkés, kapitalista (ffi)

e Kapitalistin, -, -nen tőkés, kapitalista (nő)

kapitalistisch kapitalista, tőkés,

 

r Kapitulant, -en, -en (lat.) kapituláns (ffi)

e Kapitulantin, -, -nen kapituláns (nő)

e Kapitulation, -, -en kapituláció, fegyverletétel

kapitulieren, -te, h.-t kapitulál, megadja magát

 

r Karamell, -s karamella

karamell karamell színű

e Karamelle, -, -n (Pl.) karamellbonbon

karamellieren, -te, h.-t karamellizálódik

karamellisieren, -te, h.-t karamellizál

 

e Karikatur, -, -en (it.) karikatúra

 

e Bilanz, -, -en (lat-it.) mérleg

bilanzieren, -te, h.-t mérleget készít

e Bilanzierung, -, -en mérlegkészítés

 

billig olcsó

e Billigkeit, - olcsóság

 

e Biochemie, - biokémia

r Biochemiker, -s, - biokémikus (ffi)

e Biochemikerin, -, -nen biokémikus (nő)

biochemisch biokémiai

 

e Biologie, - (gr-lat.) biológia

r Biologe, -n, -n biológus (ffi)

e Biologin, -, -nen biológus (nő)

biologisch biológiai

 

r Bischof, -(e)s, Bischöfe püspök

bischöflich püspöki

e Bischofsamt püspöki hivatal/méltóság

 

bitter keserű

r Bitter, - keserű pálinka, gyomorkeserű

e Bitterkeit, -, -en keserűség

bitterlich kesernyés, keserves

e Bitternis, -, -se keserűség

 

blind vak

r/e Blinde, -n, -n, ein -r vak ember (ffi/nő)

e Blindheit, - vakság

blindlings vakon, vaktában

 

blöd hülye, buta, bamba

e Blödheit, - hülyeség, butaság

r Blödsinn, -(e)s hülyeség

blödsinnig bárgyú, bamba, gyengeelméjű

 

e Blockade, -, -n blokád, ostromzár

blockieren, -te, h.-t elzár, blokkol

e Blockierung, - eltorlaszolás, elzárás

 

s Blut, -(e)s vér

blutarm vérszegény

bluten, -ete, h. ge-t vérzik

r Bluter, -s, - vérzékeny ember (ffi)

e Bluterin, -, -nen vérzékeny ember (nő)

blutig véres

-blütig -vérű

e Blutung, -, -en vérzés

 

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.) bomba

s Bombardement, -s, -s (öst-schw.) bombázás

e Bombardierung, - bombázás

bombardieren, -te, h.-t bombáz

bomben, -te, h. ge-t bombáz

bombenfest bombabiztos

r Bomber, -s, - bombázó repülőgép

 

e Botanik (gr.-lat.) botanika

r Botaniker, -s, - botanikus (ffi)

e Botanikerin, -en botanikus (nő)

botanisch botanikus, növénytani

botanisieren, -te, h.-t botanizál, növényt gyűjt

 

e Botschaft, -, -en nagykövetség

r Botschafter, -s, - nagykövet (ffi)

e Botschafterin, -, -nen nagykövet (nő)

 

s Boxen, -s ökölvívás, bokszolás

boxen, -te, h. ge-t bokszol

r Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló (ffi)

r Boxerin, -, -nen ökölvívó, bokszoló (nő)

boxerisch ökölvívást érintő

 

r Boykott, -(e)s, -s (eng.) bojkott, kizárás

r Boykotteur, -s, -e bojkottáló (ffi)

e Boykotteurin, -, -nen bojkottáló (nő)

boykottieren, -te, h -t bojkottál, kizár

e Boykottierung, - bojkottálás, kizárás

 

e Börse, -, -n tőzsde

börsenartig tőzsdei

börsenfähig tőzsdeképes

r Börsianer, -s, - tőzsdés, tőzsdei spekuláns

 

s Brasilien Brazília

r Brasilianer, -s, - brazil (ffi)

e Brasilianerin, -, -nen brazil (nő)

brasilianisch brazíliai, brazil

 

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér

s Brüderchen, -s, - (fiú) testvérke, kistestvér

brüderlich testvéries, testvériesen

e Brüderlichkeit, - testvériség, testvériesség

 

brutal (lat.) brutális

brutalisieren, -te, h.-t brutalizál

e Brutalität, -, -en brutalitás

 

r Buddha, -s, -s (sansk.) buddha

r Buddhismus, - buddhizmus

r Buddhist, -en, -en buddhista (ffi)

e Buddhistin, -, -nen buddhista (nő)

buddhistisch buddhista

 

s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.) költségvetés

budgetieren, -te, h.-t költségvetést készít

 

s Büro, -s, -s (lat-fr.) hivatal, iroda

r Bürokrat, -en, -en bürokrata, hivatalnok (ffi)

e Bürokratie, -, -n bürokrácia

e Bürokratin, -, -nen bürokrata, hivatalnok (nő)

bürokratisch bürokratikus

bürokratisieren, -te, h.-t bürokrata módon intéz

r Bürokratismus, - bürokratizmus

 

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.) kávézó, kávéház

e Cafeteria, -, -s / …ien kávéház

r Cafetier, -s, -s kávéház tulajdonos (ffi)

e Cafetiere, -, -n kávéház tulajdonos (nő)

 

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka

r Cellist, -en, -en csellista, gordonkás (ffi)

e Cellistin, -, -nen csellista, gordonkás (nő)

 

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.) bajnok

s Championat, -(e)s, -e bajnokság

e Championship, -, -s bajnokság

 

s Chaos, - káosz, zűrzavar

chaotisch kaotikus, zűrzavaros

 

r Charakter (gr.-lat.) karakter, jellem

charakterisieren, -te, h.-t karakterizál, jellemez

charakteristisch jellemző, jellegzetes

charakterlich jellem-, jellembeli

e Charakteristik, -, -en jellemző vonások

s Charakteristikum -,-ka jellemzők

e Charakterologie jellemtan

r Charakterologe, -n, -n karakterológus (ffi)

e Charakterologie, - karakterológia

e Charakterologin, -, -nen karakterológus (nő)

charakterologisch karakterológiai

 

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.) sofőr (ffi)

e Chauffeurin, -, -nen sofőr (nő)

e Chauffeuse, -,- n (schweiz.) sofőr (nő)

chauffieren, -te, h. -t tehergépkocsit vezet

 

e Chemie, - (arab-roman.) kémia, vegytan

s Chemikal, -s, -ien vegyszer

e Chemikalie, -, -n vegyszer

r Chemikant, -en, -en vegyész (ffi)

e Chemikantin, -, -nen vegyész (nő)

r Chemiker, -s, - kémikus (ffi)

e Chemikerin, -, -nen kémikus (nő)

chemisch kémiai

chemisieren, -te, h. –t kémiailag kezel

 

r Chirurg, -en, -en (gr-lat.) sebész (ffi)

e Chirurgie, -, -n sebészet

e Chirurgin, -,- nen sebész (nő)

chirurgisch sebészeti

 

r Choreograf /-ph (gr.-lat.) koreográfus (ffi)

e Choreografie, -, -en koreográfia

e Choreografin, -, -en koreográfus (nő)

choreografieren, -te, h.-t koreografál

choreografisch koreográfiai

 

s Christentum, (e)s kereszténység

christianisieren, -te, h.-t keresztény hitre térít

christlich keresztény(i)

 

e Chronik, -, -en (gr-lat.) krónika

chronikalisch krónka formájában megírt

r Chronist, -en, -en krónikás (ffi)

e Chronistik, - krónika írás

e Chronistin, -,- nen krónikás (nő)

 

darstellen, stellte dar, h. dargestellt bemutat, ábrázol, alakít

darstellbar bemutatható

e Darstellbarkeit, - bemutathatóság

r Darsteller, -s, - szereplő, alakító (ffi)

e Darstellerin, -, -nen szereplő, alakító (nő)

darstellerisch alakító, ábrázoló

e Darstellung, -, -en alakítás, ábrázolás

 

s Debüt, -s, - s első fellépés, első szereplés

r Debütant, -en, -en először fellépő (ffi)

e Debütantin, -, -nen először fellépő (nő)

debütieren, -te, h. -t először fellép, debütál

 

e Deduktion, -, -nen (lat) levonás

deduktiv levezető

deduzierbar csökkenthető

deduzieren, -te, h. -t csökkent, levon

 

e Deflation, -, -en (lat) defláció, árszínvonal csökkenése

deflationär deflációs, pénzforgalmat csökkentő

deflationieren, -te, h. -t pénzforgalmat csökkent

deflationistisch deflációs

deflatorisch deflációs

 

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.) dekoráció

r Dekorateur, -s, -e dekoratőr

e Dekorateurin, -, -nen dekoratőr (nő)

e Dekoration, -, -en dekoráció

dekorativ dekoratív

dekorieren, -te, h. –t dekorál

e Dekorierung, -, -en dekorálás

 

r Delegat, -en, en (lat.) delegátus

e Delegation, -, -en delegáció

delegieren, -te, h. -t delegál, hatáskört átruház

r/e Delegierte, -n, -n delegált, küldött (ffi/nő)

e Delegierung, -, -en delegálás

 

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.) demokrata (ffi)

e Demokratie, -, -n demokrácia

e Demokratin, -, -nen demokrata (nő)

demokratisch demokratikus

demokratisieren, -te, h. -t demokratizál

r Demokratismus, - demokratizmus

 

r Demonstrant, -en, -en (lat.) demonstráló, tüntető (ffi)

e Demonstrantin, -, -nen demonstráló, tüntető (nő)

e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés

demonstrativ tüntető

r Demonstrator, -s, -en tüntető (ffi)

e Demonstratorin, -, -nen tüntető (nő)

demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A. demonstrál, tüntet vmiért; vmi ellen

 

e Demut, - alázat, alázatosság

demutsvoll alázatos

demütig alázatos

demütigen, -te, h.-t megaláz

e Demütigung, -, -en megalázás, lealacsonyítás

 

e Depression, -, -nen depresszió, lehangoltság

depressiv depresszív, lehangoló

e Depressivität, - depresszivitás, lehangoltság

deprimieren, -te, h. –t lehangol, elkedvetlenít

deprimierend lehangoló

 

s Detail, -s, -s részlet

detaillieren, -te, h.-t részletez

detailliert részletes, kimerítő

e Details (Pl.) aprólékos részletek

 

r Detektiv, -s, -e detektív, nyomozó (ffi)

e Detektei, -, -en detektíviroda, nyomozóiroda

e Detektivin, -, -nen detektív, nyomozó (nő)

detektivisch nyomozói

 

e Detonation, -, -en (lat-fr.) robbanás, detonáció

r Detonator, -s, -en detonátor, robbantó

detonieren, -te, i.-t felrobban, robban

 

r Diabetes, - (gr-lat.) cukorbetegség

r Diabetiker, -s, - cukorbeteg (ffi)

e Diabetikerin, -, -nen cukorbeteg (nő)

diabetisch cukorbeteg, diabetikus

 

e Diagnose, -, -n (gr-fr.) diagnózis

r Diagnostiker, -s, - diagnózist felállító orvos

e Diagnostik, - diagnózis

diagnostizieren, -te, h.-t diagnózist felállít

 

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.) dialektus, nyelvjárás

dialektal dialektusban, népiesen

dialektisch dialektusban, népiesen

r Dialektologe, -n, -n dialektológus, nyelvjáráskutató

e Dialektologie, - nyelvjáráskutatás, dialektológia

dialektologisch dialektológiai

 

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.) párbeszéd, dialógus

dialogisch párbeszédes

dialogisieren, -te, h.-t párbeszédessé tesz

 

e Diät, - (gr.) fogyókúra, diéta

e Diätetik, -, -en diatetika, táplálkozástudomány

s Diätetikum, -s, …ka diétának megfelelő táplálék

diätetisch diétás

 

r Dichter, -s, - költő (ffi)

dichten, -ete, h. ge-t verset költ, versel

e Dichterin, -, -nen költő (nő)

dichterisch költői

 

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.) didaktika, oktatástan

r Didaktiker, -s, - didaktikus (ffi)

e Didaktikerin, -, -nen didaktikus (nő)

didaktisch didaktikus

e Didaktisierung, -, -en didaktizálás

 

e Differenz, -, -en (lat.) különbség, nézeteltérés

different különböző

differenzieren, -te, h.-t; von+D. megkülönböztet, különválaszt vmitől

e Differenzierung, -, -en különbségtétel, megkülönböztetés

 

r Diktator, -s, -en (lat.) diktátor (ffi)

diktatorial diktátori

e Diktatorin, -, -nen diktátor (nő)

diktatorisch diktatorikus

e Diktatur, -, -en diktatúra, önkényuralom

 

e Dimension, -, -en dimenzió

dimensional dimenziós

dimensionieren, -te, h.-t dimenzionál

e Dimensionierung, -, -en dimenzionálás

 

s Diplom, -s, -e (gr-lat.) diploma

r Diplomand, -en, -en diplomázó (ffi)

e Diplomandin, -, -nen diplomázó (nő)

diplomiert / dipl. okleveles / okl.

 

r Diplomat, -en, -en (gr-lat-fr.) diplomata (ffi)

e Diplomatie, - diplomácia, diplomáciai testület

e Diplomatik, - diplomatika

e Diplomatin, -, -nen diplomata (nő)

diplomatisch diplomáciai

 

r Direktor, -s, -en (lat.) igazgató (ffi)

e Direktion, -, -en igazgatóság

s Direktorat, -(e)s, -e igazgatóság

direktorial igazgatói

e Direktorin, -, -nen igazgató (nő)

s Direktorium, -s, …ien igazgatóság, ügyvezetés

 

r Dirigent, -en, -en karmester (ffi)

e Dirigentin, -, -nen karmester (nő)

dirigieren, -te, h.-t irányít, vezényel

 

diskret diszkrét, tapintatos

e Diskretion, -, -en diszkréció, tapintatosság

 

e Diskussion, -, -en (lat.) társalgás, vita

diskutabel vitatható

r Diskutant, -en, -en vitatkozó (ffi)

e Diskutantin, -, -nen vitatkozó (nő)

diskutieren, -te, h.-t; über+A. vitatkozik, tárgyal vmiről

 

e Disziplin, -, -en (lat.) fegyelmezettség, tudományág

disziplinarisch szigorú, fegyelemmel kapcsolatos

disziplinell fegyelmi

disziplinieren, -te, h.-t fegyelmez

disziplinär fegyelmi

e Disziplinierung, -, -en fegyelmezés

 

r Dividend, -en, -en osztó szám

dividieren, -te, h.-t eloszt, oszt

 

r Doktor, -s, -en (lat) doktor, orvos

r Doktorand, -en, -en doktorandusz, orvostanhallgató (ffi)

e Doktorandin, -, -nen doktorandusz, orvostanhallgató (nő)

s Doktorat, -(e)s, -e doktorátus

doktorieren, -te, h.-t doktorál

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum

e Dokumentation, -, -en dokumentáció

dokumentieren, -te, h.-t dokumentál

 

r Dolmetscher, -s, - tolmács (ffi)

dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol

e Dolmetscherin, -, -nen tolmács (nő)

e Dolmetschung, -, -en tolmácsolás

 

s Dorf, -(e)s, Dörfer falu

s Dörfchen, -s, - falucska, kicsi falu

dörfisch falusi

r Dörfler, -s, - falusi ember (ffi)

e Dörflerin, -, -nen falusi ember (nő)

dörflich falusi

 

s Drama, -s, …men (gr-lat.) dráma

e Dramatik, - dráma

dramatisch drámai

dramatisieren, -te, h.-t dramatizál

r Dramaturg, -en, -en dramaturg (ffi)

e Dramaturgie, -, -n dramaturgia

e Dramaturgin, -, -nen dramaturg (nő)

dramaturgisch dramaturgiai

 

dringend sürgős

dringlich sürgős

e Dringlichkeit, -, -en sürgősség

 

r Duft, -(e)s, Düfte illat

duften, -ete, h. ge-et; nach+D. illatozik

duftig illatos

 

dunkel sötét

s Dunkel, -s sötétség

e Dunkelheit, - sötétség

 

e Durchreise, -, -en átutazás

durch/reisen, reiste durch, i. durchgereist átutazik

r/e Durchreisende, -en, -en, ein -r átutazó (ffi/nő)

 

r Durst, -es szomjúság

dürsten, -ete, h. ge-et szomjazik

durstig szomjas

e Durstigkeit, -, -en szomjúság

durstlöschend szomjúságcsillapító

 

s Dyn (gr.) din

e Dynamik, -, -en dinamika

dynamisch dinamikus

dynamisieren, -te, h.-t dinamizál

r Dynamismus, -, -men dinamizmus

 

echt igazi, valódi, eredeti

e Echtheit, -, -en valódiság, eredetiség

 

e Ecke, -, -n sarok, szöglet

eckig szögletes, sarkos

e Eckigkeit, -, -en sarkosság, összeférhetetlenség

 

e Edition, -, -en kiadó, (könyv-/zenemű) kiadás

editieren, -te, h.-t kiad, szerkeszt

r Editor, -s, …oren (könyv) kiadó

editorisch kiadói

 

r Effekt, -(e)s, -e (lat.) hatás

effektiv hatásos

effektivieren, -te, h.-t hatékonnyá tesz

e Effektivität, - hatékonyság

e Effekten (Pl.) értékpapírok

 

 

r Ego, -, s (lat.) ego

r Egoismus, -, …men egoizmus

r Egoist, -en, -en egoista (ffi)

e Egoistin, -, -nen egoista (nő)

egoistisch egoista

 

e Egozentrik,- önzőség

r Egozentriker, -s, - önző (ffi)

e Egozentrikerin, -, -nen önző (nő)

egozentrisch egoista, egocentrikus

e Egozentrizität, - önzőség

 

ehrlich becsületes, tisztességes, őszinte

e Ehrlichkeit, -, -en becsületesség, őszinteség

 

eigen saját, különleges

e Eigenart, -, -en sajátság, sajátosság

eigenartig sajátos, különös

e Eigenheit, -, -en sajátosság, különlegesség, jellegzetesség

eigens külön, különösen

 

s Eigentum, -s, Eigentümer birtok, tulajdon

r Eigentümer, -s, - tulajdonos (ffi)

e Eigentümerin, -, -nen tulajdonos (nő)

 

sich eignen, -ete s., h. s. geeignet für+A., zu+D. alkalmas vmire

e Eignung, -, -en alkalmasság

 

ein/berufen, berief ein, h. einberufen behív

e Einberufung, -, -en katonának behív

r Einberufene, -n, -n katonai szolgálatra behívott

 

ein/brechen, brach ein, h. eingebrochen; in+A. betör vhová

r Einbrecher, -s, - betörő (ffi)

e Einbrecherin, -,- nen betörő (nő)

 

einfach egyszerű

e Einfachheit, - egyszerűség

 

ein/fahren, fuhr ein, i. eingefahren (jármű) behajt

e Einfahrt, -, -en behajtás, bejárás

 

r Einfall, -(e)s, Einfälle ötlet

ein/fallen, fiel ein, i. eingefallen +D. vkinek az eszébe jut

einfallslos ötlettelen, fantáziátlan

e Einfallslosigkeit, - ötlettelenség

einfallsreich ötletes

r Einfallsreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

 

e Einheit, -, -en egység, azonosság

einheitlich egységes

e Einheitlichkeit, -, -en egységesség

 

ein/holen, holte ein, h. eingeholt pótol, utolér

e Einholung, - pótlás, utolérés

 

sich einigen, -te sich, h. sich ge-t megegyezik

e Einigkeit, -, -en egyetértés, megegyezés

e Einigung, -, -en egyetértés, megegyezés

 

r Einkauf, -s, Einkäufe bevásárlás, vásárlás

ein/kaufen, h. bevásárol

r Einkäufer, -s, - bevásárló, vásárló

 

ein/richten, h. berendez, felszerel

e Einrichtung, -, -en berendezés, felszerelés

 

ein/wandern, -te ein, i. eingewandert bevándorol

r Einwanderer, -s, - bevándorló (ffi)

e Einwandererin, -, -nen bevándorló (nő)

e Einwanderung, -, -en bevándorlás

 

ein/wohnen, -te ein, h. eingewohnt lakik

r Einwohner, -s - lakos (ffi)

e Einwohnerin, -, -nen lakos (nő)

 

r Eislauf, -s, Eisläufe korcsolyázás

r Eisläufer, -s, - korcsolyázó (ffi)

e Eisläuferin, -, -nen korcsolyázó (nő)

 

r Eklektiker, -s, - (gr.) eklektikus, több stílusból önállót alkotó

gondolkodó (ffi)

e Eklektikerin, -, -nen eklektikus, több stílusból önállót alkotó

gondolkodó (nő)

eklektisch eklektikus, több stílusú

r Eklektizismus, - eklektikusság

eklektizistisch eklektikus

 

s Elastik, -s, -s rugalmasság

elastisch rugalmas, elasztikus

e Elastizität, - rugalmasság, visszapattanás

 

erwarten, -ete, h.-t elvár

e Erwartung, -, -en elvárás, várakozás

erwartungsvoll várakozásteljes

 

erzählen, -te, h.-t mesél, elbeszél

r Erzähler,-s, - mesélő, elbeszélő

e Erzählerin, -, -nen mesélő, elbeszélő

e Erzählung, -, -en elbeszélés

 

erzeugen, -te, h.-t létrehoz, termel, gyárt

s Erzeugen, -s, - gyártmány, alkotás

r Erzeuger, -s, - előállító, gyártó

s Erzeugnis, -ses, -se gyártmány, készítmény, termék

 

e Esoterik, - (gr.) ezoterika

r Esoteriker, -s, - ezoterikában jártas, titkos tanokba

bevatott (ffi)

e Esoterikerin, -, -nen ezoterikában jártas, titkos tanokba

beavatott (nő)

esoterisch ezoterikus

 

r/s Essay, -s, -s (lat-fr-eng.) esszé, elbeszélés

r Essayismus, - esszéizmus

r Essayist, -en, -en esszéíró (ffi)

e Essayistin, -, -nen esszéíró (nő)

essayistisch esszéisztikus

 

e Ethnie, -, …ien (gr-nlat.) etnikum

s Etnikum, -s, …ka etnikum

ethnisch nemzetiségi, etnikai

 

s Evangeliar, -s, -e/-ien evangélium könyve

s Evangeliarium, -s, …ien evangélium könyve

evangelikal evangéliumi

r/e Evangelikale, -n, -n evangélikus

e Evangelisation, -, -en evangelizálás

evangelisch evangélikus

e Evangelisierung, -, -en evangelizálás

r Evangelist, -en, -en evangelista (ffi)

e Evanglistin, -, -nen evangelista (nő)

s Evangelium, -s, …ien evangélium

 

e Evolution, -, -en evolúció, fejlődés

evolutionär evolucionalista

r Evolutionismus, - evolucionizmus, evolúcióban lévő hit

r Evolutionist, -en, -en evolúcióban hívő (ffi)

e Evolutionistin, -, -nen evolúcióban hívő (nő

evolutionistisch evolúciós

 

explodieren, -te felrobban, robban

explosibel robbanó

e Explosion, -, -en robbanás

explosionsartig robbanásszerű

explosiv robbanékony

explosionsgeschützt robbanásbiztos

explosionssicher robbanástól védett

e Explosivität, - robbanékonyság

 

r Export, -(e)s, -e (lat-eng.) export, kivitel

e Exporten (Pl.) exportcikkek

r Exporteur, -s, -e exportőr (ffi)

e Exporteurin, -, -nen exportőr (nő)

exportieren, -te, h.-t exportál, kivisz

 

e Extension, -, -en (lat.) kiterjedés, kitágulás

e Extensität, - kiterjedés

e Extensivität, - kiterjedés

extensiv kiterjedt

 

e Fabel, -, -n mese

fabelhaft mesés, nagyszerű, klassz

fabeln, -te, h. ge-t mesél

 

e Fabrik, -, -en (lat-fr.) gyár

r Fabrikant, -en, -en gyártó, gyártulajdonos (ffi)

e Fabrikantin, -, -nen gyártó, gyártulajdonos (nő)

s Fabrikat, -(e)s, -e gyártmány

e Fabrikation, -, -en gyártás

fabrikatorisch gyártási

 

fahren, fuhr, i/h. gefahren utazik, vezet

s Fahren, -s utazás

r Fahrer, -s, - (gépkocsi)vezető, sofőr (ffi)

e Fahrerin, -, -nen (gépkocsi)vezető, sofőr (nő)

e Fahrt, -, -en utazás, út

 

fähig képes

e Fähigkeit, -, -en képesség

 

r/s Fakt, -(e)s, -en tény

faktisch tényleges, valóságos

s Faktum, -s, …ten tény

 

r Fall, -(e)s, Fälle esés

fallen, fiel, i. gefallen esik

fällen, -te, h.ge-t ejt

 

fällig esedékes

e Fälligkeit, - esedékesség

 

falsch hamis, nem valódi

fälschen, -te, h. ge-t hamisít

r Fälscher, -s, - hamisító, pénzhamisító (ffi)

e Fälscherin, -, -nen hamisító, pénzhamisító (nő)

 

e Fantasie, -, …ien (gr-lat.) fantázia

r Fantast / Phantast, -en, -en fantáziáló (ember)

e Fantastin / Phantastin, -, -nen fantáziáló (nő)

e Fantasterei /Phantasterei, -, -en fantáziálás, álmodozás

e Fantastik / Phantastik, - fantasztikus (dolog)

fantastisch / phantastisch fantasztikus

 

faul lusta

faulen, -te, i.ge-t lustálkodik

faulenzen, -te, h. gefaulenzt lustálkodik, henyél

r Faulenzer, -s, - lustálkodó

e Faulenzerei, - lustálkodás, lézengés

e Faulenzerin, -, -nen lustálkodó

e Faulheit, - lustaság

 

feudal (germ-mlat.) feudális, hűbéri

r Feudalismus, - feudalizmus, hűbériség

feudalistisch feudalista

e Feudalität, - hűbéri viszony, nemesi uralom

 

fehlen, -te, h. ge-t hiányozik, hibázik

r Fehler, -s, - hiba, hiányosság

fehlerlos hibátlan

fehlerhaft hibás

 

e Feier, -, -n megünneplés, ünneplés, ünnepség

feierlich ünnepélyes

feiern, -te, h. ge-t ünnepel

 

feind ellenséges

r Feind, -(e)s, -e ellenség (ffi)

e Feindin, -, -nen ellenség (nő)

feindlich ellenséges

e Feindlichkeit, -, -en ellenségesség

e Feindschaft, -, -en ellenségeskedés

feindselig ellenséges

e Feindseligkeit, -, -en ellenségeskedés

 

fern/sehen, sah fern, h. ferngesehen tv-t néz, tévéz

s Fernsehen televíziózás

r Fernseher, -s, - televízió, tévé

 

fertig kész

fertigen, -te, h. ge-t elkészít

e Fertigkeit, -, -en készség, jártasság

e Fertigung, -, -en elkészítés

 

s Fest, -(e)s, -e ünnep

festlich ünnepi, ünnepélyes

e Festlichkeit, -, -en ünnep, vidámság

 

fest/setzen, -te fest, h. festgesetzt megállapít

e Festsetzung, -, -en megállapítás

 

fett zsíros, kövér

s Fett, -(e)s, -e zsír, háj

fettarm zsírszegény

e Fette, - zsírosság

fetten, -ete, h. ge-t megzsíroz, megken

fettig zsíros

fettlos zsírtalan

 

feucht nedves

e Feuchte, -, -n nedvesség

feuchten, -ete, h. ge-t nedvesít

e Feuchtigkeit, -, -en nedvesség

 

s Feuer, -s, - tűz

feuerfest tűzálló

feuerig tüzes, izzó, lángoló

feuern, -te, h. ge-t fűt, tüzel, tüzet rak

e Feuerung, -, -en tüzelés

 

s Fieber, -s, - láz

fieberfrei láztalan, lázmentes

fieberhaft lázas

fiebrig lázas

r/e Fieberkranke, -n, -n, ein -r lázas beteg (ffi/nő)

 

e Figur, -, -en (lat-fr.) figura, alak

e Figura, - figura

figural figurális, művészi

e Figuralität, - figuralitás, formálás

e Figuration, -, -en megformálás

figurativ figuratív, képletes

figurieren, -te, h.-t ábrázol

 

e Finanz, - (lat.) pénzügy

finanziell pénzügyi, anyagi

r Finanzier, -s, - finanszírozó

finanzieren, -te, h.-t finanszíroz

e Finanzierung, - finanszírozás

 

r Fisch, -es, -e hal

fischen, -te, h. ge-t halászik

r Fischer, -s, - halász (ffi)

e Fischerei, -, -en halászat

e Fischerin, -, -nen halász (nő)

fischig halszerű

 

r Fiskal, -s, -e államügyész

fiskalisch kincstárnoki, kincstári

r Fiskus, -, -/-ken kincstár

 

e Flagge, -, -n zászló

flaggen, -te, h. ge-t zászlót felhúz

 

s Fleisch, -es, -e hús

r Fleischer, -s, - hentes, mészáros

e Fleischerei, -, -en hentesbolt

fleischig húsos

 

flicken, -te, h. ge-t megfoltoz, foltoz

r Flicker, -s, - foltozó iparos (ffi)

e Flickerei, -, -en foltozás, javítás

e Flickerin, -, -nen foltozó iparos (nő)

 

e Flucht, -, -en menekülés, megfutamodás

flüchten, -ete, h. ge-t megment

sich flüchten, -ete sich, h. sich ge-t megmenekül

flüchtig menekülő, szökevény

e Flüchtigkeit, - szökés

r Flüchtling, -s, -e szökevény, menekülő, menekült

 

flüssig folyékony

e Flüssigkeit, -, -en folyadék

 

e Folge, -, -n következmény

folgen, -te, i. ge-t; +G. követ vkit/vmit

folgend következő

folgenlos következmények nélküli

folgern, -te, h. ge-t; aus+D. következtet vmiből

e Folgerung, -, -en következmény

folglich következésképpen

 

 

fordern, -te h. ge-t követel

e Forderung, -, -en követelés

 

e Form, -, -en alak, forma, formaság

formal alaki, formális

e Formation, -, -en alakulat, képződmény

formbar alakítható

formen, -te, h. ge-t formáz, alakít, mintáz

r Former, -s, - alakító, formázó

e Formerei, -, -en alakozás, mintázás

formieren, -te, h.-t megformál, alakít

 

 

s Format, -(e)s, -e formátum, alak

formatieren, -te, h. –t megformáz (inform.)

e Formatierung, - megformázás (inform.)

 

forschen, -te, h. ge-t; nach+D. kutat vmi után

r Forscher, -s, - kutató (ffi)

e Forscherin, -, -nen kutató (nő)

forscherisch kutató

e Forschung, -, -en kutatás

 

r Forst, -es, -e erdő

r Förster, -s, - erdész (ffi)

e Försterei, -, -en erdészház, erdészlak

e Försterin, -, -nen erdész (nő)

 

s Foto, -s, -s (gr.) fénykép

r Fotograf /-graph, -en, -en fényképész (ffi)

e Fotografie/-graphie, -, …ien fényképészet

fotografieren, -te, h.-t lefényképez

e Fotografin/-graphin, -en, -en fényképész (nő)

fotogen fotogén

 

föderal szövetségi, szövetséges, föderális

r Föderalismus, - föderalizmus

föderalistisch föderalista, szövetségi

e Föderation, -, -en szövetség, föderáció

föderativ szövetséges, szövetségi

 

fördern, -te, h. ge-t támogat

r Förderer, -s, - támogató

e Förderin, -, -nen támogató

e Förderung, -, -en támogatás

 

e Fracht, -, -en teherfuvar, szállítmány, fuvardíj

frachtbar szállítható, szállítandó

frachten, -ete, h. ge-et fuvaroz, szállít

 

e Frage, -, -n kérdés

fragen, -te, h. ge-t; nach+D kérdez vkiről/vmiről

fragend kérdő

r Frager, -s, - kérdő, kérdezősködő ember

e Fragerei, -, -en kérdezősködés

fraglich kérdéses

fragwürdig kérdéses, kétséges

 

r Franzose, -n, -n francia ember (ffi)

e Französin, -, -nen francia ember (nő)

französisch francia

s Frazösisch, -(e)s francia nyelv

 

frei szabad

e Freiheit, -, -en szabadság

freiheitlich szabadságszerető, -párti

 

freiwillig önként(es), önszántából

r/e Freiwillige, -n, -n, ein-r önkéntes

e Freiwilligkeit, - önkéntesség

 

fremd idegen, ismeretlen, külföldi

fremdartig idegenszerű, különös

r/e Fremde, -n, -n, ein -r idegen, külföldi (ffi/nő)

r Fremdling, -s, -e idegen, jövevény, betolakodó

 

e Freude, -, -n boldogság, öröm

freudig örvendetes, jókedvű, örvendező

e Freudigkeit, - örvendetesség

freudlos örömtelen, sivár

freudenreich örömteli

 

r Freund, -(e)s, -e barát (ffi)

e Freundin, -,- nen barátnő

freundlich barátságos

e Freundlichkeit, -, -en barátságosság

e Freundschaft, -, -en barátság

freundschaftlich barátságos, baráti

 

r Friseur, -s, -e fodrász (ffi)

e Friseurin, -, -nen fodrász (nő)

frisieren, -te, h. -t megfésül, frizurát készít

 

froh boldog, vidám

fröhlich vidám, víg

e Fröhlichkeit, - vidámság

 

e Frucht, -, Früchte gyümölcs, magzat

fruchtbar termékeny

e Fruchtbarkeit, - termékenység

fruchten, -ete, h. ge-t gyümölcsözik

fruchtig gyümölcsös, gyümölcsízű

 

e Funktion, -, -en (lat.) funkció, működés

funktional működőképes

funktionalisieren, -te, h.-t működtet

funktionell funkcionális, működési

 

e Furcht, - félelem

furchtbar félelmetes, szörnyű

e Furchtbarkeit, - félelmetes, rettentő dolog

furchtlos rettenthetetlen, félelem nélküli

e Furchtlosigkeit, - bátorság

furchtsam félénk

e Furchtsamkeit, - félénkség

sich fürchten, -ete s., h. ge-t; vor+D. fél vkitől/vmitől

 

fühlen, -te, h. ge-t érez

sich fühlen, -te s., h.s. ge-t érzi magát

fühlbar érezhető

fühlsam érzékeny

e Fühlung, - érzés, érintkezés, kapcsolat

 

ganz egész, teljes

s Ganze, -n, -n egész

e Gänze, - teljesség

e Ganzheit, -, -en egység, teljesség, egész

gänzlich teljesen, egészen

 

e Garantie, -, -ien garancia, jótállás

garantieren, -te, h.-t garantál, szavatol

 

r Garten, -s, Gärten kert

r Gärtner, -s, - kertész (ffi)

e Gärtnerei, -, -en kertészet, kertészkedés

e Gärtnerin, -,- nen kertész (nő)

gärtnerisch kertészeti, kertészi

 

r Gast, -es, Gäste vendég

gastieren, -te, h.-t vendégszerepel

gastlich vendégszerető, szíves

e Gastlichkeit, - vendégszeretet, szíves vendéglátás

 

r Gebrauch, -(e)s, Gebräuche szokás, használat, alkalmazás

gebrauchen, -te, h. ge-t használ, alkalmaz

gebräuchlich használatos, szokásos

 

e Gebühr, -, -en illeték, díj

gebühren, h.-t; +D. megillet vkit, kijár vkinek

gebührend illő, illendő

gebührenfrei illetékmentes, díjmentes

 

r Gedanke, -ns, -n gondolat

gedankenarm gondolatszegény

gedankenleer gondolatszegény

gedankenlos meggondolatlan

e Gedankenlosigkeit, - meggondolatlanság

gedankenreich gondolatokban gazdag

gedankenvoll gondolatokkal teli

gedanklich gondolatbeli

 

e Geduld, - türelem

sich gedulden, -ete s., h. s. geduldet türelemmel van

geduldig türelmes

 

e Gefahr, -, -en veszély

gefährden, -ete, h.-t veszélyeztet, kockáztat

gefährlich veszélyes

e Gefährlichkeit, - veszélyesség, veszedelmesség

gefahrlos veszélytelen

e Gefahrlosigkeit, - veszélytelenség

 

gefangen bebörtönzött

r/e Gefangene, -n, -n, ein-r fogoly, rab

e Gefangenschaft, - fogság

 

s Gefühl, -(e)s, -e érzés, érzet

gefühllos érzéstelen, érzéketlen

e Gefühllosigkeit, -, -en érzéketlenség

 

r Gegensatz, -es, Gegensätze ellentét

e Gegenseite, -, -n ellenkező oldal, másik oldal

gegenseitig kölcsönös, viszonos

e Gegenseitigkeit, - kölcsönösség, viszonosság

 

r Gegenstand, -(e)s, Gegenstände tárgy

gegenstandslos tárgytalan

e Gegenstandslosigkeit, - tárgytalanság

 

e Gegenwart, - jelen

gegenwärtig jelen, jelenlegi

gegenwartsnah(e) időszerű

 

r Gegner, -s, - ellenfél, ellenség

e Gegnerin, -, -nen ellenfél, ellenség

gegnerisch ellenséges

e Gegnerschaft, - ellenségeskedés

 

geheim titkos

s Geheimnis, -sses, -sse titok

geheimnisvoll titokzatos

 

e Geige, -, -n hegedű

geigen, -te, h. ge-t hegedül

r Geiger, -s, - hegedűs (ffi)

e Geigerin, -, -nen hegedűs (nő)

 

r Geist, -es, -er szellem, kísértet

geisterhaft kísérteties

geistern, -te, h. ge-t kísért

 

r/e Gelehrte, -n, -n, ein-r tudós, tanult ember (ffi/nő)

gelehrig tanulékony

e Gelehrigkeit, - tanulékonyság

e Gelehrsamkeit, - tanulékonyság

e Gelehrtheit, - tanultság, tudomány(osság)

 

gelten, galt, h. gegolten érvényben van vmi

gelten, galt, h. gegolten; als+A. számít vmilyennek

geltend érvényes, hatályos

e Geltung, - érvényesség, hatály

 

s Gemüt, - (e)s, -er kedély

e Gemütlichkeit,- kedélyesség, meghittség gemütlich kedélyes

gemüt(s)voll kedélyes

gemütsarm kedélytelen

gemütlos kedélytelen

 

genau pontos, pontosan

e Genauigkeit, - pontosság

 

genehmigen, -te, h.-t jóváhagy, engedélyez

e Genehmigung, -, -en jóváhagyás, engedélyezés

 

e Genetik, - (gr-nlat.) genetika, származástan

r Genetiker, -s, - genetikus kutató (ffi)

e Genetikerin, -, -nen genetikus kutató (nő)

genetisch genetikai

 

genießen, genoss, h. genossen élvez

genießbar élvezhető

e Genießbarkeit,- élvezhetőség

r Genießer, -s, - élvező, élvhajhász, ínyenc

e Genießerin, -, -nen élvező, élvhajhász, ínyenc

genießlich élvezetes

 

r Geograf/-graph, -en, -en (gr-lat.) földrajztudós (ffi)

e Geografie/-graphie, - földrajz

e Geografin/-graphin, -, -nen földrajztudós (nő)

geografisch/-graphisch földrajzi

 

e Geometrie, -, -ien geometria, mértan

geometrisch geometriai, mértani

 

e Geophysik, - geofizika

geophysikalisch geofizikai

r Geophysiker, -s, - geofizikus (ffi)

e Geophysikerin, -, -nen geofizikus (nő)

 

gerecht igazságos, jogos, becsületes

e Gerechtigkeit, - igazság, jogosság, becsület

 

s Gericht, -(e)s, -e bíróság

gerichtlich bírósági

e Gerichtsbarkeit, -, -en bíráskodás, igazságszolgáltatás

 

gering csekély, kevés, kicsit

geringfügig csekély, jelentéktelen

e Geringfügigkeit, -, -en csekélység, jelentéktelenség

 

r Germanismus, -, …men (lat.) germanizmus

germanisieren, -te, h.-t germanizál, németesít

r Germanist, -en, -en német nyelvvel foglalkozó szakember

(ffi)

e Germanistik, - germanisztika

e Germanistin, -, -nen német nyelvvel foglalkozó szakember

(nő)

germanistisch germán

 

r Geruch, -(e)s, Gerüche szag, illat

geruchlos szagtalan

e Geruchlosigkeit, - szagtalanság

geruchsfrei szagtalan, illattalan

 

gesamt összes, egész

e Gesamtheit, -, -en összesség, teljesség

 

gesandt küldött

r Gesandte, -n, -n küldött, követ

e Gesandtin, -, -nen küldött, követ

e Gesandtschaft, -, -en küldöttség, követség

gesandtschaftlich küldöttségi, követségi

 

s Geschäft, -(e)s, -e ügy, dolog, üzlet

geschäftig dolgos, szorgos

e Geschäftigkeit, - dolgosság, szorgalom

geschäftlich üzleti

 

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcke(r) íz, ízlés, ízlelés

geschmacklos ízetlen, íztelen, ízléstelen

e Geschmacklosigkeit, - íztelenség, ízetlenség, ízléstelenség

geschmackvoll ízletes, ízléses

 

geschwind gyors, sebes

e Geschwindigkeit, -, -en gyorsaság, sebesség

 

 

s Gesetz, -es, -e törvény, szabály, jogrend

r Gesetzgeber, -s, - törvényhozó

e Gesetzgebung, -, -en törvényhozás

gesetzlich törvényes

e Gesetzlichkeit, - törvényesség

gesetzlos törvénytelen, törvénnyel szembeni

e Gesetzlosigkeit, - törvényellenesség, jogtalanság

gesetzwidrig törvényellenes, törvénybe ütköző

e Gesetzwidrigkeit, - törvényellenesség, törvénytelenség

 

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés, társalgás

gesprächig beszédes, bőbeszédű

e Gesprächigkeit, - beszédesség, bőbeszédűség

 

gesund egészséges

e Gesundheit, - egészség

gesundheitlich egészségi, egészségügyi

 

getreu hűséges, hű

getreulich hűségesen, hűen

 

e Gewalt, -, -en hatalom, erőszak

gewaltig hatalmas, erős, roppant nagy

gewaltsam erőszakos

 

e Gewerkschaft, -, -en szakszervezet

r Gewerkschaftler, -s, - szakszervezeti tag (ffi)

e Gewerkschaftlerin, -, -nen szakszervezeti tag (nő)

gewerkschaftlich szakszervezeti

 

gewinnen, gewann, h. gewonnen nyer

r Gewinner, -s, - nyertes, nyerő (ffi)

e Gewinnerin, -, -nen nyertes, nyerő (nő)

 

s Gewissen, -s, - lelkiismeret

gewissenhaft lelkiismeretes

e Gewissenhaftigkeit, - lelkiismeretesség

gewissenlos lelkiismeretlen

e Gewissenlosigkeit, - lelkiismeretlenség

 

e Gewohnheit, -, -en szokás

gewohnheitsgemäß szokás szerint

gewohnt szokott, szokásos

 

gewöhnen, -te, h.-t rászoktat

sich gewöhnen, -te s., h.s. gewöhnt; an+A. rászokik vmire

gewöhnlich megszokott

e Gewöhnlichkeit, - megszokottság, mindennapiság

e Gewöhnung, - hozzászoktatás

 

s Gift, -(e)s, -e méreg

giften, -ete, h. ge-t; mit+D. mérgez, mérgesít vmivel

giftig mérges, mérgező

e Giftigkeit, - mérgező hatás, mérgesség

 

r Gigant, -en, -en óriás

gigantisch óriási, gigantikus

 

r Glanz, -es, -e fény, fényesség, csillogás

glanzerfüllt fényben úszó, ragyogó

glänzen, -te, h. ge-t fénylik, csillog, ragyog

glänzend fénylő, csillogó, ragyogó

glanzlos fénytelen

glanzvoll fényes, ragyogó

 

r Glaube, -ns, -n hit, hiedelem, vallás

glauben, -te, h. ge-t; an+A. hisz vkiben/vmiben

glaubhaft hihető, hiteles, szavahihető

e Glaubenhaftigkeit, - hihetőség, hitelesség

gläubig vallási, vallásos

r/e Gläubige, -n, -n, ein -r hívő (ffi/nő)

 

gleichberechtigt egyenjogú

e Gleichberechtigung, -, -en egyenjogúság

 

global (lat.) globális

globalisieren, -te, h.-t globalizál

e Globalisierung, -, -en globalizáció

 

s Glück, -(e)s szerencse, boldogság

glücken, -te, h/i. ge-t sikerül

glücklich sikeres

glücklicherweise szerencsére

glücklos szerencsétlen

 

e Gotik, - (fr.) gótika

gotisch gótikus

s Gotisch, -(s) gót (nyelv, írás)

s Gotische, -n gótikus jelleg

r Gotizismus, -, …men góticizmus

gotizistisch góticista

 

s Gott, -(e)s, Götter Isten

e Gottheit, -, -en istenség

e Göttin, -, -nen istennő

göttlich isteni

gottlos istentelen, istentagadó

 

r Graf, -en, -en gróf (ffi)

grafen, -te, h. ge-t grófi rangra emel

e Grafin, -, -nen grófnő

gräflich grófi

e Grafschaft, -, -en grófság

 

e Grafik/-phik, -, -en (gr-lat.) grafika

r Grafiker/-phiker, -s, - grafikus (ffi)

e Grafikerin/-phikerin, -, -nen grafikus (nő)

grafisch grafikus

 

r Grafologe/-phologe, -n, -n grafológus, írásszakértő (ffi)

e Grafologie/-phologie, - grafológia

e Grafologin/-phologin, -, -nen grafológus, írásszakértő (nő)

grafologisch/-phologisch grafológiai

 

e Grammatik, -, -en (gr-lat.) nyelvtan

grammatikalisch nyelvtani

r Grammatiker, -s, - nyelvtannal foglalkozó (ffi)

e Grammatikerin, -, -nen nyelvtannal foglalkozó (nő)

grammatisch nyelvtani

 

r Gratulant, -en, -en gratuláló (ffi)

e Gratulantin, -, -nen gratuláló (nő)

e Gratulation, -, -en gratuláció

gratulieren, -te, h.-t; +D + zu+D. gratulál vkinek vmiért

 

r Graus,- es, -e iszonyat, irtózat

graus iszonyatos, borzalmas

grausam kegyetlen, irtózatos

e Grausamkeit, -, -en kegyetlenség

grausen, -te, -h. ge-t irtózik, retteg

grausig iszonyatos, irtózatos, borzalmas

 

e Grenze, -, -n határ

grenzen, -te, h. ge-t ; an+A. határos, érintkezik vmivel

grenzend határos

grenzenlos határtalan

e Grenzenlosigkeit, -, -en határtalanság

 

grob durva, goromba

e Grobheit, -, -en durvaság, gorombaság

r Grobian, -(e)s, -e durva ember

gröblich durva, nyers

 

e Gruppe, -, -n csoport

gruppenweise csoportosan

gruppieren, -te, h.-t csoportosít, tömörít

sich gruppieren, -te sich, h. sich -t csoportosul, tömörül

e Gruppierung, -, -en csoportosulás, tömörülés

 

gründen, -ete, h. ge-t alapoz, alapít, megalapoz

r Gründer, -s, - alapító (ffi)

e Gründerin, -,- nen alapító (nő)

gründlich alapos

e Gründlichkeit, - alaposság

 

gut jó

s Gute, -n jó dolog

gütig jóságos, szíves

gütlich jóságos, barátságos

gutmütig jólelkű, jó természetű

 

gültig érvényes, hatályos

e Gültigkeit, - érvényesség

 

r Gymnast, -en, -en (gr.) tornatanár (ffi)

e Gymnastik, - torna, gimanisztika

r Gymnastiker, -s, - tornász (ffi)

e Gymnastikerin, -, -nen tornász (nő)

e Gymnastin, -, -nen tornatanár (nő)

gymnastisch gimnasztikai

 

s Haar, -(e)s, -e haj, szőr(zet)

haaren, -te, h. ge-t megkopaszt

haarig hajas, szőrös

haarlos kopasz, szőrtelen

 

e Haft, - őrizetbevétel, letartóztatás

r Häftling, -s, -e fogoly, fegyenc

 

haften, -ete, h. ge-t; für+A. szavatol, jótáll vmiért

e Haftung, -, -en felelősség, szavatosság

 

r Halluzinant, -en, -en (lat.) hallucináló (ffi)

e Halluzinantin, -, -nen hallucináló (nő)

e Halluzination, -, -en hallucináció

halluzinativ hallucinációval kapcsolatos

halluzinatorisch hallucinációval kapcsolatos

halluzinieren, -te, h.-t hallucinál

 

r Halt, -(e)s, -e támasz, tartás

haltbar tartós

e Haltbarkeit, - tartósság

halten, hielt, h. gehalten; für+A. tart vmilyennek

haltlos ingatag

 

e Hand, -, Hände kéz

handbreit tenyérnyi

händevoll teli kézzel

 

r Handel, - kereskedelem, üzlet, ügylet

handelbar alkudható

handeln, -te, h. ge-t tárgyal, értekezik

handelsmäßig üzletszerű, üzleti

r Händler, -s, - kereskedő (ff)

e Händlerin, -, -nen kereskedő (nő)

 

s Handwerk, -s, -e kézműipar, mesterség

r Handwerker, -s, - mesterember, kézműves (ffi)

e Handwerkerin, -, -nen kézműves (nő)

handwerklich kézműves, kézműipari, szakszerű

 

e Harmonie, -, …ien (gr-lat.) harmónia

harmonieren, -te, -h.-t; mit+D. harmonizál vmivel

harmonisch harmonikus

 

s Haus, -es, Häuser ház, otthon

s Häuschen, -s, - házikó

hausen, -te, h.ge-t lakik, tanyázik

 

r Haushalt, -es, -e háztartás

haus/halten, hielt haus, h. hausgehalten háztartást vezet, gazdálkodik

r Haushalter/-hälter, -s, - családfő (ffi)

e Haushälterin, -, -nen gazd(a)asszony, hátartás vezetője

 

heftig heves, erős

e Heftigkeit, -, -en hevesség, erősség

 

heilen, -te, h. ge-t gyógyít, orvosol

heilen, -te, i. ge-t gyógyul

heilbar gyógyítható

r Heiler, -s, - gyógyító (ffi)

e Heilerin, -, -nen gyógyító (nő)

e Heilung, -, -en gyógyulás, gyógyítás

 

heilig szent

heiligen, -te, h. ge-t szentel, megszentel

r/e Heilige, -n, -n, ein-r szent (ffi/nő)

e Heiligkeit, -, -en szentség

 

heimlich titkos, rejtett

e Heimlichkeit, -, -en titkolt dolog, titok

 

s Heim, -(e)s, -e otthon, lakás

e Heimat, -, -en haza, szülőföld

heimatlich hazai, otthoni, honi

heimatlos hazátlan, hontalan

heimelig otthonos, meghitt

heimisch hazai, otthoni

heimlos otthontalan

 

heizen, -te, h. ge-t fűt

e Heizung, -, -en fűtés

 

e Hektik, - (gr-lat.) idegeskedés

r Hektiker, -s, - ideges ember (ffi)

e Hektikerin, -, -nen ideges ember (nő)

hektisch ideges, kapkodó, sietős

 

r Held, -en, -en hős

heldenhaft hősies

r Heldenmut, -s hősiesség

e Heldin, -, -nen hősnő

 

hemmen, -te, h. ge-t megakadályoz, akadályoz

s Hemmnis, -ses, -se akadály(ozás), gát(lás)

e Hemmung, -, -en akadály(ozás), gát(lás)

hemmungslos gátlástalan

 

r Herr, -(e)n, -en úr, uralkodó, gazda, tulajdonos

herrenlos gazdátlan

e Herrin, -, -nen úrnő

herrisch parancsoló, büszke, uras

e Herrschaft, -, -en uralom, uralkodás

herrschen, -te, h. ge-t uralkodik

r Herrscher, -s, - uralkodó (ffi)

e Herrscherin, -, -nen uralkodó (nő)

 

s Herz, -ens, -en szív

herzlich szíves, szívélyes

herzlos szívtelen

 

r Herzog, -(e)s, -e/Herzöge herceg (ffi)

e Herzogin, -,- nen hercegnő (nő)

herzoglich hercegi

s Herzogtum, -(e)s, Herzogtümer hercegség

 

heraus/fordern, -te heraus, h. herausgefordert kihív, provokál

r Herausforderer, -s, - kihívó

e Herausforderin, -, -nen kihívó

herausfordernd kihívó

e Herausforderung, -, -en kihívás

 

heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben kiad, kiszolgáltat

e Herausgabe, -, -n kiadás

r Herausgeber, -s, - kiadó

e Herausgeberin, -, -nen kiadó

 

r Herzog, -(e)s, Herzöge herceg

e Herzogin, -, -nen hercegnő

herzoglich hercegi

s Herzogtum, -s, Herzogtümer hercegség

 

e Hexe, -, -n boszorkány

hexen, -te, h. ge-t varázsol, boszorkánykodik

hexenartig boszorkányos

e Hexerei, -, -en boszorkányság, varázslat

 

e Hilfe, -, -n segély, segítségnyújtás

hilfreich segítő

hilfsbedürftig segítségre szoruló

hilfsweise segítségképpen

 

r Hintergrund, -es, Hintergründe háttér

hintergründig rejtett, titkos

 

r Hirt, -en, -en pásztor (ffi)

s Hirtentum, -(e)s pásztorkodás, pásztorság

e Hirtin, -, -nen pásztor (nő)

 

e Historie, -, -n történet, történelem

e Historik, - történettudomány

r Historiker, -s, - történész (ffi)

e Historikerin, -, -nen történész (nő)

historisch történelmi, történeti

 

e Hitze, - hőség

hitzen, -te, h. ge-t izzít, melegít, hevít

hitzig forró, égető

 

r Hof, -(e)s, Höfe udvar

höfisch udvari

höflich udvarias, lovagias

e Höflichkeit, -, -en udvariasság

 

hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf. remél vmit

hoffentlich remélhetőleg

e Hoffnung, -, -en remény, reménység

hoffnungslos reménytelen

e Hoffnunglosigkeit, -, -en reménytelenség

hoffnungsvoll reményteljes, nagyreményű

 

s Holz, -es, Hölzer fa(anyag)

holzen, -te, h. ge-t fát kivág, erdőt irt

hölzern fából való

holzfrei famentes

holzig fás

 

s Hotel, -s, -s szálloda, hotel

r Hotelier, -s, -s szállodavezető, szállodatulajdonos

e Hotellerie, -, -n szállodaipar

 

humanisieren, -te, h.-t (lat.) humanizál, emberiessé tesz

e Humanisierung, -, -en humanizálás, emberiessé tétel

r Humanismus, - humanizmus

r Humanist, -en, -en humanista (ffi)

e Humanistin, -, -nen humanista (nő)

humanistisch humanista

humanitär emberbaráti

e Humanität, - humanitás, emberbarátiság

 

r Humor, -s, -e (lat-fr-eng.) humor

humorig humoros

r Humorist, -en, -en humorista (ffi)

e Humoristin, -, -nen humorista (nő)

humoristisch humoros, mulatságos

 

r Hunger, -s éhség

hungern, -te, h. ge-t éhezik, koplal

hungrig éhes

 

e Hygiene, - higiénia

hygienisch higiénikus, egészséges

 

e Hypothese, -, -n (gr-lat.) hipotézis, feltevés

hypothetisch hipotetikus

 

e Hysterie, -, …ien (gr-nlat.) hisztéria

r Hysteriker, -s, - hisztérikus (ffi)

e Hysterikerin, -, -nen hisztérikus (nő)

hysterisch hisztérikus

 

ideal (gr-lat.) eszményi, ideális

s Ideal, -s, -e eszmény, ideál

idealisch ideálnak megfelelő

 

r Idealismus, - (gr-lat-nlat.) idealizmus

r Idealist, -en, -en idealista (ffi)

e Idealistin, -, -nen idealista (nő)

idealistisch idelaista

e Idealität, - idealitás

 

e Idee, -, -n ötlet

ideell eszmei, gondolati

ideenarm ötletszegény

e Ideenarmut, - ötletszegénység

ideenreich ötletes, ötletgazdag

s Ideenreichtum, -s ötletesség, ötletgazdagság

 

e Identifikation, -, -en (lat-nlat.) azonosítás

identifizerbar azonosítható

identifizieren, -te, h.-t azonosít

e Identifizierung, -, -en azonosítás

identisch azonos

e Identität, -, -en azonosság, azonosítás

 

r Ideologe, -n, -n ideológus (ffi)

e Ideologie, -, …ien ideológia

e Ideologin, -, -nen ideológus (nő)

ideologisch ideológiai

ideologisieren, -te, h.-t ideologizál

 

s Idyll, -(e)s, -e idill

idyllisch idilli, idillikus

 

illegal (lat.) illegális, törvényellenes

e Illegalität, -, -ne illegalitás, törvényellenesség

 

e Illusion, -, -en (lat-fr.) illúzió, érzékcsalódás

illusionär illuzionista

r Illusionist, -en, -en illúzionista (ffi)

e Illusionistin, -, -nen illúzionista (nő)

 

e Illustration, -, -en (lat.) illusztráció, ábra

illustrativ illusztratív, illusztráló

r Illustrator, -s, …oren illusztrátor (ffi)

e Illustratorin, -, -nen illusztrátor (nő)

illustrieren, -te, -h.-t illusztrál

 

s Imitat, -(e)s, -e (lat.) imitáció, utánzat

e Imitation, -, -en imitáció, utánzat

imitativ imitatív, utánzó

r Imitator, -s, …oren imitátor, utánzó (ffi)

e Imitatorin, -, -nen imitátor, utánzó (nő)

imitatorisch utánzó

imitieren, -te, h.-t imitál, utánoz

 

immun (lat.) immunis, ellenálló

immunisieren, -te, h.-t; gegen+A. immunissá tesz, ellenállóvá tesz

vmi ellen

e Immunisierung, -, -en immunizálás

e Immunität, -, -en immunitás, ellenállóképesség

r Immunologe, -n, -n immunologús szakorvos (ffi)

e Immunologie, - immunológia

e Immunologin, -, -nen immunológus szakorvos (nő)

immunologisch immunológiai

 

r Import, -(e)s, -e import, bevitel

r Importeur, -s, -e importőr, importáló

importieren, -te, h.-t importál, behoz

 

inaktiv (lat.) inaktív, passzív

e Inaktivität, - inaktivitás, passzivitás

inaktivieren, -te, h.-t inaktivizál

 

r Indianer, -s, - (lat.) indián (ffi)

e Indianerin, -, -nen indián (nő)

indianisch indián

r Indianist, -en, -en indián nyelvet és kultúrát kutató (ffi)

e Indianistik, - indiánokról szóló tan

e Indianistin, -, -nen indián nyelvet és kultúrát kutató (nő)

 

e Industrie, -, -ien ipar

industrialisieren, -te, h.-t iparosít

industriell ipari

 

e Infektion, -, -en fertőzés

infektiös fertőző

infizieren, -te, h.-t; mit+D. fertőz vmivel

 

e Inflation, -, -en infláció

inflationär inflációs

inflationistisch inflációs, inflációt előidéző

 

e Informatik, - (lat.) informatika

r Informatiker, -s, - informatikus (ffi)

e Informatikerin, -, -nen informatikus (nő)

 

e Information, -, -en (lat.) információ

informationell információs, információt érintő

informativ informatív, tájékoztató

r Informator, -s, …oren informátor (ffi)

e Informatorin, -, -nen informátor (nő)

informatorisch információs

informieren, -te, h.-t; über+A. informál vmiről

 

e Infrastruktur, -, -en (lat.) infrastruktúra

infrastrukturell infrastrukturális

 

r Inhalt, -(e)s, -e tartalom

inhaltlich tartalmi

inhaltslos tartalmatlan

inhaltsreich tartalmas

 

r Initiant, -en, -en kezdeményező (ffi)

e Initiantin, -, -nen kezdeményező (nő)

e Initiation, -, -en kezdeményezés

initiativ javasló, kezdeményező

e Initiative, -, -n kezdeményezés

r Initiator, -s, …oren kezdeményező (ffi)

e Initiatorin, -,- nen kezdeményező (nő)

initiatorisch kezdeményező

 

s Inland, -(e)s belföld

r Inländer, -s, - belföldi ember

inländisch belföldi, hazai

 

r Innenminister, -s, - belügyminiszter (ffi)

e Innenministerin, -, -nen belügyminiszter (nő)

s Innenministerium, -s, …ien belügyminisztérium

 

e Innenpolitik, - belpolitika

r Innenpolitiker, -s, - belpolitikus (ffi)

e Innenpolitikerin, -, -nen belpolitikus (nő)

innenpolitisch belpolitikai

 

s Inserat, -(e)s, -e apróhirdetés, hirdetés

r Inserent, -en, -en hirdető

e Inserentin, -, -nen hirdető

inserieren, -te, h.-t hirdet, újságban közzétesz

 

r Inspekteur, -s, -e felügyelő (ffi)

e Inspekteurin, -,- nen felügyelő (nő)

e Inspektion, -, -en felügyelet, ügyelet

r Inspektor, -s, -en felügyelő, ellenőr (ffi)

e Inspektorin, -, -nen felügyelő, ellenőr (nő)

 

r Instinkt, -(e)s, -e (lat.) ösztön

instinktiv ösztönösen

instinkthaft ösztönös

instinktuell ösztönös

 

s Institut, -(e)s, -e intézmény, intézet

e Institution, -, -en intézmény

institutionalisieren, -te, h.-t intézménnyé formál

e Institutionalisierung, - intézménnyé formálás

institutionell intézményi

 

r Instrukteur, -s, -e (lat-fr.) utasításokat adó (ffi)

e Instrukteurin, -, -nen utasításokat adó (nő)

e Instruktion, -, -en instrukció, utasítás

 

s Instrument, -(e)s, -e (lat.) hangszer

instrumental instrumentális, hangszerekre írt (zene)

instrumentalisieren, -te, h.-t hangszerel

r Instrumentalist, -en, -en hangszeren játszani tudó (ffi)

e Instrumentalistin, -, -nen hangszeren játszani tudó (nő)

e Instrumentation, -, -en hangszerelés

r Instrumentator, -s, …oren hangszerelést végző (ffi)

e Instrumentatorin, -, -nen hangszerelést végző (nő)

instrumentatorisch hangszerelési

 

r Inszenator, -s, -en (lat-gr-fr.) rendező (ffi)

e Inszenatorin, -, -nen rendező (nő)

inszenatorisch rendezői

inszenieren, -te, h.-t rendez

e Inszenierung, -, -en rendezés

 

e Integration, -, -en (lat.) integráció, csatlakozás

integrieren, -te, h.-t; in+A integrál vhová

integrierend integrálandó

 

r Intellekt, -(e)s (lat.) értelem, szellem

intellektual intellektuális, értelmi

r Intellektualismus, - intellektualizmus

intellektualistisch intellektuális

e Intellektualität, - intellektualitás

intellektuell intellektuális, értelmi

r/e Intellektuelle, -n, -n, ein -r intellektuális ember (ffi/nő)

 

e Intelligenz, -, -en intelligencia, értelmesség

intelligent intelligens, értelmes

 

intensiv intenzív, erős

intensivieren, -te, h.-t felerősít, intenzívebbé tesz

e Intensivierung, - intenzívebbé tétel

e Intensivität, - intenzivitás

 

s Interesse, -s, -n érdeklődés, érdekeltség

interessant érdekes

r Interssent, -en, -en érdeklődő (ffi)

e Interessentin, -, -nen érdeklődő (nő)

sich interessieren, -te sich, h. s.-t; für+A. érdeklődik vmi iránt

e Interessiertheit, - érdekeltség

 

international (lat.-nlat.) nemzetközi

internationalisieren, -te, h.-t nemzetközivé tesz

e Internationalisierung, -, -en nemzetköziesítés

r Internationalismus, -, …men internacionalizmus, nemzetköziség

r Internationalist, -en, -en internacionalista (ffi)

e Internationalistin, -, -nen internacionalista (nő)

e Internationalität, - internacionalitás

 

s Interview, -s, -s (lat-fr-eng.) interjú

interviewen, -te, h.-t; +A. interjút készít valakivel

r Interviewer, -s, - interjút készítő (ffi)

e Interviewerin, -, -nen interjút készítő (nő)

 

e Intuition, -, -en (lat.) intuíció, előérzet

r Intuitionismus, - intuicionizmus

intuitiv intuitív

 

s Inventar, -(e)s, -e leltár

inventarisieren, -te, h.-t leltároz

e Inventur, -, -en leltározás, raktárállomány

 

investieren (lat.), -te, h.-t; in+A. invesztál, befektet vmibe

e Investierung, -, -en befektetés

r Investigator, -s, -en befektető (ffi)

e Investigatorin, -, -nen befektető (nő)

e Investition, -, -en befektetés

investiv befektetés szempontjából előnyös

s Investment, -s, -s befektetés

 

e Ironie, -, …ien irónia, gúny

r Ironiker, -s, - ironizáló (ffi)

e Ironikerin, -, -nen ironizáló (nő)

ironisch ironikus, gúnyos

ironisieren, -te, h.-t ironizál, kigúnyol

 

r Irrtum, -(e)s, Irrtümer tévedés

irrtümlich téves, helytelen

irrtümlicherweise tévesen, helytelenül

 

e Jagd, -, -en hajsza, vadászat

jagdbar vadászható

e Jagdbarkeit, - vadászhatóság

 

s Jagen, -s - vadászat

jagen, -te, h.ge-t vadászik

r Jäger, -s, - vadász (ffi)

e Jägerei, - vadászat

e Jägerin, -, -nen vadász (nő)

 

r Jammer, - jajgatás, siránkozás

jämmerlich nyomorúságos, siralmas

jammern, -te, h. ge-t; über+A. jajgat, siránkozik vmin

jammervoll nyomorúságos

 

s Journal, -s, -e újság

r Journalismus, - újságírás

r Journalist, -en, -en újságíró (ffi)

e Journalistik, - újságírás

e Journalistin, -, -nen újságíró (nő)

journalistisch újságírói

 

r Jubel, -s ujjongás

jubeln, -te, h. ge-t ujjong, örvendezik

 

r Jubilar, -s, -e (hebr-lat.) jubilált, ünnepelt (ffi)

e Jubilarin, -, -nen jubilált, ünnepelt (nő)

s Jubiläum, -s, …äen jubileum, évforduló

jubilieren, -te, h.-t jubilál, évfordulót ünnepel

jubilierend ujjongó, örvendező

 

e Jugend, - ifjúkor, fiatalkor, ifjúság

jugendhaft fiatalos

jugendlich fiatalos

 

e Justiz, - igazságszolgáltatás

justiziabel/-tiabel jogilag orvosolható

r Justiziar/-tiar, -s, -e jogász, jogtanácsos (ffi)

e Justiziarin/-tiarin, -, -nen jogász, jogtanácsos (nő)

justiziell/-tiell jogilag

s Justiziariat/-tiariat, -(e)s, -e jogtanácsosi hivatal

 

s Juwel, -s, -en ékszer

r Juwelier, -s, -e ékszerész (ffi)

e Juwelierin, -, -nen ékszerész (nő)

 

s Kabarett, -s, -s kabaré

r Kabarettier, -s, -s kabaré műsorvezetője

r Kabarettist, -en, -en kabarészínész (ffi)

e Kabarettistin, -, -nen kabarészínész (nő)

kabarettistisch kabaréi

 

r Kaiser, -s, - császár (ffi)

e Kaiserin, -, -nen császár (nő)

kaiserlich császári

s Kaisertum, -(e)s császárság

 

r Kalk, -(e)s, -e mész

kalken, -te, h. ge-t meszel

kalkhaltig mésztartalmú

kalkig meszes

 

r Kamm, -(e)s, Kämme fésű

s Kämmchen,- s, - fésűcske

sich kämmen, -te s., h.s. ge-t fésülködik

kämmen, -te, h. ge-t fésül

 

r Kampf, -(e)s, Kämpfe harc, küzdelem

kampflos harc nélkül

kampflustig harcias

kampfunfähig harcképtelen

kämpfen, -te, h. ge-t harcol

r Kämpfer, -s, - harcos

kämpferisch harcias

 

r Kanal, -s, …äle (semit-gr-lat-it.) csatorna

e Kanalisation, -, -en csatornázás

kanalisieren, -te, h.-t csatornázik

e Kanalisierung, -, -en csatornázás

 

r Kandidat, -en, -en (lat.) jelölt, pályázó (ffi)

e Kandidatin, -, -nen jelölt, pályázó (nő)

e Kandidatur, -, -en jelöltség, kandidatúra

kandidieren, -te, h.-t; für+A. jelentkezik, pályáz vmire

 

r Kandis, - (arab-it.) kandiscukor

kandieren, -te, h. –t kandíroz

e Kanditen (Pl.) (öst.) kandírozott gyümölcsök

 

e Kanone, -, -n ágyú

e Kanonade, -, -n ágyúzás

r Kanonier, -s, -e tüzér

 

r Kantor, -s, -en (lat.) kántor, templomi énekkar vezetője

s Kantorat, -(e)s, -e kántori hivatal

e Kantorei, -, -en kántori hivatal

e Kantorin, -, -nen kántor (nő)

 

e Kanzlei, -, -en (lat.) hivatal, kancellária

r Kanzler, -s, - kancellár (ffi)

e Kanzlerin, -, -nen kancellár (nő)

 

e Kapazität, -, -en kapacitás

kapazitativ kapacitív

kapazitiv kapacitív

 

s Kapital, -s, -e (lat-it.) tőke

e Kapitalisation, -, -en tőkésítés

kapitalisieren, -te, -h.-t tőkésít

e Kapitalisierung, -, -en tőkésítés

r Kapitalismus, - kapitalizmus

r Kapitalist, -en, -en tőkés, kapitalista (ffi)

e Kapitalistin, -, -nen tőkés, kapitalista (nő)

kapitalistisch kapitalista, tőkés,

 

r Kapitulant, -en, -en (lat.) kapituláns (ffi)

e Kapitulantin, -, -nen kapituláns (nő)

e Kapitulation, -, -en kapituláció, fegyverletétel

kapitulieren, -te, h.-t kapitulál, megadja magát

 

r Karamell, -s karamella

karamell karamell színű

e Karamelle, -, -n (Pl.) karamellbonbon

karamellieren, -te, h.-t karamellizálódik

karamellisieren, -te, h.-t karamellizál

 

e Karikatur, -, -en (it.) karikatúra

 

karikaturartig karikatúraszerű

karikaturesk karikatúraszerű

r Karikaturist, -en, -en karikaturista (ffi)

e Karikaturistin, -, -nen karikaturista (nő)

karikaturistisch karikatúraszerű

karikieren, -te, h.-t; +A. karikatúrát készít vkiről

 

r Karneval, -s, -e/-s (it.) karnevál

karnevalesk karneváli

r Karnevalist, -en, -en karneválozó (ffi)

e Karnevalistin, -, -nen karneválozó (nő)

karnevalistisch karneváli

 

e Karriere, - (gall-lat-fr.) karrier, pályafutás

r Karrierismus, - karrierizmus

r Karrierist, -en, -en karrierista (ffi)

e Karrieristin, -, -nen karrierista (nő)

karrieristisch karrierista

 

e Kasse, -, -n pénztár, kassza

r Kassierer, -s, - pénztáros (ffi)

e Kassiererin, -, -nen pénztáros (nő)

 

e Katastrophe, -, -n (gr-lat.) katasztrófa

katastrophal katasztrofális

katastrophisch katasztrofális

 

e Kategorie, -, -n (gr-lat.) kategória

kategorial kategorikus

kategoriell kategorikus

kategorisieren, -te, h.-t kategorizál

e Kategorisierung, -, -en kategorizálás

 

r Katholik, -en, -en (gr-mlat.) katolikus ember (ffi)

e Katholikin, -, -nen katolikus ember (nő)

katholisch katolikus

r Katholizismus, - katolicizmus

e Katolizität, - katolicitás

 

r Kauf, -(e)s, Käufe vásárlás, vétel

kaufen, -te, h. ge-t vásárol, vesz

r Käufer, -s, - vásárló, vevő (ffi)

e Käuferin, -, -nen vásárló, vevő (nő)

käuflich eladó, megvehető

 

r Kellner, -s, - pincér (ffi)

e Kellnerin, -, -nen pincér (nő)

kellnern, -te, h. ge-t kiszolgál, pincérkedik

 

kennen, kannte, h. gekannt ismer, tud

kennbar megismerhető, felismerhető

kenntlich megismerhető, felismerhető

e Kenntnis, -, -se tudomás, ismeret

 

e Keramik, -, -en (gr-fr.) kerámia

r Keramiker, -s, - keramikus (ffi)

e Keramikerin, -, -nen keramikus (nő)

keramisch kerámiai

 

s Kind, -(e)s, -er gyerek

e Kinderei, -, -en gyerekesség

e Kindheit, - gyermekkor

kindisch gyerekes

kindlich gyermeki

 

r Kitzel, - csiklandozás, viszketés

kitzelig csiklandós

kitzeln, -te, h. ge-t; an+D. csiklandozik vhol

kitzlich csiklandós

kitzlig csiklandós

 

e Klage, -,- n panasz

klagbar panaszolható, perelhető

klagen, -te, h. ge-t; +D. + gegen+A. panaszkodik vkire vkinél

klagen, -te, h. ge-t; über+A., wegen+G. panaszkodik vkire vmi miatt

r Kläger, -s, - felperes (ffi)

e Klägerin, -, -nen felperes (nő)

klägerisch felperesi

 

r Klang, -(e)s, Klänge hangzás, hang, rezgés

klanglich hangzásbeli

klanglos hangtalan

klangreich hangzatos

klangvoll dallamos

 

r Klaps, -es, -e pofon

klapsen, -te, h. ge-t pofoz

 

klar tiszta, világos

e Klarheit,- vminek a tiszta, világos volta

klären, -te, h. ge-t tisztáz

 

e Klarinette, -, -n (lat-it) klarinét

r Klarinettist, -en, -en klarinétos (ffi)

e Klarinettistin, -, -nen klarinétos (nő)

 

e Klassik, - klasszikus (időszak)

r Klassiker, -s, - klasszikus (ffi)

e Klassikerin, -, -nen klasszikus (nő)

klassisch klasszikus

 

r Klatsch, -(e)s, -e csattanás

klatschen, -te, h. ge-t csattan

 

kleben, -te, h. ge-t; an/auf/in+A. ragad, ragaszt vhová/vmire/vmibe

r Kleber, -s, - ragasztó

kleb(e)rig ragadós

 

s Kleid, -(e)s, -er ruha

s Kleidchen, -s, - ruhácska

kleiden, -ete, h. ge-t felöltöztet

sich kleiden, -ete s., h.s. ge-t felöltözik

 

klein kicsi, apró

e Kleinigkeit, -, -en apróság, csekélység

kleinlich kicsinyes

e Kleinlichkeit, - kicsinyesség

kleinmütig kishitű, csüggedt

e Kleinmütigkeit, - kishitűség, bátortalanság

 

e Kleinstadt, -, Kleinstädte kisváros

r Kleinstädter, -s, - kisvárosi ember (ffi)

e Kleinstädterin, -,- nen kisvárosi ember (nő)

kleinstädtisch kisvárosi

 

s Klima, -s, -e klíma

klimatisch klimatikus, éghajlati

klimatisieren, -te, h.-t klimatizál

 

e Klingel, -, -n csengő

klingeln, -te, h. ge-t csenget

 

e Klinik, -, -en klinika

r Kliniker, -s, - klinikán dolgozó orvos (ffi)

e Klinikerin, -, -nen klinikán dolgozó orvos (nő)

klinisch klinikai

 

klug okos

klugerweise okosan, bölcsen

e Klugheit, - okosság, eszesség

klüglich okosan

 

r Knochen, -s, - csont

knöcherig csontos

knochig csontos

e Knochigkeit, -, -en csontosság

 

e Koalition, -, -en koalíció, egyesülés, szövetkezés

koalieren, -te, h.-t; mit+D. egyesül, szövetkezik vkivel/vmivel

koalisieren, -te, h.-t; mit+D. egyesül, szövetkezik vkivel/vmivel

r Koalitionär, -s, -e koalíció/szövetség tagja (ffi)

e Koalitionärin, -, -nen koalíció/szövetség tagja (nő)

 

r Koch, -(e)s, Köche szakács (ffi)

e Köchin, -, -nen szakács (nő)

kochen, -te, h. ge-t főz

e Kocherei, -, -en főzőcske

kochfertig konyhakész

 

kokett (fr.) kacérkodó, flörtölős

e Kokette, -, -n kacér (nő)

e Koketterie, -, …ien kacérkodás, kacérság

kokettieren, -te, h.-t; mit+D. kacérkodik vkivel

 

r Kollege, -n, -n kolléga, munkatás (ffi)

kollegial kollegiális

e Kollegialität, - kollegialitás

e Kollegin, -, -nen kolléga, munkatárs (nő)

 

e Kolonie, -, …ien (lat.) gyarmat

kolonial gyarmati

e Kolonisation, -, -en gyarmatosítás

r Kolonisator, -s, …oren gyarmatosító (ffi)

e Kolonisatorin, -, -nen gyarmatosító (nő)

kolonisatorisch gyarmatosító, gyarmatosítási

kolonisieren, -te, h.-t gyarmatosít

e Kolonisierung, -, -en gyarmatosítás

r Kolonist, -en, -en gyarmatos (ffi)

e Kolonistin, -, -nen gyarmatos (nő)

 

e Komik, - (gr-lat-fr.) komikum

r Komiker, -s, - komikus (ffi)

e Komikerin, -, -nen komikus (nő)

komisch komikus

 

r Kommandant, -en, -en (lat-fr.) parancsnok (ffi)

e Kommandantin, -, -nen parancsnok (nő)

e Kommandantur, -, -en parancsnokság

r Kommandeur, -s, -e parancsnok (ffi)

e Kommandeurin, -, -nen parancsnok (nő)

kommandieren, -te, h.-t parancsol, vezényel

 

r Kommanditär, -s, -e (lat-it-fr.) (schw.) saját vagyonával felelős üzlettárs (ffi)

e Kommanditärin, -, -nen (schw.) saját vagyonával felelős üzlettárs (nő)

r Kommanditist, -en, -en betéti társasági kültagja (ffi)

e Kommanditistin, -, -nen betéti társaság kültagja (nő)

 

r Kommentar, -s, -e (lat.) kommentár, magyarázat

kommentarisch kommentári

r Kommentator, -s, -en kommentátor (ffi)

e Kommentatorin, -, -nen kommentátor (nő)

kommentieren, -te, h.-t kommentál, magyaráz

 

r Kommerz, -es kereskedelem, üzlet

kommerzialisieren, -te, h.-t elüzletesít, elüzletiesít

e Kommerzialisierung, - elüzletiesítés, üzleti alapokra helyezés

s Kommerzialisieren, -s elüzletiesítés

kommerziell üzleti, gazdasági, kereskedelmi

 

r Kommiss, -es (lat.) katonai szolgálat

r Kommissar, -s, -e megbízott, felügyelő (ffi)

r Kommissär, -s, -e megbízott, biztos (ffi)

s Kommissariat, -(e)s, -e megbízotti hivatal, biztosi hivatal

e Kommissarin, -, -nen megbízott, felügyelő (nő)

e Kommissärin, -, -nen megbízott, biztos (nő)

kommissarisch biztosi, megbízotti

 

e Kommission, -, -en bizottság

r Kommissionär, -s, -e megbízott

r Kommittent, -en, -en megbízó (ffi)

e Kommittentin, -, -nen megbízó (nő)

 

kommun (lat.) közösségi, együttes

kommunal községi, városi, kommunális

kommunalisieren, -te, h.-t községesít, községi tulajdonba vesz

r Kommunarde, -n, -n közösségi tag (ffi)

e Kommunarin, -, -nen közösségi tag (nő)

e Kommune, -, -n közösség, község

 

e Kommunikation,- kommunikáció

r Kommunikant, -en, -en kommunikációban résztvevő (ffi)

e Kommunikantin, -, -nen kommunikációban résztvevő (nő)

kommunikativ kommunikatív, közlékeny

kommunizieren, -te, h.-t; mit+D. kommunikál, beszél vkivel

 

r Kommunismus, - (lat-eng-fr.) kommunizmus

r Kommunist, -en, -en kommunista (ffi)

e Kommunistin, -, -nen kommunista (nő)

kommunistisch kommunista

 

r Komödiant, -en, -en (gr-lat-it-eng.) komikus, vígjátékszínész (ffi)

e Komödiantin, -, -nen komikus, vígjátékszínész (nő)

komödiantisch komikusi, színészi

e Komödie, -, -n komédia, vígjáték

komödiantenhaft komédiás, komédiázó, színészkedő

 

e Komparation, -, -en (lat) összehasonlítás

komparabel összehasonlítható

e Komparabilität, - összehasonlíthatóság

komparativ összehasonlítandó

 

kompatibel (lat-fr-eng.) összeférhető, kompatibilis

e Kompatibilität, -, -en összeférhetőség, kompatibilitás

kompatible összeférhető, összeegyeztethető

 

e Kompensation, -, -en kompenzáció, kárpótlás, beszámítás

r Kompensator, -s, -en kompenzáló elem

kompensieren, -te, h.-t; durch+A. kompenzál vmivel

 

komplex (lat.) komplex, összetett

r Komplex, -es, -e összetett, komplex dolog

e Komplexität, -, -en komplexitás, összetettség

 

e Komplikation, -, -en bonyodalom, komplikáció

komplizieren, -te, h.-t bonyolít, komplikál

 

r Komponist, -en, -en (lat-nlat.) zeneszerző (ffi)

e Komponistin, -, -nen zeneszerző (nő)

komponieren, -te, h.-t komponál, zenét szerez

 

r Kompromiss, -es, -e (lat.) kompromisszum, kiegyezés

r Kompromissler, -s, -e kompromisszumra képes ember (ffi)

e Kompromisslerin, -, -nen kompromisszumra képes ember (nő)

kompromisslos nem megalkuvó, komromisszum nélküli

e Kompromisslosigkeit, - kompromisszum nélküliség

 

kompromittieren, -te, h.-t kompromittál

e Kompromittierung, -, -en kompromittálás

 

e Kondition, -, -en (lat.) kondíció, feltétel

konditional feltételes

konditionell feltételes

e Konditionierung, -, -en feltételhez kötés, kondícionálás

 

r Konditor, -s, -en (lat.) cukrász (ffi)

e Kontditorei, -, -en cukrászda

e Konditorin, -, -nen cukrász (nő)

 

r Konflikt, -(e)s, -e konfliktus, összetűzés

konfliktär konfliktussal teli

konfliktfrei konfliktusmentes

konfliktlos ellentétmentes

konfliktscheu konfliktuskerülő

 

e Konfrontation, -, -en (lat-nlat.) konfrontáció, összeütközés

konfrontieren, -te, h.-t; mit+D. konfrontál, szembeszál vkivel/vmivel

e Konfrontierung, - összeütközés, szembeállás

 

konkret (lat.) konkrét, valós, reális

e Konkretion, - konkréttá válás

konkretisieren, -te, h.-t konkretizál, valóssá tesz

e Konkretisierung, -, -en konkretizálás

s Konkretum, -s, …ta (lat.) konkrétum

 

r Konkurrent, -en, -en (lat.) konkurrens, versenytárs (ffi)

e Konkurrentin, -, -nen konkurrens, versenytárs (nő)

e Konkurrenz, -, -en konkurencia, verseny

konkurrenzfähig versenyképes

konkurrenzlos konkurrencia nélküli

konkurrieren, -te, h.-t; mit+D. konkurrál, versenyez vkivel/vmivel

 

r Konsul, -s, -n (lat.) konzul (ffi)

konsularisch konzuli

s Konsulat, -(e)s, -e konzuli hivatal

e Konsulin, -, -nen konzul (nő)

 

r Konsum, -s (lat-it.) fogyasztás

e Konsumation, -, -en (öst.,schw.) fogyasztás

r Konsument, -en, -en fogyasztó (ffi)

e Konsumentin, -, -nen fogyasztó (nő)

konsumieren, -te, h.-t fogyaszt

e Konsumierung, - fogyasztás

 

r Kontrahent, -en, -en szerződő fél

kontrahieren, -te, h.-t szerződést / megállapodást köt

e Kontrahierung, -, -en szerződéskötés

r Kontrakt, -(e)s, -e szerződés

kontraktlich szerződéses, szerződés szerinti

 

e Kontrolle, -, -n (lat-fr.) kontroll, ellenőrzés

r Kontroller, -s, -e ellenőr (ffi)

r Kontrolleur, -s, -e ellenőr (ffi)

e Kontroleurin, -, -nen ellenőr (nő)

kontrollieren, -te, h.-t ellenőriz

 

e Konversion, -, -en konverzió, át-/beváltás (pénz.)

e Konvertibilität, -, -en konvertibilitás, átválthatóság

konvertierbar konvertálható, át-/beváltható

konvertieren, -te, h.-t; in+A. konvertál, át-/bevált vmire

e Konvertierung, -, -en kovertálás, átváltás

 

e Konzept, -(e)s, -e koncepció, elképzelés, terv

e Konzeption, -, -en koncepció, elképzelés, terv

konzeptionell koncepció szerint, terv szerint

konzeptionieren, -te, h.-t koncepciót / tervet készít

e Konzeptionierung, - koncepció-, tervkészítés

 

s Konzert, -(e)s, -e (lat-it.) koncert, hangverseny

konzertant koncertszerű

konzertieren, -te, h.-t hangversenyt ad

 

r Kooperateur, -s, -e (lat-fr.) gazdasági / üzleti partner (ffi)

e Kooperateurin, -, -nen gazdasági / üzleti partner (nő)

e Kooperation, -, -en együttműködés, kooperáció

kooperativ együttműködő, kooperatív

kooperieren, -te, h.-t; mit+D./bei+D./+G. együttműködik vkivel/vmivel; /vmiben/

vmiért

 

e Koordination, -, -en koordináció, összehangolás

r Koordinator, -s, -en koordinátor, szervező (ffi)

e Koordinatorin, -, -nen koordinátor, szervező (nő)

koordinieren, -te, h.-t koordinál, szervez

e Koordinierung, -, -en koordinálás, összehangolás

 

korrekt (lat.) korrekt, helyes

e Korrektheit, - korrektség, pontosság, helyesség

korrektionieren, -te, h.-t (schw.) korrigál, javít

korrektiv javító

e Korrektur, -, -en javítás

 

e Korrespondenz, -, -en levelezés

korrespondieren, -te, h.-t; mit+D. levelez vkivel

 

korrupt korrupt

korrumpieren, -te, h.-t (erkölcsileg) megront

e Korruption, - korrupció

 

e Kosmetik, - (gr-fr.) kozmetika

r Kosmetiker, -s, -e kozmetikus (ffi)

e Kosmetikerin, -, -nen kozmetikus (nő)

s Kosmetikum, -s, …ka kozmetikum

kosmetisch kozmetikai

r Kosmetologe, -n, -n kozmetológus (ffi)

e Kosmetologin, -, -nen kozmetológus (nő)

e Kosmetologie, - kozmetológia

 

r König, -(e)s, -e király (ffi)

e Königin, -n, -nen királynő, királyné

königlich királyi

s Königreich, -s, -e királyság

s Königtum, -(e)s, Königtümer királyság

 

e Kraft, -, Kräfte erő

kraftlos erőtlen

kraftvoll erőteljes

kräftig erős, hathatós

kräftigen, -te, h. ge-t erősít, megerősít

 

r Krampf, -(e)s, Krämpfe görcs

krampfhaft görcsös

krampfig görcsös

 

krank beteg

r/e Kranke, -n, -n, ein-r beteg ember (ffi/nő)

kranken, -te, h. ge-t betegeskedik

e Kränkelei, -, -en betegeskedés

krankhaft beteges

e Krankheit, -, -en betegség

 

kreativ (lat-nlat.) kreatív

e Kreativität, - kreativitás

 

r Kredit, -(e)s, -e (lat-it-fr.) hitel

kreditär hitellel kapcsolatos

kreditfähig hitelképes

kreditieren, -te, h.-t hitelez

r Kreditnehmer, -s, - hitel felvevője

r Kreditor, -s, -en hitel adója

kreditwürdig hitelképes

e Kreditwürdigkeit, - hitelképesség

 

r Krieg, (e)s, -e háború

r Krieger, -s, - harcos

kriegerisch harcias, háborús, hadi

kriegführend hadviselő

kriegsbereit háborúra kész

 

r Krimi, -s, -s krimi

kriminal bűnügyi, büntető

r Kriminale, -n, -n nyomozó (ffi)

r Kriminaler, -s, - nyomozó (ffi)

kriminalisieren, -te, h.-t bűnösként kezel

e Kriminalisierung, -, -en bűnösként való kezelés

r Kriminalist, -en, -en bűnügyi nyomozó (ffi)

e Kriminalistik, - n kriminalisztika

e Kriminalistin, -, -nen bűnügyi nyomozó (nő)

kriminalistisch kriminalisztikai

e Kriminalität, - bűnözés, bűnösség

kriminell büntetendő, bűnös

r/e Kriminelle, -n, -n, ein -r bűnöző

 

e Krise, -, -n válság, krízis

kriseln, -te, h. ge-t (es krieselt) válság fenyeget

krisenfest válságmentes, szilárd

krisenhaft válságos

krisenlos válságmentes

 

e Kritik, -, -en (gr-lat-fr.) kritika

kritikabel kritizálható

e Kritikalität, -, -en kritikusság

r Kritiker, -s, - kritikus, bíráló (ffi)

e Kritikerin, -, -nen kritikus, bíráló (nő)

kritisch kritikus

kritisieren, -te, h.-t kritizál

 

e Kugel, -, -n golyó, gömb

kugelfest golyóálló

kugelförmig golyó alakú, gömb alakú

kugeln, -te, h. ge-t gurít, gördít

 

r Kult, -(e)s, -e kultusz, tisztelet

kultisch kultikus

 

e Kultur, -, -en (lat.) kultúra

kultural kulturális

kulturell kulturális

 

r Kummer, -s bánat, aggodalom

kümmerlich nyomorúságos

kummerlos gondtalan

kummervoll bánatos

 

e Kunst, -, Künste művészet

kunstgemäß művészi, művészeti

r Künstler, -s, - művész (ffi)

e Künstlerin, -, -nen művész (nő)

künstlerisch művészi

 

e Kurve, -, -n kanyar

kurven, -te, i. ge-t kanyarodik

kurvig kanyargó

 

e Kutsche, -, -n kocsi, hintó

r Kutscher, -s, - kocsis

kutschieren, -te, h.-t kocsit hajt

 

labil (lat.) labilis

labilisieren,- te, h.-t labilissá tesz

e Labilisierung, - labilissá való tétel

e Labilität, -, -en labilitás

 

s Labor, -s, -s (öst.-schw.) labor

r Laborant, -en, -en laboráns (ffi)

e Laborantin, -, -nen laboráns (nő)

s Laboratorium, -s, …ien laboratórium

laborieren, -te, h.-t; an+D. kísérletezik vmin

 

s Labyrinth, -(e)s, -e (gr-lat.) labirintus, útvesztő

labyrinthisch zűrzavaros, bonyolult, útvesztőszerű

 

lachen, -te, h. ge-t nevet

s Lachen, -s, - nevetés

lachend nevető

r Lacher, -s, - nevető (ffi)

e Lacherin, -, -nen nevető (nő)

lachhaft nevetséges

 

r Lack, -(e)s, -e lakk

lackieren, -te, h.-t lakkoz

r Lackierer, -s, - lakkozó (ffi)

e Lackiererei, -, -en lakkozó üzem

 

s Lächeln, -s, - mosoly

lächeln, -te, h.ge-t; über+A. mosolyog vmin

lächelnd mosolygó

lächerlich nevetséges

 

e Länge, -, -n hossz, hosszúság

längelang teljes hosszában

längen, -te, h. ge-t hosszabbít, kinyújt

länger hosszabb

längerfristig hosszabb távon

länglich hosszúkás

längs hosszirányban

längsseits hosszában

 

r Lärm, -(e)s lárma, zaj

lärmen, -te, h. ge-t lármáz, zajong

lärmend zajos

lärmig zajos, zajosan

 

s Lager, -s, - raktár

lagerbar raktározható

lagerfähig tárolható

r Lagerist, -en, -en raktári alkalmazott (ffi)

e Lageristin, -, -nen raktári alkalmazott (nő)

lagern, -te, h. ge-t raktároz

e Lagerung, -, -en raktározás

 

lahm béna, sánta

lahmen, -te, h/i. ge-t sántít

e Lahmheit,- bénaság, sántaság

lahmlegen, legte lahm, h. lahmgelegt megbénít

 

r Landesverrat, -(e)s, - hűtlenség, hazaárulás

r Landesverräter, -s, - hazaáruló (ffi)

e Landesverräterin, -, -nen hazaáruló (nő)

landesverräterisch hazaáruló

 

r Landstreicher, -s, - csavargó (ffi)

e Landstreicherei, -, -en csavargás

e Landstreicherin, -, -nen csavargó (nő)

 

r Landwirt gazda, vidéki ember (ffi)

e Landwirtin, -, -nen gazda, vidéki ember (nő)

e Landwirtschaft, - mezőgazdaság, gazdálkodás

landwirtschaftlich mezőgazdasági

 

e Langmut elnézés, türelem

langmütig elnéző, türelem

e Langmütigkeit,- elnézés, türelmesség

 

langsam lassú, lassan

e Langsamkeit, - lassúság

 

e Langstrecke hosszú táv

r Langstreckler távfutó, hosszútávú sportoló

 

e Langweile, - unalom

langweilen, -te, h. ge-t untat

sich langweilen, -te sich, h. sich ge-t unatkozik

r Langweiler, -s, - unalmas ember (ffi)

langweilig unalmas

e Langweiligkeit, - unalmasság

 

e Lappin, -, -nen lapp (nő)

lappisch lapp

r Lappländer, -s, - lappföldi, lapp (ffi)

lappländisch lappföldi

s Lappland Lappföld

 

e Last, -, -en teher

lasten, -ete, h. ge-t terhel, megterhel

 

r Laster , -s, - vétek, bűn

lasterhaft zülött, feslett, bűnös

e Lasterhaftigkeit, -, -en feslett élet, kicsapongás

 

e Latsche, -, -n régi cipő

latschen, -te, h. ge-t csoszog

latschig csoszogó

 

r Lauf, -(e)s futás

laufen, lief, i/h. ge- fut, szalad

s Laufen, -s futás

laufend futó, szaladó

e Lauferei, -, -en futkosás

 

e Lauge, -, -n lúg

laugen, -te, h. ge-t lúgoz

laugenartig lúgszerű

laugenhaft lúgos

laugig lúgos

 

e Laune, -, -n kedv, hangulat, szeszély

launenhaft szeszélyes

e Launenhaftigkeit, - rosszkedv

launisch szeszélyes

 

e Laute, -, -n lant

r Lautenist, -en, -en lantos (ffi)

e Lautenistin, -, -nen lantos (nő)

 

r Lärm, -(e)s lárma, zaj

lärmen, -te, h. ge-t lármáz, zajong

lärmig lármás, zajos

 

s Leben, -s, - élet

leben, -te, h. ge-t él

lebend élő

lebendig élő, élénk

e Lebendigkeit, - gyorsaság, fürgeség

 

r Lebenspartner, -s, - élettárs, partner (ffi)

e Lebenspartnerin, -, -nen élettárs, partner (nő)

e Lebenspartnerschaft, - élettársi kapcsolat

 

lecker ízletes, finom

r Lecker,- s, - ínyenc

e Leckerei, - torkosság, ínyencség

leckerhaft finom, ínyenc, ízletes

e Leckerheit, -, -en finomság

 

s Leder,- s, - bőr

lederartig bőrszerű

r Lederer, -s, - tímár

lederig bőrszerű

ledern bőrből való

ledrig bőrszerű

 

leer üres

e Leere, -, -n üresség

leeren, -te, h. ge-t ürít

sich leeren, -te sich, h. sich ge-t ürül

e Leerheit, - üresség

e Leerung, -, -en ürítés

 

legal (lat.) legális, törvényes

e Legalisation, -, -en hitelesítés, legalizálás

legalisieren, -te, h. –t hitelesít, legalizál

e Legalisierung, -, -en hitelesítés, törvényesítés

r Legalismus, - legalizmus

e Legalität, - legalitás, tövényesség

 

e Legende, -, -n legenda, monda

s Legendar, -s, -s legendák gyűjteménye

legendarisch legendás

legendär legendás

legendenhaft legendaszerű

 

e Legion, -, -en (lat.) légió, hadtest

legionär légiós

r Legionär, -s, -e légionárius (ffi)

r Legionar, -s, -e légionárius (ffi)

 

legislativ (lat-nlat.) törvényhozási

e Legislative, -, -n törvényhozás, törvényhozó szerv

legislatorisch törvényhozói

e Legislatur, -, -en jelölés, törvényhozás

legistisch jogi

 

legitim (lat.) jogszerű, legitim

e Legitimation, -, -en legitimáció, feljogosítás

legitimieren,- te, h.-t legitimál, feljogosít

e Legitimierung, -, -en legitimáció, feljogosítás

r Legitimist, -en, -en legitimista (ffi)

e Legitimistin, -, -en legitimista (nő)

legitimistisch legitimista

e Legitimität, - jogszerűség, legitimitás

 

e Lehre, -, -n oktatás, tanítás

lehrbar tanítható

lehren, -te, h. ge-t oktat, tanít

r Lehrer, -s, - tanító, oktató (ffi)

e Lehrerin, -, - nen tanító, oktató (nő)

lehrhaft tanulságos

r Lehrling, -s, -e tanítvány

lehrreich tanulságos

lehrsam tanulékony

 

leicht könnyű, könnyedén

e Leichte, - könnyűség

e Leichtigkeit, - könnyedség

leichtin könnyen, könnyedén

leichtich könnyűszerrel

 

s Leid, -(e)s sértés, szomorúság

leiden, litt, h. gelitten; an+D./unter+D. elvisel, elszenved vmiben

s Leiden, -s, - bánat, szenvedés

leidend szenvedő

 

e Leidenschaft, -, -en szenvedély

leidenschaftlich szenvedélyes

e Leidenschaftlichkeit, - szenvedélyesség

leidenschaftlos szenvedélymentes

leidenschaftslos szenvtelen, tárgyilagos

e Leidenschaftslosigkeit, - szenvtelenség, szenvedélynélküliség

 

leisten, -te, h. ge-t teljesít, nyújt

e Leistung, -, -en teljesítmény

leistungsfähig teljesítőképes

leistungsgerecht teljesítmény szerint alakuló

leistungsorientiert teljesítményorientált

leistungsstark nagy teljesítményű

leistungsschwach gyange teljesítményű

 

leiten, -te, h. ge-t vezet

r Leiter, -s, - vezető (ffi)

e Leiterin, -, -nen vezető (nő)

 

r Lektor, -s, …oren (lat.) lektor (ffi)

s Lektorat, -(e)s, -e lektorátus

lektorieren, -te, h.-t lektorál, átnéz

e Lektorin, -, -nen lektor (nő)

 

lenken, -te, h. ge-t hajt, kormányoz

r Lenker, -s, -s irányító, kormányos (ffi)

lenksam irányítható

e Lenksamkeit, - irányíthatóság, kormányozhatóság

e Lenkung, - irányítás, kormányzás

 

lernen, -te, h. ge-t tanul, megtanul

lernbar tanulható, megtanulható

s Lernen, -s tanulás

lernfähig tanulásra képes

lernsam tanulékony

 

lesen, las, h. ge- olvas

lesbar olvasható

e Lesbarkeit, - olvashatóság

s Lesen, -s olvasás

lesenswert olvasható, olvasmányos

r Leser, -s, - olvasó (ffi)

e Leserin, -, -nen olvasó (nő)

leserlich olvasható

e Leserlichkeit, - olvashatóság

 

e Leuchte, -, -n lámpa

leuchten, -te, h. ge-t világít

leuchtend ragyogó

r Leuchter, -s, - csillár

 

leugnen, -ete, h. ge-et tagad

r Leugner, -s, - tagadó

e Leugnung, -, -en tagadás

 

s Lexikon, -s, …ka (gr.) lexikon

lexikalisch lexikális

r Lexikologe, -n, -n lexikológus, szókincskutató (ff)

e Lexikologie,- szókincskutatás

e Lexikoligin, -, -nen lexikológus, szókincskutató (nő)

lexikologisch lexikológiai

 

s Lexikon, -s, …ka (gr.) szótár

r Lexikograf/-ph, -en, -en lexikográfus, szótáríró (ffi)

e Lexikografin/-phin, -, -nen lexikográfus, szótáríró (nő)

e Lexikografie/-phie , - lexikográfia, szótárírás

lexikographisch lexikográfiai

 

r Libanon, -s Libanon

libanenisch libanoni

r Libanese, -n, -n Libanoni (ffi)

e Libanesin, -, -nen Libanoni (nő)

 

liberal (lat-fr.) liberális

r/e Liberale, -n, -n, ein -r liberális (ffi/nő)

liberalisieren, -te, h.-t liberalizál

e Liberalisierung, - liberalizáció

r Liberalismus,- liberalizmus

r Libaralist, -en, -en liberalista (ffi)

e Liberalistin, -,- nen liberalista (nő)

liberalistisch liberalisztikus

e Liberalität,- liberalitás

 

e Liebe, -, -n szeretet, szerelem

lieben, -te, h. ge-t szeret

liebend szerető

r/e Liebende, -n, -n, ein -r szerető, szerelmes ember (ffi/nő)

liebenswert kedves, szeretetre méltó

liebenswürdig szeretetre méltó, barátságos

e Liebenswürdigkeit, -, -en szeretetreméltóság