OKTATÁS

 


FORRÁS: http://www.europass.hu/

 

Ausztriában a felsőfokú intézményekbe való bejutás alapfeltétele a sikeres érettségi vizsga. A felvételi követelmény a "Reifeprüfung/Matura" vizsga, amelyet a középiskola felső tagozatának elvégzésekor lehet megszerezni.

Az Európai Unió más tagállamaiból érkező diákoknak az érettségihez hasonló vizsgával kell rendelkezniük az ausztriai egyetemekre való felvételkor. Egyes speciális szakokon, mint a művészeti szakok, külön felvételi vizsgát kell tenni. A felsőfokú oktatás az osztrák, illetve EU/EGT tagállamok állampolgárai részére jelenleg tandíjköteles, 363.36 Euró szemeszterenként. Az osztrák törvényhozás azonban 2009 márciusától eltörli a tandíjat.

Ausztriában négyféle felsőfokú intézményt különböztetnek meg: egyetemet (Universität) vallási főiskolát (Philosophisch-Theologische Hochschulen), művészeti egyetemet (Universität der Künste) és szakfőiskolát (Fachhochschulen). Az országban összesen 12 egyetem és 6 művészeti főiskola található. A legnagyobb felsőoktatási intézmény a Bécsi Tudományegyetem, további neves egyetemek a Grazi, a Salzburgi és az Innsbrucki Tudományegyetem.

Az egyetemeken és főiskolákon négy szemeszteren keresztül alapoktatás (BA) folyik, amelyet alapvizsgával kell lezárni. A következő 4-6 szemeszterben kezdődik a specializáció, amelynek a végén a diákok megkapják az MA (Master of Arts) fokozatukat. Az egyetemi oktatás október 1-jén kezdődik és június végéig tart. Az állami egyetemek és főiskolák mellett több, államilag akkreditált, magán felsőoktatási intézmény (Privatuniversitäten) is működik Ausztriában.

Osztályozás: 1-5 skálán történik, amelyben a legjobb jegy az 1 és a legrosszabb az 5 (a sikeres vizsga feltétele a min. 4-es osztályzat).

Az egyetemi oktatás nyelve esősorban a német, de találunk számos angol nyelven oktatott programot is, főként a posztgraduális (PhD/DLA) képzésben.

 

 

 

OKTATÁSI RENDSZER

 

Az oktatási rendszer (Képzési rendszer német nyelven, grafikonnal: http://www.bildungssystem.at/)

Ausztriában 1975 óta minden iskola koedukált, az állami iskolák ingyenesek. Iskolaköteles minden 6 és 15 év közötti gyermek. Minden gyermeknek, aki Ausztriában 6 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik - nemzetiségtől függetlenül -, kötelező iskolába járnia.

Kötelező iskolák:

a) Az iskola első 4 éve: általános iskola, illetve kisegítő iskola

b) Az iskola 5-8. éve:

    * Általános iskola felső tagozat (Hauptschule)
    * 8 éves középiskola alsó tagozat
    * 8 éves általános iskola, illetve kisegítő iskola felső tagozata

c) Az iskola 9. éve

    * Technikum
    * Szakiskola (közép vagy felsőfokú)
    * A 8 éves általános iskola, kisegítő iskola, illetve felső iskola folyatatása


Az iskolaév szeptember első vagy második hétfőjén kezdődik. Az iskolaév a tanítási időszakból (két szemeszter) és a nyári szünetből áll. A tanítási időszak június 27. és július 10. között ér véget.

Iskolai szünetek

    * Őszi szünet
    * Karácsonyi szünet: legkésőbb december 24-én kezdődik és január 6-ig tart.
    * Téli szünet: egy hét február első három hetében
    * Húsvéti szünet
    * Pünkösdi szünet
    * Nyári szünet

Óvoda és általános iskola

Bár az oktatás és a képzés általában a szövetségi kormány feladata, az óvodákkal, a bölcsődékkel, az általános iskolákkal és középiskolákkal kapcsolatos ügyek majdnem teljes egészében az egyes tartományok hatáskörébe tartoznak.

Óvodák

A 3-6 év közötti gyermekek nagy többsége óvodába jár. Az óvodai ellátás térítés ellenében történik. Bizonyított anyagi nehézségek esetében a térítési díjat elengedhetik, illetve csökkenthetik. Az óvodai helyekre 1-2 évvel a gyermek elhelyezése előtt kell jelentkezni.

Kötelező oktatás: általános iskola és középiskolai alsó tagozat

Ausztriában a kötelező oktatás általános és szakképzési részre osztható. A kötelező oktatás azon év szeptember 1-jén kezdődik, amelyben a gyermek betöltötte hatodik életévét.

A kötelező oktatás három részből áll:

    * Általános képzés (1-4 osztályig, általános iskola alsó tagozat)
    * Alsószintű középfokú oktatás (5-8 osztályig, általános iskola felső tagozat, illetve középiskolai alsó tagozat)
    * Kilencedik osztály (Technikumban, illetve a középiskola felső tagozatának első osztálya)

Középiskolák


1. Hauptschule
Általános oktatás három, választható fakultációval: német, matematika, idegen nyelv (általában angol)
2. Allgemeinbildende höhere Schule


Az AhS egy négyéves alsó és egy négy éves felső tagozatra oszlik, amely végén érettségi vizsgát kell tenni. (Matura) A belépés feltétele az általános iskola negyedik évének sikeres befejezése kiváló eredménnyel. Amennyiben a gyermek általános iskolai eredményei nem kiválóak, felvételi vizsgát kell tennie. Az AhS alsó tagozatának három fajtája létezik: a gimnázium, amelyben az idegen nyelvek kapják a főszerepet, a reálgimnázium, ahol a természettudományokra és a matematikára fektetik a hangsúlyt és a közgazdasági reálgimnázium, ahol a közgazdaságtan és a társadalomtudományok állnak a középpontban. A középiskolák első két évében a tanterv egyforma, a fakultációk és orientációk a felső tagozatban választhatók ki.

Térítési díjak

Minden állami iskola ingyenes, de a diákoknak a közlekedésért, illetve a tankönyvekért fizetniük kell.

Nyelvek


Az általános iskolák harmadik osztályától kezdve lehet nyelvet tanulni. (angol, francia, olasz, horvát, szlovén, magyar, cseh vagy szlovák)

A középiskolákban az angol nyelv tanulása kötelező.

Felnőttoktatás

Az általános és szakmai továbbképzést a törvény nem szabályozza, de általában a társadalmi partnerek érdekképviseleti szervei és ezek intézetei kínálják fel, s ezt a magánjellegű oktató intézmények ajánlatai egészítik ki. A felnőtt oktatásban továbbá arra is lehetőség van, hogy a képzést „colleg”- ekben, és dolgozók iskoláiban, mester– vagy üzemi mesteriskolákban, szakakadémiákon valamint egyetemeken egészítsék ki vagy pótolják be. Az „ember egész életében tanul” felfogás szellemében a felnőtt oktatás keretein belül az önképzés központi és a tovább- illetve szakképzési ajánlatait egyre inkább innovatív technológiákkal, például az elektronikus tanulással közvetítik.

Külföldi diákok Ausztriában

A diákok az unió bármely tagállamába szabadon utazhatnak be vagy utazhatnak ki onnan, ott tartózkodhatnak, továbbá - amennyiben megélhetésükhöz szükséges rendszeres jövedelemmel és teljes körű betegbiztosítással rendelkeznek - ott lakhatnak és le is telepedhetnek. Ez a jog a magyar állampolgárokat is megilleti, hiszen az átmeneti szabályozás csak a munkavállallásra vonatkozik.

A 2006. április 30-án hatályba lépett 38/2004 EK irányelv értelmében az uniós állampolgárok három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban (természetesen személyazonosító igazolvány vagy útlevél szükséges.)

Az EU állampolgárok három hónapon túli tartózkodása esetén a tagállamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási engedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást állítanak ki. A három hónapon túli tartózkodásnál azonban a tagállamok kérhetik a megélhetéshez szükséges rendszeres jövedelem és a teljes körű betegbiztosítás igazolását, vagy a foglalkoztatást (munkaviszonyt), illetve tanulmányok folytatását bizonyító okiratot.

EU állampolgárok harmadik országbeli családtagjainak három hónapon túli tartózkodásához tartózkodási kártyát kell igényelni.

A vendéglátó országnak nem kötelessége a diáknak ösztöndíjat fizetni.

A csatlakozás pillanatától minden középfokú végzettséggel (érettségi bizonyítvánnyal) rendelkező magyar állampolgár jelentkezhet felvételi vizsgára bármelyik tagállam bármelyik felsőoktatási intézményébe. Ugyanolyan felvételi vizsgát kell tennie, mint a befogadó állam polgárainak. E tekintetben egyetlen tagállam egyetlen felsőoktatási intézménye sem alkalmazhat megkülönböztetést. Ez magától értetődően vonatkozik a felvételi feltételekre, illetve követelményekre is (előképzettség, korhatár, nyelvismeret stb.) Az esetek többségében természetesen a sikeres felvételi vizsga előfeltétele az adott ország nyelvének ismerete.
(www.euvonal.hu)

Felsőfokú oktatás

Ausztriában négyféle felsőfokú intézményt különböztetünk meg: egyetemet, vallási főiskolát, művészeti főiskolát és szakfőiskolát. Az országban összesen tizenkét egyetem és hat művészeti főiskola található. Az egyetemeken és a főiskolákon négy szemeszteren keresztül alapoktatás folyik, amelyet alapvizsgával kell lezárni. A következő 4-6 szemeszterben kezdődik a specializáció, amelynek végén a diákok megkapják az MA-fokozatukat. Az egyetemi oktatás október 1-jén kezdődik és június végéig tart.

Felvételi követelmények

A felsőfokú intézményekbe az egyetlen felvételi követelmény a Reifeprüfung, amelyet a középiskola felső tagozatának elvégzésekor lehet megszerezni. Az ausztriai egyetemekre való felvételkor más EU-tagállamok diákjainak az érettségihez hasonló vizsgával kell rendelkezniük. Egyes speciális szakokon – ilyenek a művészeti szakok is – felvételi vizsgát kell tenni.

A diákok az Európai Unió bármely tagállamába szabadon utazhatnak be, vagy utazhatnak ki onnan, ott tartózkodhatnak, továbbá – amennyiben a megélhetésükhöz szükséges rendszeres jövedelemmel és teljes körű betegbiztosítással rendelkeznek – ott lakhatnak, és le is telepedhetnek. Ez a jog a magyar állampolgárokat is megilleti, hiszen az átmeneti szabályozás csak a munkavállalásra vonatkozik.

Felvételi jelentkezés

A jelentkezési határidő a téli szemeszterre szeptember elseje, míg a nyári szemeszterre február 1. A felsőoktatásba jelentkezők az összes szükséges dokumentumot szeptember elsejéig kötelesek beküldeni. A jelentkezéseket általában megelőzi egy internetes regisztráció. A jelentkezések feldolgozása Ausztriában is hosszú időt vesz igénybe. Jelentkezési szándékunkat a téli szemeszterekre október végéig, míg a nyári szemeszterre március végéig kell jelezni. Létezik pótjelentkezési időszak is, a téli szemeszterre november 30-ig, míg a nyárira április 30-ig jelentkezhetünk, bár ez intézményenként eltérő lehet. A pótjelentkezések 10%-os többletköltséggel járnak. Részletfizetés nem lehetséges, csekken vagy átutalással kell fizetni az intézmény tanulmányi osztályán. A halasztás nyugati szomszédainknál nem igazán elterjedt, ezért csak kivételes esetekben van lehetőség erre, ilyen lehet a gyermekvállalás vagy a katonai szolgálat.

Azoknál az intézményeknél, ahol felvételit kell tenni, mint például az orvosi egyetemeken vagy a képzőművészeti intézményeknél, érdemes precízen átböngészni a jelentkezési lapot és a vizsgaidőpontokat, mert intézményenként változóak lehetnek.

Azokon a szakokon, ahol német nyelven folyik az oktatás, legalább középfokú, nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgával kell rendelkezni. Két nagy nyelvvizsgarendszer van: a Goethe Intézet és az Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Aki nem rendelkezik e nylevvizsgák valamelyikével, annak általában az intézmény nyelvi tesztjén kell megfelelnie.

Tandíj

Az Ausztriában tanuló magyar diákok számára is könnyítést jelent a 2008-as választások előtti osztrák parlament döntése, amely szerint megszűnik a nyolc évvel ezelőtt bevezetett felsőoktatási tandíj. Az új szabályok értelmében ezentúl csak azoknak az osztrák és uniós diákoknak kell fizetniük a tanulmányaikért, akik több mint két félévvel túlfutnak az előírt időn, és ezt sem betegséggel, sem gyermekneveléssel, sem munkavégzéssel nem tudják indokolni. Az unión kívülről érkezőktől az eddigi összeg felét (363 eurót) szedik be félévenként az osztrák egyetemek.
A tandíj eltörlésével egy időben az egyetemekre való bejutást is megkönnyítette a bécsi törvényhozás: a jövőben csak az orvosi karokon és a pszichológiain alkalmaznak előzetes szűrést, azonban egyelőre még a közgazdász-, biológus-, gyógyszerész- és újságíróképzésben is korlátozhatják a létszámot az intézmények.

 

 

Landesschulrat für das Burgenland

Schulservice

Kernausteig 3

A-7000 Eisenstadt

Edda Füzi-Prinke

Tel: +43 2682 710-152

Fax: +43 2682 710-79

E-mail: edda.fuezi-prinke@lsr-bgld.gv.at


Landesschulrat für Kärnten

Schulservice

10.-Oktober-Straße 24/

Eingang Kaufmanngasse

Postfach 607

A-9010 Klagenfurt

Mag. Roland Arko

Tel: +43 463 58 12-313

Fax: +43 463 58 12-105

E-mail: roland.arko@lsr-ktn.gv.at


Stadtschulrat für Wien

Schulinfostelle

Wipplingerstr. 28

A-1010 Wien

Tel: +43 1 525 25-7700/77861

Fax: +43 1 525 25 99 77 867

E-mail: schulinfo@ssr-wien.gv.at


Landesschulrat für Niederösterreich

Schulservice

Rennbahnstrasse 29

A-3109 St. Pölten

MMag. Franz Koppensteiner

Tel: +43 2742 280-48 00

Fax: +43 2742 280-11 11

E-mail: franz.koppensteiner@lsr-noe.gv.at


Landesschulrat für Oberösterreich

Schulservice

Sonnensteinstraße 20

A-4040 Linz

Mag. Elisabeth Messner

Mag. Elisabeth Schwarzmair

Tel: +43 732 70 71-91 21

Fax: +43 732 70 71-22 50

E-mail: schulservice@lsr-ooe.gv.at


Landesschulrat für Salzburg

Schulservice

Aignerstr. 8

A-5020 Salzburg

Nina Behrendt

Monika Geretschläger

Tel: +43 662 80 83-20 71

Fax:+43 662 80 83-41 04

E-mail: Nina.behrendt@lsr.salzburg.at


Landesschulrat für Tirol

Schulservice

Innrain 1

A-6010 Innsbruck

Dr. Ingrid Moritz

Tel: +43 512 520 33-113

Fax: +43 512 520 33-342

E-mail: i.moritz@lsr-t.gv.at


Landesschulrat für Steiermark

Schulservice

Körblergasse 23

A-8011 Graz

lexandra Ettinger

Monika Lackner

Tel: +43 316 345-226 oder 450

Fax: +43 316 345-72

E-mail: Alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at

Monika.lackner@lsr-stmk.gv.at


Landesschulrat für Vorarlberg

Schulservice

Bahnhofstraße 12

A-6900 Bregenz

MagDr. Christine Gmeiner

Tel: +43 5574 49 60-502

Fax: +43 5574 49 60-408

E-mail: schulservice@lsr-vbg.gv.at


Schulinformation des Bundesministeriums

für Unterricht, Kunst und Kultur

Freyung 1/Minoritenplatz 5

A-1010 Wien

Sabine Gschwandtner

Tel: +43 1 531 20-25 90

Fax: +43 1 53120-812590

E-mail: sabine.gschwandtner@bmukk.gv.at

 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst
und Kultur
Bildungsberatungen
Minoritenplatz 5
A-1014 Wien
Tel: +43 1 531 20-0
Fax: +43 1 531 20-30 99
E-mail: bildung@bmukk.gv.at
Internet:: http://www.bmukk.gv.at


Studienberatung des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung
Teinfaltstr. 8
A-1010 Wien
Fr. Christine Kampl
Tel: +43 1 531 20-70 08
Fax: +43 1 53 120-817008
E-mail: christine.kampl@bmwf.gv.at