Munkaszerződés

OSZTRÁK MUNKAJOGI RENDELKEZÉSEKMUNKASZERZŐDÉS


Írásban kell megkötni a munkaszerződést?
Nem. A munkaszerződés egy a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás, amellyel szabályozzák a munkavállaló és a munkáltató jogait és kötelezettségeit. Ezért a munkaszerződésben csak mindazon kérdésekről lehet megállapodni, amelyek törvényben, kollektív szerződésben vagy vállalati megállapodásban nincsenek kötelezően előírva, vagy amelyek a munkavállaló számára kedvezőbbek. A munkaszerződés létrejöhet írásban, de akár szóban vagy ráutaló magatartással is (a munkavállaló elkezd dolgozni, a munkáltató fizeti a munkabért).


Hogyan lehet a munkaszerződéseket módosítani?
Éppúgy, mint a munkaszerződés megkötésénél, annak bárminemű módosításához is szükséges mindkét szerződő fél, így a munkáltató és a munkavállaló hozzájárulása. A munkaszerződés módosításának éppúgy, mint annak megkötésének sem kell meghatározott formában történnie. A munkaszerződés módosítása létrejöhet hallgatólagosan is, amennyiben a munkavállaló fenntartás nélkül aláveti magát a szabályozás módosulásának. Figyelem: Ebben az esetben a munkaszerződés módosítása a munkavállaló számára kötelező erejű! Ezért ajánlatos az eddig érvényben lévő megállapodásoktól való hátrányos eltérés esetén tértivevényes levél útján haladéktalanul felhívni arra a munkáltató figyelmét, hogy a munkaszerződés módosításával nem értünk egyet!


Mely iratokat köteles átadni a munkáltató a munkavállalónak?
Bejelentés a társadalombiztosítónál: A munkavállalót a munkáltatónak a munkába lépést megelőzően be kell jelentenie az illetékes Egészségbiztosítási Pénztárhoz (Gebietskrankenkasse). A munkáltatónak át kell adnia a munkavállalónak egy a társadalombiztosító által hitelesített másolatot a be- ill. kijelentésről  (kijelentés esetén a munkaviszony megszűnését követő  7 napon belül). A kijelentésből kiderül az, hogy az érintett munkavállaló mikortól ill. milyen bérrel volt bejelentve a társadalombiztosítóhoz.

TIPP: Ha kétség merül fel a szabályszerű bejelentés meglétével kapcsolatban, ajánlatos utána érdeklődni az Egészségbiztosítási Pénztárnál (elérhetőségek a függelékben).

Munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztató (Dienstzettel): A munkaviszony kezdetét követően a munkáltatónak haladéktalanul át kell adnia a munkavállalónak egy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatót (kivéve, ha a munkaviszony 1 hónapnál rövidebb ideig áll fenn, vagy már átadásra került egy írásba foglalt munkaszerződés). A munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatóknak a munkaszerződéssel ellentétben nincs kötőerejük, csupán a megállapodás tartalmát tükrözik, ez ugyanis a munkáltató és a munkavállaló között megállapodott szabályozások írásban foglalt felsorolása. Ennélfogva ha a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztató olyan adatokat tartalmaz, amelyekről a valóságban szóban nem állapodtak meg, akkor ezek nem érvényesek. A munkavállaló az aláírásával ugyanis a tájékoztató átvételét igazolja, nem pedig az azt megelőző szóbeli megállapodással való egyetértését. 

TIPP: Mivel újra és újra vitákra kerül sor azzal kapcsolatban, hogy egy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatóban szereplő előírás korábban szóban ténylegesen megegyezésre került-e vagy sem, ajánlatos a tájékoztató kiállítása helyett a munkaszerződés írásban történő megkötése.

Havi bérelszámolás: A hónap végén minden munkavállaló számára írásban ki kell állítani egy részletes bér- ill. fizetés elszámolási jegyzéket. A szabályszerű bérelszámolásnak tartalmaznia kell a kereset összegét, valamint a munkáltató által a munkabérből a törvényi előírás értelmében levonandó és befizetendő adókat, társadalombiztosítási járulékokat és egyéb hozzájárulásokat. A kifizetés összegének valamint a levonásoknak kétséget kizáróan kell megjelenítésre kerülniük. A túlórákat azok számának és időbeli elhelyezkedésének megjelölésével kell feltüntetni.

FIGYELEM! Az esetleges anyagi hátrányok elkerülése érdekében ne írjon alá olyan dokumentumokat, amelyek nyelvi vagy jogi jelentését nem érti! Kétség esetén forduljon az aláírást megelőzően tanácsért a burgenlandi IGR-irodákhoz!

Forrás: www.igr.at