AUSZTRIAI MAGYAROK

 

 (FORRÁS: http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank)

 

Az ausztriai magyarok tartományonkénti eloszlása az 1991. évi népszámlálás alkalmával megvallott nyelvhasználat alapján

Tartomány

Osztrák

Külföldi

Összesen

%

ezer fő

Bécs

8,930

4,589

13,519

40,40

Burgenland

4,973

1,790

6,763

20,11

Alsó-Ausztria

2.389

3,051

5,440

16,29

Felső-Ausztria

1,182

2,036

3,218

9,61

Karintia

247

243

490

1,46

Salzburg

432

361

793

2,37

Stájerország

836

1,027

1,863

5,56

Tirol

347

324

671

2,00

Vorarlberg

302

400

702

2,10

Összesen

19,638

13,821

33,459

100,00

2. ábra: Burgenland nemzetiségi összetétele és a magyarok számának alakulása 1910 és 1991 között

Az Ausztriában élő nemzetiségek - osztrák hivatalos szóhasználattal népcsoportok - jogállását az 1976. évi népcsoporttörvény, valamint a népcsoporttanácsok felállítását elrendelő 1977. évi rendelet szabályozza. Az 1955. évi államszerződés az általános emberi jogokon túlmenően, külön elismeri a horvát és a szlovén nemzetiség jogait, míg a magyar és cseh népcsoportot meg sem említi. Az 1976. július 7-én kelt ún. “Népcsoporttörvény” már öt ausztriai népcsoportra, így a magyarokra is vonatkozik. A jogszabály népcsoportnak nevezi “a szövetségi terület részein élő és honosságú, nem német anyanyelvű, és saját népi hagyománnyal rendelkező osztrák állampolgárok csoportjait” (1.§. 2. bek.). A törvény rendelkezik a népcsoporttanácsok felállításáról is, amit a szövetségi kormány 1977. január 18-ai rendelete részletesen szabályozott. A magyar népcsoporttanácsnak egész Ausztriában 16, szavazati joggal rendelkező tagja van. Ebből 8 fő kinevezett, 8 fő pedig az egyesületek által delegált személy. A népcsoporttanács összes tagjainak száma fele-fele arányban oszlik meg a burgenlandi, valamint a Bécsben és környékén élő magyar közösségek között. A törvény szerint a népcsoporttanács tagjai olyan osztrák honosságú személyek lehetnek, akik parlamenti képviselővé választhatók, és elvárható tőlük, hogy képviselik az illető népcsoport érdekeit.

1997-ben a népcsoporttanácsok elnökeiből és helyetteseikből összetevődő testület közös memorandumot dolgozott ki, amely valamennyi népcsoport kívánságát tartalmazza az iskolai oktatástól a nyelvhasználaton át, egészen a tömegtájékoztató szervek műsorainak a népcsoportok nyelvén történő alakításáig. A memorandumot 1997. június 24-én adták át a szövetségi kancellárnak és a parlament elnökének. A memorandum közvetlen kihatásaként 2000 júliusában kétnyelvű (német-horvát, illetve német-magyar) helységnévtáblák felállítására került sor Burgenlandban. Az intézkedés következtében Felsőpulya (Oberpullendorf), Felsőőr (Oberwart), Alsóőr (Unterwart) és Őrisziget (Siget in der Wart) kapott új helységnévtáblákat.

A kinyilvánított elvek és követelések olykor nem adekvát módon találkoznak a gyakorlattal. Ezt példázza az a tény is, hogy 1995 végétől a burgenlandi kábeltévé-társaság a csökkenő nézettségre hivatkozva radikálisan korlátozta a magyar nyelvű műsorokat közvetítő csatorna adásidejét. Ez a lépés érzékenyen érintette a magyar közösséget, amelynek tájékozódása és nemzeti identitásának fenntartása szempontjából fontos szerepet játszik a magyar tévéadás. Mindazonáltal, az Osztrák Rádió-Televízió burgenlandi rádióstúdiója heti félórás adást közvetít magyar nyelven. Szintén félórás tévéadásra évente két-három alkalommal kerül sor.

A kisebbségi oktatást Burgenland 1994. évi Kisebbségi Iskolatörvénye szabályozza; a kisebbségi nyelv kötelező oktatását a népiskolákban és a polgári iskolákban az 1995. évi tartományi iskolatörvény írja elő.

Az 1977. évi ún. nemzetiségi felmérés eredményei alapján négy magyar helységben - Felsőpulyán, Felső- és Alsóőrött, valamint Őriszigeten - kerülhetett sor a kötelező magyar nyelvoktatás törvényes bevezetésére. A magyar nyelvet tanító iskolák száma az 1980/81-es tanévben kilencre emelkedett. Az 1983/84-es tanévben a felsőőri, az 1984/85-ös tanévben pedig a felsőpulyai polgári iskolában heti három órában kötelezővé tették a magyar nyelv oktatását. A legújabb rendelkezések értelmében Alsóőrött (Unterwart) és Őriszigeten (Siget in der Wart) a népiskolában a magyar nyelv szabadon választható tantárgy, tíz további népiskolában pedig szabadon választható nyelvgyakorlat. Felsőőrött (Oberwart) és Felsőpulyán (Oberpullendorf) a polgári iskolában 1983 és 1995 között kísérleti kötelező tantárgyként tanították a magyart, az oktatás nyelve azonban német. Három további polgári iskolában a magyar nyelvoktatás szabadon választható tantárgy.

Önálló magyar tanítási nyelvű gimnázium Burgenlandban 1920 óta nem működik. Az felsőlövői (Oberschützen) gimnáziumban az 1981/82-es tanévtől magyar nyelvű tagozat, a felsőpulyai gimnáziumban az 1987/88-as tanévtől ún. “pannon” osztály létesült, ahol a magyar vagy a horvát nyelvet kötelező tantárgyként oktatják. 1992-ben Felsőőrött (Oberwart) kétnyelvű gimnázium indult magyar és horvát tagozattal.

Az óvodákban többnyire német vagy vegyes nyelven folyik a foglalkozás.

Az iskolán kívüli magyar oktatás az ún. népfőiskolák keretében történik. Az ausztriai tanító- és tanárképző felsőoktatási intézményeknek nincs magyar tagozata.

A burgenlandi magyarság mintegy kétharmada római katolikus vallású. Az alsóőri plébánia 1988-ban a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főapátság joghatósága alá került, és ezzel újabb lehetőségek nyíltak meg a határon túli magyar római katolikus hívek lelkigondozása terén. A magyar katolikus lelkészek többsége Magyarországon végezte tanulmányait. Felmerült az igénye annak, hogy a továbbiakban a bécsi Pazmaneumban is képezzenek magyar papokat a nyugati szórványmagyarság számára.

A burgenlandi református egyház egyetlen magyar gyülekezete Felsőőrött, az evangélikusoké Őriszigeten működik. A református és evangélikus gyülekezet asszimilációja előrehaladott, az istentiszteletek jelentős része német nyelven folyik. A protestáns egyházak lelkészképzése is jórészt Magyarországon történik.

Az őshonos magyar népcsoport érdekképviseleti szerve az 1968-ban alakult Burgenlandi Magyar Kultúregyesület.